PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Molekulární spektroskopie I - NBCM086
Anglický název: Molecular Spectroscopy I
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: G_F (20.05.2002)
Přehled hlavních spektroskopických metod. Atomová a molekulární spektra, NMR, NQR, ESR, Mossbauerova a mikrovlnná spektroskopie. Elektronová spektroskopie organických molekul. Aplikované teoretické závěry. Vlastnosti a deaktivace excitovaných stavů.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. (13.10.2017)

M. Horák, D. Papoušek: INFRAČERVENÁ SPEKTRA A STRUKTURA MOLEKUL, Academia 1976 Praha

D. Papoušek, M.R. Aliev: MOLECULAR VIBRATIONAL - ROTATIONAL SPECTRA, Academia 1982

Praha M. Nepraš, M. Titz: ZÁKLADY TEORIE ELEKTRONOVÝCH SPEKTER, SNTL 1983 Praha

V. Prosser a kol. EXPERIMENTÁLNÍ METODY BIOFYZIKY, Academia 1989 Praha

K.N. Solovyev, L.L. Gladkov, A.S. Staruchin, S.F. Shkirman: SPEKTROSKOPIJA PORFIRINOV: KOLEBATĚLNYJE SOSTOJANIJA, Nauka i Technika, Minsk 1985 (vybrané kapitoly)

J. Hála: NÍZKOTEPLOTNÍ OPTICKÁ SPEKTROSKOPIE CHLOROFYLU A JEMU PODOBNÝCH MOLEKUL, Academia 1989 Praha

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. (13.10.2017)

Zkouška sestává z ústní zkoušky.

Požadavky u ústní zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. (13.10.2017)
1. Přehled spektroskopických metod.
Rozdělení záření podle vlnové délky, charakterizace zkoumaných energetických přechodů.

2. Mössbauerova spektroskopie.
Mössbauerův efekt, experimentální zařízení, dosažitelné rozlišení, tvar spektra, hyperjemná interakce, aplikace v chemické fyzice a biofyzice.

3. Fotoelektronová spektroskopie.
Princip (X-ray) ESCA a (UV) molekulární fotoelektronové spektroskopie, spektrometr, aplikace pro studium povrchů, chemický posuv.

4. Hmotnostní spektroskopie.
Princip, iontový zdroj, typy spektrometrů, využití v chemické fyzice a biofyzice.

5. Atomová spektra.
Vznik a značení spektrálních čar, výběrová pravidla, jedno- a více-elektronová spektra, plaménková a plasmová atomová emisní spektra, atomová absorpční a fluorescenční spektra, přesnost a využití.

6. Molekulární spektra.
Jablonského diagram, absorpce, vibrační relaxace, vnitřní konverze, intersystem crossing, fosforescence, zpožděná fluorescence, experimentální metody a zařízení, aplikace pro složité molekuly. Efekty v polarizovaném světle, lineární dichroismus, fotoselekce, časově rozlišená anizotropie. Optická aktivita, optická rotační disperze, cirkulární dichroismus, experimentální technika, interpretace výsledků.

7. Rozptyly.
Pružné (Rayleigh, Debye, Mie) a nepružné (Raman, Brillouin) rozptyly, klasický a kvantově mechanický přístup, vibrační studie dvou a víceatomových molekul, experimentální zařízení, aplikace v chemické fyzice a biofyzice.

8. Infračervená spektroskopie.
Klasická a kvantová teorie malých molekulárních vibrací, separace translace, vibrace a rotace, normální vibrace, symetrie, GF matice a její řešení, charakterističnost molekulárních vibrací, rotační spektra P, Q, R větev, výběrová pravidla pro vybrané molekuly, disperzní a FT spektrofotometr, interpretace spekter, srovnání s metodou Ramanova rozptylu.

9. Magnetická rezonance.
Spin-spinová a spin-mřížková interakce, Blochovy rovnice a jejich specielní řešení (stacionární, saturace, vybraná pulsní), experimentální technika, metody snímání spekter, cw EPR a pulsní NMR (FT) spektrometr, metody prostorového rozlišení, aplikace, chemický posuv, jemná interakce, analýza NMR spektra, EPR volných radikálů, interpretace multipletů ve spektru, tripletní stavy. Výsledky získané pro porfyriny a fotosyntetické systémy.


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK