PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ethics of AI + - NAIL131
Anglický název: Ethics of AI +
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: distanční
Způsob výuky: distanční
Další informace: http://aivk.cz#ethics
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. František Štěch, Th.D.
Mgr. Tereza Hannemann, Ph.D.
Mgr. Rudolf Rosa, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (12.05.2023)
Díky rozšíření umělé inteligence do mnoha oblastí lidského života se stala relevantní pro celou společnost a je důležité hledat zdroje pro etickou reflexi jejího vývoje a využití. Online kurz „Ethics of AI“ od univerzity v Helsinkách je základním stavebním kamenem předmětu Ethics of AI+. Tento kurz vás poutavě uvede do problematiky etických aspektů umělé inteligence a naučí vás o ní přemýšlet z etického hlediska, včetně praktického využití. Více informací na www.aivk.cz. Předmět Ethics of AI+ nabízí také přednášky, semináře a workshopy zaměřené na etiku umělé inteligence.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (12.05.2023)

Po úspěšném absolvování předmětu bude mít student základní přehled o:

1. etice umělé inteligence.

2. příkladech jejího dobrého i špatného využití.

3. otázkách spojených se zodpovědností za vývoj a činnost umělé inteligence.

4. důležitosti transparentnosti umělé inteligence i rizicích s tím spojených.

5. otázce lidských práv v kontextu vývoje i využití umělé inteligence.

6. tématu spravedlnosti v kontextu umělé inteligence, příkladech projevů diskriminace prostřednictvím umělé inteligence a také o tom, co lze dělat pro to, aby tyto systémy byly méně zaujaté?

7. možnostech etiky umělé inteligence v praxi a jejích budoucích trajektoriích.

Účast studentů na doprovodných akcích v podobě přednášek, workshopů či seminářů má za cíl prohloubit znalosti získané absolvováním online kurzu „Ethics of AI“, případně rozšířit horizont jejich kontextualizace.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Rudolf Rosa, Ph.D. (27.09.2023)

Pro úspěšné ukončení předmětu, za který student obdrží 2 kredity, je zapotřebí:

1.) Úspěšně absolvovat online kurz “Ethics of AI” v angličtině na:

2.) Vyplnit odkaz na certifikát a zpětnou vazbu na předmět „Ethics of AI+“, která nám bude sloužit k jeho dalšímu rozvoji a zkvalitňování. Vyplňte dotazník zde:

https://forms.office.com/e/46QJqMy9UU

Hodnocení online kurzu „Ethics of AI“:

Hodnocení je založeno na cvičeních, včetně kvízů s výběrem z několika odpovědí a otázek, které vyžadují písemnou odpověď. Cvičení s možností výběru z více možností jsou kontrolovány automaticky a cvičení s písemnými odpověďmi kontrolují ostatní studenti (vzájemné hodnocení) a v některých případech i instruktoři. Absolvování kurzu vyžaduje úspěšné vyhotovení minimálně 90 % cvičení a minimálně 80 % správnost.

Kurz je hodnocen známkou prospěl/neprospěl (bez číselného hodnocení).

Zápočty za kurz zapisujeme průběžně, obvykle cca 1x měsíčně.

Pokud je pro Vaše studium podstatná doba trvání zkouškového období, z našeho pohledu se termíny řídí harmonogramem MFF UK.

Kurz doporučujeme dokončit alespoň 14 dnů před termínem, do kterého si přejete dostat zápočet (mimo jiné se může stát, že na vzájemné hodnocení budete chvíli čekat).

Kurz je možné v rámci jedné fakulty absolvovat pouze 1x, není možné za něj dostat kredity opakovaně.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Rudolf Rosa, Ph.D. (27.09.2023)

Odkaz na online kurz: https://ethics-of-ai.mooc.fi

K etice umělé inteligence:

Mark Coeckelbergh, Etika umělé inteligence, Filosofia, 2023.

UNESCO, Recomendation on the Ethics of Artificial Intelligence, Adopted on 23 November 2021; Published 2022. Online: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137

Matthew S. Liao (ed.), Ethics of Artificial Intelligence, Oxford: Oxford University Press, 2020.

Markus D. Dubber, Frank Pasquale, Sunit Das (eds.), Oxford Handbook of the Ethics of AI, Oxford: Oxford University Press, 2021.

Alberto Chierici, The Ethics of AI: Facts, Fictions, and Forecasts, Potomac (MD): New Degree Press, 2021.

Bernd Carsten Stahl, Doris Schroeder, Rowena Rodrigues (eds.), Ethics of Artificial Intelligence, Berlin: Springer, 2022.

Samuel Segun, Emma Ruttkamp-Bloem (eds.), Selected Issues in the Ethics of AI, Berlin: Springer, 2022.

Paolo Benanti, „Algor-éthique : intelligence artificielle et réflexion éthique“, Revue d'éthique et de théologie morale, 2020/3 (N° 307), p. 93-110. DOI : 10.3917/retm.310.0093. URL : https://www.cairn.info/revue-d-ethique-et-de-theologie-morale-2020-3-page-93.htm

Paolo Benanti, „The urgency of an algorethics.“ Discov Artif Intell 3(11), 2023. https://doi.org/10.1007/s44163-023-00056-6

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (12.05.2023)

Kurz se bude skládat z povinného online kurzu „Ethics of AI“, který je zdarma v angličtině. Kurz si student může procházet a plnit samostatně svým tempem.

Součástí kurzu je možnost účastnit se různých přednášek, seminářů či workshopů zaměřených na etiku umělé inteligence. Účast na nich je dobrovolná a doporučuje se těm studentům, kteří si chtějí znalosti o etice umělé inteligence prohloubit nad rámec online kurzu.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Rudolf Rosa, Ph.D. (03.10.2023)

„Ethics of AI“ ve formě otevřeného online kurzu obsahuje 7 tematicky orientovaných kapitol:

1. Úvod: Co je etika umělé inteligence?

2. Ne-škodlivost: Co máme dělat?

3. Odpovědnost: Koho vinit?

4. Transparentnost: Měli bychom vědět, jak umělá inteligence funguje?

5. Lidská práva: Měla by umělá inteligence respektovat a podporovat lidská práva?

6. Spravedlnost: Měla by být umělá inteligence spravedlivá a nediskriminační?

7. Etika umělé inteligence v praxi: Jak se může vyvíjet etika umělé inteligence?

Každá z kapitol obsahuje textové i interaktivní prvky, které jsou navrženy tak, aby podporovaly učení. Forma online kurzu studentům poskytne možnost si práci rozvrhnout dle vlastního tempa i časových možností. Časová dotace na splnění online kurzu je v rozpětí 20-50 hodin, záleží na předchozí znalosti tématu a studijním přístupu.

Kurz „Ethics of AI+“ dále nabízí možnost se dobrovolně účastnit přednášek, seminářů či workshopů se zaměřením na etiku umělé inteligence. Součástí kurzu je možnost účastnit se různých přednášek, seminářů či workshopů zaměřených na etiku umělé inteligence. Účast na nich je dobrovolná a doporučuje se těm studentům, kteří si chtějí znalosti o etice umělé inteligence prohloubit nad rámec online kurzu. Jejich přehled na aktuální semestr bude průběžně zveřejňován zde: http://aivk.cz/#ethics

Garant kurzu František Štěch z ETF UK je ochoten pomoci všem studentům na adrese: ethics-of-AI@ksvi.mff.cuni.cz - směřovat sem můžete dotazy, které se týkají jak “provozu” kurzu, tzn. technických a administrativních záležitostí, tak i otázky, které míří na samotný obsah online kurzu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK