PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Statistika pro učitele - MZ340U05
Anglický název: Statistics for Teachers
Český název: Statistika pro učitele
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MZ340P99
Vysvětlení: zvýšení hodinové dotace přednášky od 2020/21 je schváleno stud. proděkanem
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vít Bořil
RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
Mgr. Radek Pileček
Mgr. Jonáš Suchánek
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (03.10.2022)
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními pojmy a principy statistiky a metodami statistické analýzy používanými při analýze geografických dat. Kromě osvojení teoretických a metodologických principů jednotlivých statistických metod a postupů se studenti naučí získané znalosti aplikovat při analýze geografických dat a nalezené výsledky řádně interpretovat.
Důraz je v rámci kurzu kladen na to, aby studenti:
1. porozuměli základním principům statistické analýzy dat a jednotlivým statistickým metodám;
2. uměli aplikovat jednotlivé statistické postupy a metody na konkrétních datech s využitím softwaru MS Excel;
3. řádně interpretovali výsledky statistických analýz.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (03.10.2022)

K úspěšnému absolvování kurzu postačí podkladové materiály k přednáškám a cvičením a doplňkové podklady ke statistickým pojmům a analýzám v softwaru MS Excel pro samostudium (odkazy na videonávody, příklady k procvičení apod.) dostupné na Moodlu. Během přípravy k zápočtovému testu mohou studenti využít také následující přehledové publikace:

HENDL, J. (2004): Přehled statistických metod zpracování dat - analýza a metaanalýza dat. Praha, Portál.

ROGERSON, P. A. (2006): Statistical methods for geography: a student guide. London, SAGE.

ZVÁRA, K. (2008): Biostatistika. Praha, Karolinum.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (03.10.2022)

K získání zápočtu je potřeba:

1. průběžně studovat a aktivně se účastnit výuky (případnou absenci na prezenční výuce v rámci cvičení je nutné nahradit splněním všech testů pro kontrolu osvojení látky k danému tématu, resp. týdnu v zadaném termínu v Moodlu, bez předchozí omluvy není možné prominout absenci a nesplnění termínu pro vypracování testů pro kontrolu osvojení látky);

2. úspěšně splnit zápočtový test v Moodlu minimálně na 55 %.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (19.11.2022)

V kurzu jsou probírány základní pojmy a principy statistiky a metody statistické analýzy dat a ukázány a diskutovány možnosti jejich použití v geografickém výzkumu. V rámci cvičení se studenti prakticky zdokonalí v práci se softwarem MS Excel, v němž budou veškeré statistické analýzy (včetně úpravy dat před analýzou a tvorby grafických výstupů) prováděny.

Témata:

1. Úvod do statistiky

2. Základní vyhodnocení statistického souboru

3. Základní statistické charakteristiky

4. Popisná statistika dat v čase a prostoru

5. Analýza vztahu dvou proměnných

6. Rozdělení náhodné proměnné

7. Principy statistické indukce

8. Úvod do testování statistických hypotéz

9. Dvouvýběrové testy průměrů

10. Analýzy závislostí v geografii

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK