PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy astronomie a astrofyziky - NAST035
Anglický název: Fundamentals of Astronomy and Astrophysics
Zajišťuje: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 12
Rozsah, examinace: letní s.:6/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Josef Ďurech, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
doc. RNDr. Marek Wolf, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Astronomie a astrofyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_AUUK (20.02.2013)
Tato obsáhlá přednáška s cvičením poskytuje úvod k základním partiím astronomie a astrofyziky, a to na úrovni praktických informací, zatímco teoretická studia jsou přenechána pokročilejším přednáškám, jako jsou např. Nebeská mechanika, Kosmická elektrodynamika, Relativistická fyzika atd. Na přednášce se podílejí přednášející M. Šolc a J.Ďurech (část efemeridové astronomie a astrometrie), M. Wolf a P. Zasche (část věnovaná přístrojům a metodám pozorování a popisu objektů ve vesmíru). Cvičení má zčásti charakter praktika a vedou jej J. Ďurech a P. Zasche.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_AUUK (17.05.2012)

Tato obsáhlá přednáška s cvičením poskytuje úvod k základním partiím astronomie a astrofyziky, a to na úrovni praktických informací, zatímco teoretická studia jsou přenechána pokročilejším přednáškám, jako jsou např. Nebeská mechanika, Kosmická elektrodynamika, Relativistická fyzika atd.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. (07.06.2019)

Zkouška písemná a ústní.

Literatura -
Poslední úprava: T_AUUK (17.05.2012)

Astronomická příručka, Academia Praha 1992

Meeus J.: Astronomische Algorithmen, J.A.Barth Leipzig 1992 (2. vydání) (upravený překlad podle 1. vydání - Pokorný Z.: Astronomické algoritmy pro kalkulátory, Hvězdárna a planetárium hl.m. Prahy, 1988, skriptum)

Andrle P.: Základy nebeské mechaniky, Academia Praha 1971

Green R.M.: Spherical astronomy, Cambridge Univ. Press, 1985

Bradt H.: Astronomy Methods, Cambridge University Press, 2004

Howell S.B.: Handbok of CCD Astronomy, Cambridge Observing Handbooks, 2000

Scott Birney D., Gonzales G., Oesper D.: Observational Astronomy, Cambridge, 2006

Starck, Murtagh: Astronomical Image and Data Analysis, Springer 2002

Sterken, Manfroid: Astronomical Photometry, ASSL 175, Kluwer, Dordrecht 1992

Walker, G.: Astronomical Observations - An Optical Perspective, CUP 1987

Wilson, R.N.: Reflecting Telescope Optics I, II, A&A Library, Springer 1996

Bohm-Vitense E.: Stellar Astrophysics, Vol. 1, Basic Stellar Observations and Data, Vol. 3, Stellar Structure and Evolution, Cambridge 1989

Carroll B.W., Ostlie D.A.: Modern Astrophysics, Addison-Wesley, 196

Karttunen H. et al.: Fundamental Astronomy, Springer 2003

Metody výuky
Poslední úprava: T_AUUK (17.05.2012)

Přednáška s cvičením

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Josef Ďurech, Ph.D. (20.06.2019)

dle sylabu

Sylabus -
Poslední úprava: T_AUUK (04.06.2013)

Astronomické souřadnicové soustavy na sféře a maticový formalismus jejich transformací.

Efemeridová astronomie. Řešení nerušeného pohybu dvou těles (dráhy tvaru kuželoseček, Keplerovy zákony). Popis poruch a omezeného problému tří těles.

Astrometrie. Jevy ovlivňující souřadnice - refrakce, paralaxa, aberace, vlastní pohyb, precese, nutace. Přístroje pro pozemskou astrometrii, interferometry, astrometrické družice. Dopplerův jev.

Přesný čas. Hvězdný čas, rovnice ekvinokcií. Pravý a střední sluneční čas, časová rovnice. Atomový čas, časy UT1, UTC, pohyb pólu; časy TDT/TT, TDB, čas GPS. Juliánské datum a jeho modifikace.

Pohyby těles sluneční soustavy. Popis pohybu planet, pohyby Měsíce. Nástin výpočtů zatmění Slunce a Měsíce. Zákryty hvězd tělesy sluneční soustavy.

Výpočet elementů dráhy z pozorovaných poloh: Laplaceova metoda (z počátečních podmínek polohy a rychlosti v kartézských souřadnicích), Gaussova metoda (ze tří pozorování planetky na obloze, z více pozorování), Olbersova metoda (ze tří pozorování komety na parabolické dráze).

Jednotky a veličiny v astronomii a astrofyzice.

Elektromagnetické záření, zákony vyzařování absolutně černého tělesa.

Klasické metody pozorování hvězd. Spektrální klasifikace, třídy svítivosti, vícerozměrná klasifikace, Hertzsprungův-Russellův diagram (HRD), barevný diagram pro kulové a otevřené hvězdokupy.

Vývoj hvězd v HRD. Klasifikace proměnných hvězd a jejich místa v HRD.

Pulsující proměnné hvězdy: Cefeidy, RR Lyrae, miridy a nepravidelné proměnné.

Vztah perioda-svítivost, určování vzdálenosti pomocí cefeid. Baadeova-Wesselinkova metoda. Eruptivní proměnné: Novy a supernovy, světelné křivky a spektra supernov, radiální rychlosti, světelné echo.

Zákrytové, spektroskopické a vizuální dvojhvězdy. Exoplanety.

Naše Galaxie. Stavba, kinematika a dynamika, rotace. Oortovy konstanty. Galaktické jádro.

Galaxie a kvazary. Hubblova klasifikace galaxií. Aktivní galaxie a kvasary. Objekty typu BL Lac. Rádiové galaxie, výtrysky.

Optické systémy teleskopů: Newton, Cassegrain,Gregory, Schmidt, Maksutov. Principy mechanické konstrukce a řízení teleskopů. Aktivní a adaptivní optické systémy. Teleskopy na družicích - příklady IUE, IRAS, HST, Hipparcos, Kepler...

Fotometrie. Detektory záření - lidské oko, fotografická emulze, fotonásobič. Fotoelektrické fotometry. Princip CCD detektoru. Fotometrické systémy a jejich aplikace. Ultrafialová a infračervená fotometrie. Fotometrické filtry, barevný systém UBVRI. Diferenciální a absolutní fotometrie. Exktince. Kalibrace. Zpracování fotometrických měření.

Spektroskopie. Principy spektroskopie. Optický hranol a difrakční mřížka. Disperzní křivka. Spektrograf. Mikrofotometr. Srovnávací spektrum. Nekonvenční spektroskopie. Atlasy spekter, tabulky spektrálních čar. Zpracování spekter - radilání rychlosti.

Radioastronomie. Antény. Přijímače. Bodové a plošné objekty, spojité a čarové záření. Interferometrie, aperturní syntéza, VLBI. Radarová rovnice

Ultrafialová, rentgenová a gama astronomie.

Přístroje sluneční fyziky. Helioskopický okulár, celostat, sluneční spektrograf, koronograf

Vlastnosti a detekce polarizovaného světla. Stokesovy parametry. Polarimetr, Wollastonův polarizátor

Detekce kosmického záření, neutrin a gravitačních vln. Projekt LIGO.

Praktikum (0/2) obsahuje

  • zpracování úloh např. z fotometrie a spektroskopie v počítačové laboratoři
  • řešení příkladů k přednášce
  • seznámení s přístroji a organizací výzkumu vybraných hvězdáren a mezinárodních vědeckých organizací
  • práci s atlasy, katalogy, ročenkami, cirkuláři, časopisy, literaturou a archivy pozorování a dat, a to v papírové a elektronické podobě (CDS Strassbourg, ADS/NASA)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK