PředmětyPředměty(verze: 904)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Geografie cestovního ruchu - MZ340P80
Anglický název: Geography of Tourism
Český název: Geografie cestovního ruchu
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 [hodiny/týden]
Počet míst: 50
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.
Neslučitelnost : MZ340P802
Je neslučitelnost pro: MZ340P802
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jiří Vágner, Ph.D. (20.09.2022)
Kurz geografie cestovního ruchu se orientuje na následující skupiny problémů:
Studium zákonitostí prostorových aspektů interakce mezi CR (rekreací) na straně jedné a krajinou na straně druhé
Zákonitosti a faktické rozmístění CR v oblastech různé hierarchie
Studium činitelů rozvoje CR, dopadů CR na přírodní, sociální, ekonomickou i kulturní sféru. Rizika v CR. Problematika overtourismu, dopady pandemie.
Analýza vlivu CR na změny ve struktuře a rozmístění hospodářství v oblasti jeho realizace
Vyhodnocuje oblasti z hlediska možných a vhodných forem CR s ohledem na přírodní, kulturní, společenské podmínky ochranu životního prostředí a hospodářský rozvoj
Teoreticko-metodologické a obecné aspekty geografie cestovního ruchu
Regionální geografie CR světa
Regionální geografie CR Česka
Exkurze na pracovištích aplikované GCR - veřejná i komerční sféra, turistifikace v Praze.Cíl předmětu
Poslední úprava: RNDr. Dana Fialová, Ph.D. (21.07.2010)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními přístupy a metodami výzkumu využívanými v geografii cestovního ruchu. Podat přehled o příčinách a důsledcích jeho faktického rozmístění a možnostech jeho řízení, naučit dovednosti spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením produktů cestovního ruchu dle zásad udržitelného rozvoje.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Dana Fialová, Ph.D. (12.12.2019)

ATTL, P., NEJDL, K. (2004): Turismus I. Vysoká škola hotelová v Praze 8, 178 s. 
BUTLER, R.W. ed. (2006): The tourism area life cycle: applications and modifications. Channel View publications, Buffalo, 385 s.
COCCOSSIS, H., NIJKAMP, P. (eds.) (1998): Sustainable Tourism Development. Ashgate. 198s 
FIALOVÁ, D. (2009): Hledisko času při výzkumu rekreačního prostoru. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 53, s. 105 - 112 
HALL, C.M. (1994): Tourism and Politics. Policy, Power and Place. Wiley, 238 s. 
HALL, C.M., PAGE, S.J. (1999): The Geography of Tourism and Recreation. Environment, Place and Space. Routledge. 309 s. 
HRALA, V. (1997): Geografie cestovního ruchu. Praha, VŠE. 
HOLEČEK, M., MARIOT, P., STŘÍDA, M. (1999): Zeměpis cestovního ruchu. Praha, NČGS. 
KOWALCZYK, A. (2002): Geografia turyzmu. PAN Warszawa, 186 s. 
LEW, A.A., HALL, C.M., WILLIAMS, A.M. (2004): A Companion to Tourism. Blackwell, 622 s. 
MARIOT, P. (1983): Geografia cestovného ruchu. Veda, Bratislava 
MARIOT, P., MÜLLEROVÁ, V. (1992): Zeměpis cestovního ruchu. Praha, SPN.
NOŽIČKOVÁ, V. (2010): Jakými směry se ubírá geografie cestovního ruchu a rekreace na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karovy v Praze? Informace ČGS, 29, č.1, s. 11-22 
PAGE, S. ed. (2008): Sustanable tourism I - IV.Routletge, London
PÁSKOVÁ, M. (2001): Rozvoj trvale udržitelného cestovního ruchu. geografie, 106, 3, s 178 - 195
PÁSKOVÁ, M., ZELENKA, J. (2002): Výkladový slovník cestovního ruchu, MMR Praha 
PÁSKOVÁ, M. (2008): Udržitelnost rozvoje cestovního ruchu. Gaudeamus, Hradec Králové 
SHAW, G., WILLIAMS, A.M. (2004, 1994): Critical Issues in Tourism. A Geographical Perspective. Blackwell Oxford, 372 s.
ŠTĚPÁNEK, V., KOPAČKA, L., ŠÍP, J. (2000): Geografie cestovního ruchu. Skripta. Praha, PřF UK. 
VÁGNER, J. FIALOVÁ, D.(2004): Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku. KSGRR PřF UK v Praze
VÁGNER, J. (2007): Tourism Development in the Visegrad Four Countries in the Period of the EU Access. In: Acta Universitatis Carolinae 2007 Geographica, Nos. 1-2, pp. 75-89. 
VYSTOUPIL, J. a kol. (2006): Atlas cestovního ruchu České republiky, MMR Praha, ESF MU Brno 
VYSTOUPIL, J. (2008): Greografie cestovního ruchu. In Toušek, V., Kunc. J., Vystoupil, J. a kol. Ekonomická a sociální geografie. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, s. 295 - 329 
WARSZYŇSKA, J. (2000): Geografia turystyczna swiata. PWN Warszawa, I.-II. díl, 836 s. 
WEAWER, D. (ed.) (2001): The Encyclopedia of Ecotourism. COBI Publishing London, 668 s. 
WILLIAMS, S. (2009): Tourism geography: a new synthessis. Routletge, London, 309 s.V
COT (communication, on-line, travel). Nezávislý časopis pro profesionály v cestovním ruchu. 11x ročně. 
Czech Hospitality and Tourism Paper. Odborný časopis, vydává Vysoká škola hotelová ISSN 1801-1535
www.vzdelavanivcr.cz 
CzechTourism-Česká centrála cestovního ruchu, Statistiky, Kompendium, www.czechtourism.cz 
www.world-tourism.org 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Dana Fialová, Ph.D. (25.11.2021)

Zápočet: 

 • Prezentace seminární práce na vybrané téma (cca 10 minut) s následnou diskusí - rozsah 8-12 slidů v .ppt 
 • splnění  zápočtového testu
 • V případě nutnosti on-line

Zkouška:

 • předchozí splnění povinností jako k zápočtu +
 • písemné odevzdání rešerše odborného textu, cca 2 strany .doc 

            + prezentace v .ppt (max 5 slidů) a následná diskuse - 10 min

 • ústní/písemná zkouška (dle situace)

(ústní pohovor na 3 tématickými celky: diskuse nad rešerší zvoleného odborného článku, prověření znalostia aplikovatelnosti teorie, prověření znalostí regionální geografie cestovního ruchu  (v případě nutnosti on-line či písemná forma)

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jiří Vágner, Ph.D. (20.09.2022)

Z340P80(2) Geografie cestovního ruchu

zimní semestr 2022/2023

 

RNDr. Dana Fialová, Ph.D. (danafi@natur.cuni.cz),22195 1397, dle dohody

RNDr. Jiří Vágner, Ph.D. (vagner@natur.cuni.cz), 22195 1397, dle dohody e-mailem (místnost č. 342, chodba ke Věži)

 

Rozsah: 2/2, 2 kredity Z, 5 kreditů Zk

 

Místo a čas: od 6.10. čtvrtky 9:00 – 11:25 Pravá rýsovna (v případě on-line výuky – Google Meet)

13.10.  9.00 Pohořelec - zastávka tram.  – Turistifikace centra Prahy v praxi (vycházka s výkladem)

 

5.1. 2023 zápočtový test

 

Náležitosti k zápočtu:                         

 • Prezentace seminární práce na vybrané téma (cca 10 minut) s následnou diskusí - rozsah 8-12 slidů v .ppt (zaslat předem e-mailem)
 • splnění zápočtového testu

 

Náležitosti ke zkoušce:

 • předchozí splnění povinností jako k zápočtu +
 • písemné odevzdání rešerše odborného textu, cca 2 strany .doc (zaslat e-mailem.)

   + prezentace v .ppt (max 5 slidů) a následná diskuse - 10 min

 • ústní/písemná zkouška (dle situace)

 

Témata seminární práce a výběr textů k rešerši budou finálně přiděleny na třetí přednášce.

 

 

Tématické okruhy přednášek

 

1.      Organizační úvod. Základní terminologie. Historický vývoj CR. Vývoj geografie cestovního ruchu, přístupy ke studiu.

 

2.      Organizační a technické zázemí CR. Institucionální rámec CR. Dopady cestovního ruchu - environmentální, ekonomické, sociálně-kulturní. Rizika v CR. Overtourismus, dopady pandemie. Trvale udržitelný CR. Formy cestovního ruchu.

 

3.      Trendy v globálním CR, makroregionalizace CR světa.

 

4.      Přehled CR v Evropě. Charakteristika vybraných subroregionů.

 

5.      Regionalizace CR Česka.

 

6.      Regionální geografie CR Česka.

 

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Dana Fialová, Ph.D. (12.12.2019)

Předmět je vypisován jako povinně volitelný pro navazující magisterský obor Regionální a politická geografie a jako volitelný pro zájemce. Výhodou je předchozí absolvování ekonomické a sociální geografie, metod v socioekonomické geografii, tematické kartografie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK