PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Management cestovního ruchu - MZ340P853
Anglický název: Tourism Management
Český název: Management cestovního ruchu
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: 5
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět má cyklickou výuku
Garant: RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Neslučitelnost : MZ340P852
Je neslučitelnost pro: MZ340P852
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Dana Fialová, Ph.D. (11.02.2021)
Kurz management cestovního ruchu se orientuje na následující skupiny problémů:
Studium managementu v obecné rovině s důrazem na destinační management.
Životní cyklus produktu v cestovním ruchu.
Ŕízení rekreačních zdrojů dle zásad trvale udržitelného rozvoje.

POZOR!!!
V LS 2020/2021 bude do odvolání probíhat výuka on-line na odkaze meet.google.com/qzp-memw-gkt v úterý 13:10 - 14:40. První přednáška a cvičení se koná 23.2.2021

Cíl předmětu
Poslední úprava: RNDr. Dana Fialová, Ph.D. (21.07.2010)

Cílem předmětu je osvojení a procvičení znalostí a dovedností:

potřebných pro řízení destinace cestovního ruchu dle zásad trvale udržitelného rozvoje

vhodných při uplatnění vlastní kreativity při tvorbě, propagaci, kontrole a inovaci produktu cestovního ruchu

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Dana Fialová, Ph.D. (18.02.2013)

FORET, M., FORETOVÁ, V. (2001): Jak rozvíjet místní cestovní ruch. GRADA, Praha

GALVASOVÁ, I., BINEK, J., HOLEČEK, J., CHABIČOVSKÁ,K., SZCZYRBA, Z. a kol (2008): Průmysl cestovního ruchu. GaREP, MMR ČR Praha

HALL, C.M. (1994): Tourism and Politics. Policy, Power and Place. Wiley, 238 s.

HOLEŠÍNSKÁ , A. (2007): Destinační management aneb Jak řídit turistickou destinaci, ESF MU, Brno

KIRÁĹOVÁ, A. (2003): Marketing destinace cestovního ruchu. Ekopress, Praha

KUNEŠOVÁ, E., NEDVĚDOVÁ, A (1992): Technika cestovního ruchu, Grada, Praha

NEJDL, K. (2011): Management destinace cestovního ruchu. Wolters Kluwer Česká republika, Praha

PAGE, S. ed. (2008): Sustanable tourism I - IV.Routletge, London

PÁSKOVÁ, M., ZELENKA, J. (2002): Výkladový slovník cestovního ruchu, MMR Praha

RUSKOVÁ, D., ŠTÝRSKÝ, J. (2000): Geografie cestovního ruchu a dějiny kultury pro cestovní ruch. 2. vydání, Gaudeamus, Hradec Králové

SEIFERTOVÁ, V. (2003): Marketing v lázeňském cestovním ruchu. VŠCRHL, PRAGOLINE, Praha

SHAW, G., WILLIAMS, A.M. (2004, 1994): Critical Issues in Tourism. A Geographical Perspective. Blackwell Oxford, 372 s.

SYSEL, J., ZURYNER, J. (2009): Management cestovní kanceláře a cestovní agentury. UJAK, Praha.

ŠTĚPÁNEK, V., KOPAČKA, L., ŠÍP, J. (2000): Geografie cestovního ruchu. Skripta. Praha, PřF UK.VYSTOUPIL, J., HOLEŠÍNSKÁ, A., KUNC, J., ŠAUER, M. (2007): Metody pro tvorbu strategických a programových dokumentů cestovního ruchu. MMR ČR Praha

VYSTOUPIL, J., ŠAUER, M.,HOLEŠÍNSKÁ, A., METELKOVÁ, P. (2007): Management cestovního ruchu. ESF MU Brno

COT (communication, on-line, travel). Nezávislý časopis pro profesionály v cestovním ruchu. 11x ročně. ISSN 1212-4281

Czech Hospitality and Tourism Paper. Odborný časopis, vydává Vysoká škola hotelová ISSN 1801-1535

www.vzdelavanivcr.cz

CzechTourism-Česká centrála cestovního ruchu, Statistiky, Kompendium, www.czechtourism.cz

www.world-tourism.org

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Dana Fialová, Ph.D. (11.02.2021)

Je požadována 70% účast v on-line prostředí, k dispozici mikrofon a kamera.
Zápočet: tvorba, prezentace a obhájení zadaných projektů (např. tvorba produktu cestovního ruchu, tvorba strategického materiálu pro danou desinaci ...)
Zkouška: Diskuse nad vypracovaným projektem s důrazem na propojení s teoretickými znalostmi.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Dana Fialová, Ph.D. (11.02.2021)

Přednáška a cvičení sestává s následujících tematických bloků
1. základy managementu
2. destinační management (řízení destinace, destinační společnosti, benchmarking)
3. produkty v cestovním ruchu
4. řízení rekreačních zdrojů dle zásad trvale udržitelného rozvoje
5. technika cestovního ruchu (dílčí služby - ubytování, doprav , stravování..., etika, etiketa...)
6. marketing (marketingový výzkum např.profil návštěvníka, strategie destinace...)

 
POZOR!!!
V LS 2020/2021 bude výuka do odvolání probíhat on-line na adrese meet.google.com/qzp-memw-gkt v úterý 13:10 - 14:40. První přednáška a cvičení se koná 23 .2. 2021
 
 
Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Dana Fialová, Ph.D. (11.02.2021)

Doporučeno je absolvovat v zimním semestru předmět geografie cestovního ruchu či rekreační funkci krajina - není podmínkkou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK