PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Termodynamika nerovnovážných procesů - NBCM070
Anglický název: Thermodynamics of Nonequilibrium Processes
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Artem Ryabov, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: Marcela Búryová (27.05.2021)
Lineární a nelineární nerovnovážné procesy. Disipativní struktury. Evoluční kritérium a podmínky stability. Variační principy platné mimo termodynamickou rovnováhu. Kvantové a klasické kinetické rovnice. Nelineární oscilace. Srovnání klasických a moderních přístupů k nerovnovážným teoriím. Aplikace a důraz na experimenty.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Marcela Búryová (27.05.2021)

Poskytnout vhled do teoretického popisu lineárních a nelineárních nerovnovážných procesů. Srovnání různých přístupů a aproximací. Ilustrace obecných teorií na jednoduchých exaktně řešitelných modelech.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Artem Ryabov, Ph.D. (04.10.2021)

[1] D. Jou, J. Casas-Vázquez, G. Lebon: Extended Irreversible Thermodynamics (2010)

[2] G. Lebon, D. Jou, J. Casas-Vázquez: Understanding Non-Equilibrium Thermodynamics (2008)

[3] I. Prigogine: Introduction to Thermodynamics of Irreversible Processes (1968)

[4] S.R.de Groot, P.Mazur: Non-Equilibrium Thermodynamics (1962)

[5] I.Dvořák, F.Maršík, L.Andrej: Biotermodynamika, Praha 1982

[6] I.Samohýl: Racionální termodynamika chemicky reagujících směsí (1982)

[7] P.Glansdorf, I.Prigogina: Thermodynamic Theory of Structure, Stability and Fluctuations (1971)

Metody výuky
Poslední úprava: RNDr. Artem Ryabov, Ph.D. (04.10.2021)

Přednáška nebo kontrolovaná četba.

Sylabus -
Poslední úprava: Marcela Búryová (02.09.2021)

1) Lineární teorie: Základní postuláty a pojmy (produkce entropie, Onsagerovy vztahy), možné formulace pro spojité systémy. Bilanční rovnice a zákony zachování. Relaxační procesy. Transportní procesy ve spojitých soustavách. Variační principy. Zobecnění na malé biologické systémy. Korteweg, Cahn-Hilliard.

2) Prigoginovo evoluční kritérium a podmínky stability. Fenomenologická chemická kinetika. Nelineární oscilace, samoorganizované disipativní struktury.

3) Racionální termodynamika (Truesdell). Racionální rozšířená termodynamika (Müller, Ruggeri). Rozšířená nerovnovážná termodynamika (Jou). Aplikace (EIT).

4) Úvod do formalizmu GENERIC.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK