PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Základy makromolekulární chemie - NBCM066
Anglický název: Introduction to Macromolecular Chemistry
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Ing. Miroslava Dušková - Smrčková, Dr.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: DUSKOVA/MFF.CUNI.CZ (09.04.2008)

Předmět zahrnuje metody syntézy makromolekul v současné polymerní vědě a technologii i cesty vzniku makromolekul v přírodě. Důraz je kladen na vztah mezi syntézou, strukturou a vlastnostmi makromolekulárních systémů. Cílem je seznámení s reakčními mechanismy a kinetikou polyreakcí, reakcemi důležitých chemických funkčních skupin na polymerech a metodami řízení struktury pomocí podmínek syntézy. Zahrnuty jsou rozličné způsoby provedení polyreakcí: např. polymerizace v taveninách či v roztocích, emulzní a suspenzní polymerizace. Předmět navazuje na vyučované předměty Fyzika polymerů a Fyzikální chemie polymerů a předpokládá u posluchačů základní znalosti organické chemie a porozumění obecné chemii.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: DUSKOVA/MFF.CUNI.CZ (09.04.2008)

Pochopení vztahů mezi metodami přípravy, strukturou a vlastnostmi makromolekulárních soustav.

Literatura -
Poslední úprava: DUSKOVA/MFF.CUNI.CZ (09.04.2008)

Miloslav Kučera, Vznik makromolekul I, Vutium, Brno 2003

Miloslav Kučera, Vznik makromolekul II, Vutium, Brno 2003

Josef Pacák , Jak porozumět organické chemii, Komenium, 1997 (připravuje se nové vydání)

nebo Josef Pacák, Úvod do studia organické chemie, SNTL, Praha 1982

Chemie syntetických polymerů, Edice MACRO N-12, ÚMCH AVČR, Praha 1983

George Odian, Principles of Polymerization, Third Edition, John Wiley & Sons 1991

Brandrupt, Immergut, Grulke, Polymer Handbook, 4th Edition, John Wiley & Sons 1999

Braun, Chedron, Ritter, Polymer Synthesis: Theory and Practise, Third Edition Springer 2001

Webové stránky

http://www.sciencemag.org/

http://www.nature.com/

http://pubs.acs.org/cen/index.html/

http://pslc.ws/macrog/index.htm

Metody výuky -
Poslední úprava: DUSKOVA/MFF.CUNI.CZ (09.04.2008)

přednášky, seminář, laboratorní cvičení, exkurze

Sylabus -
Poslední úprava: DUSKOVA/MFF.CUNI.CZ (09.04.2008)

1. Pojem makromolekuly, základní charakteristika: makromolekuly lineární, cyklolineární, větvené, kopolymery, sesíťované makromolekuly; uspořádání makromolekul: takticita, konformace, konfigurace

2. Polymerační stupeň, distribuce, momenty distribucí (průměry) v polymerních soustavách, výpočet a experimentální metody určení, vliv způsobu syntézy

3. Vybrané důležité reakce funkčních skupin: nenasycené vazby uhlovodíků, halogenové deriváty, nitrosloučeniny, aminy, hydroxysloučeniny, ethery, karbonylové a karboxylové sloučeniny

4. Stupňovité polymerizace (polykondenzace a polyadice): kinetika polymerizačních reakcí, způsoby přípravy polymerů (polyestery, polyamidy, deriváty karboxylových kyselin, polyuretany, cyklokondenzace, siloxany, epoxidové pryskyřice), syntéza hypervětvených a dendritických makromolekul

5. Iniciované polymerizace, vznik radikálů, iniciace, růst řetězce, kinetika radikálové polymerizace, způsoby provedení: suspenzní, srážecí, emulzní, síťování, významné polymery (polystyren, vinylové polymery, akryláty, apod)

6. Iontové polymerizace: aniontová, živá, blokové kopolymery, kationtová polymerizace, nové metody iontových polymerizací

7. Koordinační polymerizace a templátové reakce: Ziegler-Nattova, s uplatněním metalocénových katalyzátorů, moderní způsoby polymerizace, řízená radikálová polymerace

8. Kopolymerace: kopolymerační parametry, distribuce a struktura kopolymerů

9. Větvení a síťování: vznik sítí, struktura, chování a charakterizace sítí, důležité síťované systémy: kaučuky, polyestery, epoxidy, polyuretany, organicko-anorganické sítě, fyzikální sítě, gely

10. Polymerní kompozity: vznik, struktura, vlastnosti; typy polymerních matric a plniv, nehomogenní a nanostrukturované polymerní systémy

11. Přírodní makromolekuly, bioanalogické a biokompatibilní polymery, polymery v lékařství, biomimetické makromolekuly a zajímavé modelové systémy

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: DUSKOVA/MFF.CUNI.CZ (09.04.2008)

Předpokladem úspěšného zvládnutí probírané látky je základní znalost organické chemie a pochopení obecné chemie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK