PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Asie - MZ340U03
Anglický název: Asia
Český název: Asie
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D.
RNDr. Luděk Šefrna, CSc.
RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (20.03.2018)
Fyzická a sociální geografie asijského kontinentu. Geologie a geomorfologie, podnebí, hydrologie, zalednění, pedologie, biogeografie, ochrana přírody v Asii. Regionální geografie. Vhodné pro studenty od 2. ročníku studia, kteří absolvovali základní přednášky z předmětů hydrologie, geomorfologie, meteorologie a klimatologie, pedologie a biogeografie. Hodnocení sociálně ekonomického vývoje vybraných, hospodářsky nejvýznamnějších zemí Asie. Komparace rozdílného vývoje na příkladě surovinově bohatých zemí (Saúdská Arábie), zaostalých zemí (Indický subkontinent), nově industrializovaných zemí (Čína, Indonésie a další země JV Asie) a vyspělých zemí (Japonsko). Srovnání vývoje a hodnocení souvislostí strukturálních změn a hospodářské vyspělosti/zaostalosti uvedených zemí. Charakteristika regionální diferenciace a vývoje (proměn) regionálních struktur jednotlivých makroregionů a vybraných zemí.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (20.03.2018)

ANDĚL, Jiří a Roman MAREŠ. "Starý svět": Asie a Afrika: encyklopedický přehled zemí. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1999, 399 s. ISBN 80-7182-085-7.

Asie. Vladimír Havrda (ed.). 1. vyd. Praha: Kartografie, 1975, 57 s. Soubor map Poznáváme svět.

BRADSHAW, Michael J. World regional geography: the new global order. 2nd ed. Boston: McGraw-Hill, 2000, 622 p. ISBN 0-697-38514-0.

Dnešní svět: školní atlas. Jiří Tomeš a Radovan Jelínek (eds.). Praha: Terra, 1996, 98 s. ISBN 80-902282-0-8.

FOJTÍK, Pavel a Vladimír LIŠČÁK. Státy a území světa. 2. aktualiz. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Libri, 1998, 1095 s. ISBN 80-85983-53-2.

HORÁK, Slavomír. Střední Asie mezi východem a západem. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005, 259 s. ISBN 80-246-0906-1.

Indický subkontinent: zeměpisné a historické panoráma. Miloslav Krása (ed.). 1. vyd. Praha: SPN, 1980, 517 s.

KRÁSA, Miloslav, Dušan ZBAVITEL a Dagmar MARKOVÁ. Indie a Indové: od dávnověku k dnešku. l. vyd. Praha: Vyšehrad, 1997, 469 s. ISBN 80-7021-216-0.

MAJOR, John S. Asia Through a Glass Darkly: Stereotypes of Asians in Western Literature. Focus on Asian Studies, 1986, vol. V, no. 3, pp. 4–8. Contemporary Literature.

MÍSAŘ, Zdeněk. Regionální geologie světa. Praha: Academia, 1987, 705 s.

NÉHRÚ, Džaváharlál. Objevení Indie. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1957, 587 s.

PTÁČEK, Pavel. Regionální geografie Asie: Elektornický učební text. Olomouc: UPOL, 2010. Dostupné z [http://geo-asie.upol.cz/index.php?page=autori].

SKOKAN, Ladislav. Asie. Sociogeografický přehled. Ústí nad Labem: PřF UJEP, 2006, 151 s. ISBN 80-7044-739-7.

ŠINDLER, Petr a Vladimír BAAR. Regionální geografie světadílů a oceánů: Svazek 1, Afrika, Asie, Austrálie, Oceánie. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta UK, 1988, 2 svazky, 309 s. a 296 s.

WEIGHTMAN, Barbara. Dragons and Tigers: A Geography of South, East and Southeast Asia. 3rd ed. New York: Wiley, 2002, 523 p. ISBN 1118139984.

Zeměpis světa: Asie bez asijské části SSSR. Jiří Cejpek, Josef Kunský, Rudolf Málek a Otakar Vrána (ed.). 1. vyd. Praha: Orbis, 1965, 470 s.

Minerals Yearbook. Reston: U.S. Geological Survey, U.S. Department of the Interior. 

BAKER, Kathleen M. and Graham P. CHAPMAN. The changing geography of Asia. 1st ed. London: Routledge, 1992, 265 p. ISBN 0-415-05708-6.

WEIGHTMAN, Barbara A. Dragons and Tigers: A Geography of South, East, and Southeast Asia. 3rd ed. New York: Wiley, 2011, 523 p. ISBN 1118139984.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (20.03.2018)

·       Úvod do fyzické geografie Asie – základní údaje o kontinentu, charakteristické rysy a zvláštnosti. Historie objevování Asie a rozvoj přírodovědného poznání. Literatura a podklady pro studium.

·       Orografický přehled, geomorfologie, FG regiony Asie.

·       Geologický vývoj a současná tektonika Eurasie, rizikové přírodní procesy. Hlavní problémy a směry současného výzkumu.

·       Zalednění Asie.

·       Klimatická regionalizace, geneze klimatu hlavních podnebných oblastí Asie.

·       Hydrologický režim jednotlivých oblastí Asie, charakteristiky různých odtokových režimů. Jezera v Asii; genetické typy, rizikové procesy způsobené jezery, vliv člověka na jezera; Aralské jezero.

·       Pedogeografický přehled, pedogeneze hlavních pedogenetických oblastí.

·       Rozmístění a charakteristika jednotlivých vegetačních pásů, původní rostlinné druhy a jejich migrační vývoj. Zoogeografické oblasti.

·       Ochrana přírody a problematika ŽPVýznamné prvky živé a neživé přírody, přehled chráněných oblastí, problémové oblasti a zátěže ŽP, příspěvek ke globálním ekologickým problémům.

·       Význam Asie z hlediska přírodního prostředí Země. Úloha kontinentu v rámci zemského klimatu, oceánské cirkulace, potenciální vlivy na budoucí vývoj přírodního systému Země.

·       Postavení Asie ve světě, v celosvětové dělbě práce, v ekonomice, obyvatelstvu, socioekonomická regionalizace

·       Blízký východ - sociálně ekonomická diferenciace Blízkého východu -  rozdíly mezi státy; Turecko - regionální diferenciace, protiklady hospodářského a kulturního vývoje; vybrané geografické aspekty vývoje problémových zemí: Izrael, Libanon a Sýrie; geografické aspekty těžby surovin (ropy a plynu) v oblasti Perského zálivu;  nejbohatší (ropné) a nejchudší země regionu.

·       Jižní Asie - Indický subkontinent v rámci Asie a světa; národnostní a náboženská struktura, předpoklady a limity hospodářského rozvoje Indie; regionální struktury Indie; srovnání, rozdíly, specializace indických států; vybrané problémy hospodářského a regionálního vývoje: Pákistán, Nepál, Bangladéš, Srí Lanka.

·       Jihovýchodní Asie - země ASEAN (původní), postavení v rámci světa či Asie; specifika sociálně ekonomického vývoje populačně nejsilnějších zemí regionu: Indonésie, Thajsko, Filipíny; regionální diferenciace a vývoj Indonésie; srovnání vybraných nejvyspělejších a nejchudších zemí regionu.

Východní Asie - regionální vývoj Číny v posledních 20 letech, geografické a regionální aspekty hospodářské transformace; vybrané aspekty hospodářského vývoje země; svobodné ekonomické zóny a vývoj pobřežního pásma; vybrané aspekty hospodářského a regionálního rozvoje Japonska, specifika japonského hospodářského modelu a zázraku; regionální diferenciace Japonska; vybrané aspekty hospodářského a regionálního vývoje Jižní Koree; specifika korejské cesty k prosperitě a její geografické souvislosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK