PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Úvod do fyziky materiálů I - NAFY019
Anglický název: Introduction to Physics of Materials I
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Ph.D.
prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc.
Anotace -
Poslední úprava: G_F (02.06.2009)
Krystalová mřížka a její poruchy. Metody určování struktury materiálů. Geometrické a krystalografické zákonitosti plastické deformace. Vliv poruch krystalové mřížky na vlastnosti materiálů. Difúze a tepelně aktivované procesy v materiálech (rekrystalizace, superplasticita, creep). Nanomateriály a amorfní materiály. Keramické materiály. Polymery. Kompozitní materiály (s polymerní, kovovou a keramickou matricí).
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc. (10.06.2019)

Z + Zk

Zápočet je udělován na základě aktivní účasti na cvičení a úspěšného absolvování závěrečného testu.

Pro absolvování zkoušky je nutné předchozí získání zápočtu, nestanoví-li přednášející jinak.

Literatura
Poslední úprava: doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Ph.D. (07.06.2019)

P. Lukáč: Mechanické vlastnosti pevných látek, skriptum MFF UK.

P. Kratochvíl, P. Lukáč, B. Sprušil: Úvod do fyziky kovů, SNTL/Alfa, Praha 1984.

V. Valvoda, M. Polcarová, P. Lukáč: Základy strukturní analýzy, Karolinum Praha, 1992.

R. E. Reed-Hill: Physical Metallurgy Principles, PWS Publishing Company, 1992.

M.A. Meyers, K.K. Chawla: Mechanical Metallurgy - principles and applications, Prentice-Hall, Inc., 1984.

G.E. Dieter: Mechanical Metallurgy, Mc Graw Hill, 1986.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Ph.D. (07.06.2019)

Požadavky ke zkoušce odpovídají anotaci předmětu.

Zkouška je ústní.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFES (29.04.2016)

Krystalová mříž a její poruchy (bodové poruchy, dislokace, hranice zrn a subzrn, fázové hranice). Experimentální metody stanovení struktury materiálů. Geometrické zákonitosti plastické deformace. Plastická deformace monokrystalů. Dislokace v pevných látkách. Tepelně aktivované děje. Procesy zpevnění a odpevnění. Vliv cizích atomů na zpevnění. Ostrá mez kluzu, Portevin-Le Chatelierův jev. Precipitační zpevnění. Zpevnění kompozitních materiálů a krystalů s kovalentní a iontovou vazbou. Plastická deformace polykrystalů. Vysokoteplotní deformace, creep a superplasticita. Lom krystalických materiálů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK