PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Hvězdné atmosféry - NAST002
Anglický název: Stellar Atmospheres
Zajišťuje: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc.
Mgr. Daniela Korčáková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Astronomie a astrofyzika
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. (10.01.2019)
Úvod do modelování hvězdných atmosfér; Modely atmosfér, magnetohydrodynamická rovnováha, LTE modely pro různé typy hvězd, dvouhladinový model atomu, numerické řešení rovnice přenosu. Pro 1. a 2 r. magisterského studia AA. Koná se jednou za 2 roky.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Daniela Korčáková, Ph.D. (07.06.2019)

D. Mihalas: Hvězdné atmosféry I, II, Mir, Moskva 1982, kap. 1 - 12

Metody výuky
Poslední úprava: T_AUUK (31.03.2008)

Přednáška.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Daniela Korčáková, Ph.D. (07.06.2019)
Definice a vlastnosti intenzity, hustoty energie, toku.
Maxwellovy rovnice, tenzor tlaku záření.

Rovnice přenosu.
odvození, koef. absorpce, rozptylu, emise; optická hloubka, střední volná dráha fotonu. Formální řešení, definice integrální exponenciály, momenty. Iterační řešení, difúzní přiblížení řešení, hraniční podmínky, metoda Monte Carlo.

Šedá atmosféra.
Definice středního absorpčního koeficientu (Rosselandův, Planckův). Milneův vztah + Eddingtonovo přibližné řešení.

Vztah záření a atomů.
Einsteinovy koeficienty, odvození Planckova zákona, přiblížení pomocí klasického oscilátoru + účinné průřezy + síly oscilátoru - gf, aplikace na vodík, Gauntův faktor. Opacita. Záporný vodíkový iont. Rozptyl na elektronech, Rayleighův rozptyl. Boltzmannova rovnice, Sahova rovnice, stavová rovnice. LTE a diskuse rovnováhy vůbec (excitace a deexcitace), srážky, fotoprocesy, ionizace a rekombinace0, statistická rovnováha.

Modely atmosfér.
Přenos energie konvekcí a zářením, gradienty teploty, Schwarzschildovo kritérium. Ostatní informativně podle příslušné kapitoly z Mihalase.

Profil čáry.
Příčiny rozšíření čar, Dopplerovo + srážkové rozšíření, Voigtova funkce, Holzmarkova teorie. Aplikace na vodík, vodíku podobné ionty a hélium. Milne-Eddingtonův model, okrajové ztemnění. Ekvivalentní šířka čáry, křivka růstu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK