PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Relaxační chování polymerů - NBCM058
Anglický název: Relaxation Behaviour of Polymers
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_KMF (18.05.2006)

Fenomenologický popis a strukturní výklad relaxačního chování polymerů, metody studia pohyblivosti polymerních řeťezců, časová a frekvenční spektra dielektrická, mechanická. Molekulární popis mechanického a dielektrického relaxačního chování polymerních systémů a kapalných krystalů.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

A.V.Tobolsky: Vlastnosti a struktura polymerů. SNTL, Praha 1963

Struktura a vlastnosti makromolekulárních látek a soustav. Edice Malé makromolekulární monografie, sv.7.a 8., ÚMCH ČSAV Praha 1971

B.Meissner, V.Zilvar: Fyzika polymerů. SNTL, Praha 1987

L.H.Sperling: Introduction to Physical Polymer Science. Wiley, 1992

N.G.McCrum, B.E.Read, G.Williams: Anelastic and Dielectric Effects in Polymeric Solids. Wiley, N.Y.1967

Sylabus -
Poslední úprava: VALENTAH/MFF.CUNI.CZ (02.03.2009)

1. Struktura polymerů - chemické složení; větvení, síťování, směsi polymerů, kopolymery; amorfní a krystalické polymery

2. Elastická pevná látka - tenzory napětí a deformace; Hookův zákon pro velké deformace; obecná elastická pevná látka

3. Viskózní kapalina - tenzor rychlosti deformace; Newtonovská kapalina; obecná viskózní kapalina; plastické chování

4. Lineární viskoelasticita - typy mechanických experimentů; mechanické funkce; Boltzmannův superpoziční princip; viskoelastické modely; viskoelastická spektra

5. Teplotní závislost viskoelasticity - superpozice čas - teplota; WLF rovnice; molekulární interpretace skelného přechodu; sekundární relaxace

6. Molekulární teorie viskoelasticity - kaučukovitá elasticita - termodynamický a statistický přístup; dynamika polymerního řetězce

7. Metody měření reologických a viskoelastických vlastností - viskozimetry, rheometry, DMA

8. Viskoelastické vlastnosti polymerů a polymerních sítí - lineární, semikrystalické, kapalně krystalické polymery, směsi polymerů, polymerní sítě, vliv botnání, vliv plnidla; studium vzniku polymerní sítě

9. Fyzikální základy dielektrické polarizace - definice dielektrik, makroskopické pole v dielektriku, polarizace, susceptibilita; polarizace ve statickém poli; polarizace v časově závislém poli; Boltzmannův princip superpozice, Kramers-Kronigovy relace

10. Dielektrické funkce - stanovení komplexní permitivity; reprezentace permitivity v časové a frekvenční oblasti; Debyeova rovnice, relaxační doba, distribuční funkce relaxačních dob

11. Fyzikální modely dielektrického chování - harmonický oscilátor; resonanční absorpce; difúzní transport; relaxace s volným nábojem

12. Metody měření - frekvenční a teplotní závislost permitivity; relaxace proudu; termální depolarizace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK