PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Galaktická a extragalaktická astronomie I - NAST003
Anglický název: Galactic and Extragalactic Astronomy I
Zajišťuje: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2006 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Astronomie a astrofyzika
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. (08.01.2019)
Pohyby hvězd v Galaxii; pozorování a teorie. Vývoj představ o stavbě Galaxie. Rotace Galaxie, Lindbladův a Oortův model. Dráhy hvězd, pohybové integrály, gravitační potenciál Galaxie. Rozložení neutrálního atomárního vodíku v mezihvězdném prostoru, mezihvězdnýb ionizovaný vodík, molekuly, oblaka. Tvorba hvězd. Klasifikace galaxií. Pro 5.r. AA příp. další zájemce z teoretických oborů.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. (08.01.2019)

J. Binney, and S. Tremaine, Galactic Dynamics, Princeton Series in Astrophysics, Princeton Univ Press, New Jersey, 1987

G. Gilmore, I.R. King, and P.C. van der Kruit, The Milky Way of our Galaxy, University Science Books, Mill Valley, California, 1989eorém o homeoidu, třetí Newtonúv teorém.

J. Binney, and S. Tremaine, Galactic Dynamics, Princeton Series in Astrophysics, Princeton Univ Press, New Jersey, 1987

G. Gilmore, I.R. King, and P.C. van der Kruit, The Milky Way of our Galaxy, University Science Books, Mill Valley, California, 1989

Metody výuky
Poslední úprava: T_AUUK (31.03.2008)

Přednáška.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. (08.01.2019)
Historický úvod.
Aristoteles, G. Galilei, T. Wright, I. Kant, J.H. Lambert, W. a J. Herschel, Ch. Messier, O. Struve, tvar Mléčné dráhy.

Pohyby hvězd a Kapteynův vesmír.
E. Halley, pohyb Slunce, náhodné pohyby hvězd, Maxwellovo rozdělení, Schwarzschildovo elipsoidální rozdělení, teorie dvou proudů, Kapteynův model.

Podstata mlhovin a Mléčné dráhy.
'Velká debata': D. Curtis (temné pásy v mlhovinách) x H. Shapley (rozdělení kulových hvězdokup v prostoru), A. Van Maanen (objev rotace mlhovin), tři objevy E.P. Hubbla (vzdálenost M31, klasifikace galaxií, rudý posuv galaxií), ostrovní vesmír, R.J. Trumpler (mezihvězdná absorbce), stavba naší Galaxie: disk, halo, bulge, nucleus, hvězdné populace.

Lindbladův a Oortův model.
Rotace okolo vzdáleného středu, rotační křivka, diferenciální rotace, radiální rychlosti a vlastní pohyby jako funkce galaktické délky a vzdálenosti, Oortovy konstanty a co vypovídají o tvaru rotační křivky ve slunečním okolí.

Analýza pohybu hvězd v okolí Slunce.
Stabilita kruhové dráhy, pohyb v jejím okolí, epicykl, epicyklická frekvence, elipsoid rychlostí a jeho orientace v prostoru, odchylka vertexu pro hvězdy spektrální třídy A, asymetrický drift, gradienty hustoty v okolí Slunce, separovatelnost gravitačního potenciálu Galaxie, pohyb kolmo na galaktický disk, dynamická hustota v okolí Slunce, pohybové integrály, ergodické chování drah, třetí integrál, distribučni funkce, Boltzmanova rovnice, Jeansovy rovnice, Oortova analýza, Jeansův teorém.

Relaxační čas.
Kumulativní efekt vzdálených setkání, čas přeletu (crossing time), relaxační čas hvězdných soustav (otevřené hvězdokupy, kulové hvězdokupy, galaxie, kupy galaxií), projevy relaxace: snižování vlivu počátečnfch podmínek, přerozdělování energie, vypařování soustavy, nepružné srážky, vznik dvojhvězd. Dynamické ttrtření.

Hvězdy jako kapalina.
Teorém o divergenci, rovnice kontinuity, Lagrangeova a Eulerova derivace, Eulerovy pohybové rovnice, jednočásticová distribuční funkce ve fázovém prostoru, bezsrážková Boltzmannova rovnice, pohybové konstanty a integrály, Jeansův teorém, Jeansovy rovnice.

Teorie potenciálu.
Poissonova a Laplaceova rovnice, Gaussův teorém, potenciální energie, první a druhý Newtonův teorém, dvojice potenciál hustota: hmotný bod, homogenní sféra, Plummerova sféra, Kuzminův potenciál, potenciál Miyamotův-Nagaiův, elipsoidální soustavy, eliptické souřadnice, teorém o homeoidu, třetí Newtonúv teorém.

Externí galaxie.
Hubblova klasifikace, M31, NGC 16365, M87, místní kupa galaxií, kupa galaxií v souhvězdí panny, teorém o viriálu, skrytá hmota v kupách galaxií, extragalaktická škála vzdálenoatí, červený posuv světla galaxií, Hubblova konatanta, rozpínání vesmíru a jeho stáří.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK