PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Analýza dat a modelování v astronomii - NAST036
Anglický název: Data Analysis and Modeling in Astronomy
Zajišťuje: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Josef Ďurech, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Astronomie a astrofyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_AUUK (16.05.2012)
Student získá základní znalosti o metodách statistického zpracování experimentálních dat, fitování teoretických modelů a odhadu parametrů, metodách odhadu neurčitostí, modelování metodou Monte Carlo a testování hypotéz. Pozornost je věnována též metodám hledání period v řadách pozorovaných hodnot. Předmět je zaměřen na praktické aplikace v astronomii a astrofyzice.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. (13.06.2019)

Ústní zkouška.

Literatura -
Poslední úprava: T_AUUK (17.05.2012)

Barlow R.J.: "Statistics. A Guide to the Use of Statistical Methods in the Physical Sciences" (John Wiley & Sons, Chichester 1989)

Cowan G.: "Statistical Data Analysis" (Oxford Science Publications, Clarendon Press, Oxford 1998)

Eadie T. et al.: "Statistical Methods in Experimental Physics" (North Holland, Amsterdam, 1971)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Josef Ďurech, Ph.D. (28.04.2020)

dle sylabu

Je pravděpodobné, že se zkouška může konat distanční formou. Závisí to na vývoji aktuální situace a o jakékoli změně budete včas informováni.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Josef Ďurech, Ph.D. (28.04.2020)

Náhodné veličiny, diskrétní a spojitá rozdělení, hustota pravděpodobnosti, statistický popis dat, momenty rozdělení.

Statistické testy, testování hypotéz, t-test, F-test, chí-kvadrát test, Kolmogorovovův-Smirnovův test.

Lineární korelace, korelační koeficient, metoda hlavních komponent.

Modelování dat a odhad parametrů modelu, metoda maximální věrohodnosti, metoda nejmenších čtverců, centrální limitní věta, robustní metody, lineární model, nelineární model, odhad chyb parametrů, metody typu Monte Carlo, bootstrap, Markov Chain Monte Carlo.

Metody pro hledání minima vícerozměrné funkce: simplex, Powellova metoda, metoda sdružených gradientů, Levenbergova-Marquardtova metoda, genetické algoritmy.

Analýza časových řad, metody pro hledání periody: výkonové spektrum, autokorelace, Nyquistova frekvence, Lombův-Scarglův periodogram, minimalizace fázového rozptylu, vzorkování, falešné periody.

Bayesovská analýza - Bayesův teorém, posteriorní hustota pravděpodobnosti, ukázka použití.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK