PředmětyPředměty(verze: 904)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Geografie volného času a životního stylu:aplikace kvalitativních metod výzkumu - MZ340P732
Anglický název: Geography of Leisure and Life Style: Application of Qualitative Research Methods
Český název: Geografie volného času a životního stylu:aplikace kvalitativních metod výzkumu
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: předmět je vyučován blokově
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět má cyklickou výuku
Garant: RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Dana Fialová, Ph.D. (30.10.2019)
Cílem kurzu je praktická aplikace kvalitativním metod výzkumu na příkladu problematiky geografie volného času a životního stylu. Základní myšlenkou kurzu je maximální zapojení studentů do jeho průběhu. V každém běhu kurzu bude tedy stanoveno širší téma, které bude společně se studenty na základě studia relevantní literatury a představení teoretických konceptů rozvinuto. Společně budou vytvořeny výzkumné otázky a následně zvoleny výzkumné metody vhodné k jejich zodpovězení.
Teoreticky kurz vychází z přístupů kulturní geografie a antropologie. Představíme si základní teoretické koncepty využívané ve studiu volného času (leisure society, risk society, turistifikace a komercializace prostoru, konzumace prostoru, mcdonaldizace a disneyizace, touristgaze, kulturní a sociální kapitál, serious/casualleisure a další).
Cíl předmětu
Poslední úprava: RNDr. Dana Fialová, Ph.D. (21.05.2012)

Cílem kurzu je naučit studenty následující kompetence:

diskutovat současné hlavní teoretické koncepty leisurestudies

kriticky pracovat s literaturou v anglickém jazyce

používat kvalitativní metody výzkumu

naučit se položit výzkumnou otázku, zvolit vhodnou metodu, aplikovat ji a výzkum vyhodnotit

naučit se základy teamové práce

napsat esej na dané téma

diskutovat odborné téma v anglickém jazyce

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Dana Fialová, Ph.D. (30.10.2019)

Základní koncepty leisurestudies a teoretické publikace:

AITCHISON, C. (1999): 'New culturalgeographies: thespatialityofleisure, gender and sexuality', LeisureStudies, 18 (1), s. 19 - 39.
BAUMAN, Z. (1999): Globalizace. Důsledky pro člověka. Praha, Mladá Fronta.
BECK, U. (2011): Riziková společnost: na cestě k jiné moderně. Sociologické nakladatelství, Praha, 431 s.
BLACKSHAW, T. (2010): Leisure. Routledge. 173 s.
BLACKSHAW, T., CRAWFORD, G. (2009): The SAGE DictionaryofLeisureStudies. SAGE, London, 262 s.
BRYMAN, A. (1999): TheDisneyizationof Society. TheSociologicalreview, 47, s. 25 - 47
CROUCH, D. (2000): Placesaroundus: embodiedlaygeographies in leisure and tourism. LeisureStudies. 19 (2), s. 63 - 76.
DUFFKOVÁ, Jana, Lukáš URBAN a Josef DUBSKÝ. Sociologie životního stylu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 237 s. ISBN 978-80-7380-123-6.
DUMAZEDIER, J. (1962): Versunecivilisationduloisir?. ÉditionsduSeuilParis:, 309 s.
EDENSOR, T. (2002): National Identity, PopularCulture and EverydayLife. BergPublishers , Oxford, 224 s.
FLORIDA, R. (2003): Cities and theCreativeClass. City &Community, 2, č. 1, s. 3-19.
GIDDENS, A. (1984): TheConstitutionof Society: OutlineoftheTheoryofStructuration. Polity, Cambridge, 402 s.
HOFBAUER, B. (2004): Děti, mládež a volný čas. Portál, Praha, 173 s.
INGLEHART, R. (1997): Modernization and postmodernization: cultural, economic and politicalchanges in 43 societies. Princeton University, Princeton.
LAW, CH. M. (1992): Urban tourism and itscontribution to economicregeneration, Urban Studies, 29 (3/4), s. 599-618.
LEW, A., HALL, P., WILLIAM, A. (2004): A companion to tourism. 1st ed. Malden: Blackwell, 622 s.
MOWL, G., TOWNER, J. (1995): Women, gender, leisure and place: towards a more ‘humanistic’ geographyofwomen'sleisure. Leisurestudies, 14 (2), s. 102- 116.
PÁSKOVÁ, m. (2009): Udržitelnost rozvoje cestovního ruchu. Gaudeamus, Hradec Králové, 298 s.
PEDLAR, A., HAWORTH, L. (2006): Community. In ROJEK, C., SHAW, S.M., VEAL, A.J.: A Handbook ofLeisureStudies, New York, Palgrave, s. 518 - 532
PETRUSEK, M. (2006): Společnosti pozdní doby. Slon, Praha, 459 s.
PUTNAM, R. (2001): Bowling Alone: TheCollapse and RevivalofAmericanCommunity. Simon & Schuster, New York, 541 s.
RABUŠIC, L. (2000): Is Czech Society "Post-materialist"? Sociologický časopis. 32 (1), 3-22.
RITZER, G. (2003): Mcdonaldizace společnosti: výzkum měnící se povahy soudobého společenského života. Academia, Praha, 176 s.
ROBERTS, K. (1999): Leisure in contemporary society. CabiPublishing, Wllingford, 250 s.
ROJEK, CH. (2010): Thelabourofleisure. Sage. 208 s.
ROMEIß - STRACKE, F. (2003): Abschied von der Spassgesellschaft: FreizeitundTourismusim 21. Jahrhundert. Büro Wilhelm, Amberg.
SAK, P., SAKOVÁ, K. (2004): Mládež na Křižovatce. Svoboda Servis, Praha, 240 s.
SHAW, WILLIAMS (2004): Tourism and TourismSpaces. SAGE, London, 311 s.
STEBBINS, R. (2006): SeriousLeisure. In ROJEK, C., SHAW, S.M., VEAL, A.J.: A Handbook ofLeisureStudies, New York, Palgrave, s. 448 - 458
STEBBINS, R. (2006): SeriousLeisure: A perspectiveforOurTime. TransactionPublishers, London, 156 s.
STEINECKE, A. TourismusundneueKonsumkultur: Orientierungen, Schauplätze, Verhaltungen. In: STEINECKE, A. (eds.): Erlebnis - undKonsumwelten. Oldenbourg: WissenschaftsverlagGmbH, 2000. s. 11-27.
ŠÍPEK, J. (2001): Úvod do geopsychologie: svět a putování po něm v kontextu současné doby. ISV, Praha, 163 s.
URRY, J. (1990): TheTourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Society. London: Allen and Unwin, SAGE Publications, London.
VEBLEN, T. (1999): Teorie zahálčivé třídy. Sociologické nakladatelství, Praha, 344 s.

Metodologie:
BAXTER, J. EYLES, J. (1997):Evaluatingqualitativeresearch in socialgeography: establishing ‘rigour’ in interview analysis, Transactionsofthe Institute ofBritishGeographers, 22 (4),s. 505-525.
COHEN, E. (1988): Traditions in thequalitative sociology oftourism’, AnnalsofTourismResearch, 15(1), s. 29-46.
CRANG, M. (2003): Qualitativemethods: touchy, feely, look-see?, Progress in HumanGeography, 27(4), 494-504.
CRANG, M. (2005): Qualitativemethods: thereisnothingoutsidethe text?, Progress in HumanGeography, 29(2), s. 225-233.
LIMB, M. AND DWYER, C. (2001): QualitativeMethodologiesforGeographers: Issues and Debates, Arnold, London. 320 s.
HENNINK, M. ,HUTTER, I.,BAILEY, A. (2011): Qualitativeresearchmethods. 1st ed. ThousandOaks: Sage, 304 s.
WERTZ, F. J. (2011): Fivewaysofdoingqualitativeanalysis: phenomenological psychology, groundedtheory, discourseanalysis, narrativeresearch, and intuitiveinquiry. GuilfordPress, New York:, 434 s.

Empirický výzkum:
GRIFFIN, T., HAYLLAR, B.,KING, B. (2006): City Spaces, TouristPlaces?: AnExaminationofTouristExperiences in Melbourne'sRiversidePrecincts. In: Whitelaw, P. A., BARRY, O. G. (eds.): CAUTHE 2006: To the City and Beyond. Footscray, Vic.: Victoria University. SchoolofHospitality, Tourism and Marketing, 2006: 1036-1050.
HOFFMAN, L., M., MUSIL, J. (1999): CultureMeetsCommerce: Tourism in Postcommunist Prague. In: JUDD, D. R., FAINSTEIN, S. S.: Thetourist city. YaleUnversityPress, s. 179 - 197.
HOFFSTAEDTER, G. RepresentingCulture in MalaysianCulturalThemeParks: Tensions and Contradictions. AnthropologicalForum, 18 (2), 2008. s. 139 - 160.
KILGOUR, L. (2007): Gender, Spatiality and Fear: Youngwomen'sexperiencesofoutdoorphysicalactivity. AnnalsofLeisureResearch. 10 (2), s. 215 - 233.
ROBINSON, C. (2009): Nightscapes and leisurespaces: anethnographic study ofyoungpeople's use of free space.JournalofYouthStudies, 12 (5), s. 501 - 514.
SCRATON, S., WATSON, B. (1998): Genderedcities: women and public leisurespace in thepostmodern city. 17 (2), s. 123 - 137.
THOMAS, M (2005). Girls, consumptionspace and thecontradictionsofhangingout in the city, Social and CulturalGeography, 6(4), s. 587-605.
VANDERBECK, R., JOHNSON, J. (2000) ‘That’stheonly place whereyoucanhangout’: Urban youngpeople and thespaceofthemall, Urban Geography, 21 (1), s. 5-25.
YOUNG, M. (1999): TheSocialConstructionofTouristPlaces, AustralianGeographer, 30(3), 373-389.
SPILKOVÁ, J,,RADOVÁ, L. (2011): TheFormationof Identity in TeenageMallMicroculture:
A Case Study ofTeenagers in Czech Malls. Sociologický časopis. 4 (3), s. 565-586

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Dana Fialová, Ph.D. (30.10.2019)

Zápočet:
udělen na základě aktivní účasti v diskusi a obhájení zadaného projektu

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Dana Fialová, Ph.D. (30.10.2019)

1. Úvodní setkání (2 vyuč. hodiny)
Cílem lekce bude představit studentům celou ideu průběhu kurzu, uvedení do problematiky volného času v podobě představení základních (nejčastěji používaných) definic a představení základních statistických údajů týkajících se problematiky. Cílem bude také seznámení se se studenty, reflexe jejich představ o kurzu. Do dalšího setkání budou k přečtení zadány dva články, které problematizují tradičně používané definice volného času či je nějakým způsobem rozšiřují. Studenti budou muset také napsat krátkou reflexi těchto článků.

• představení průběhu kurzu
• úvod do problematiky, teoretické koncepty
• zadání Readings na následující hodinu, zadání napsání eseje (reflexe článků)

Readings:
HODAN, B., ROBERSON, D. N.Jr. (2010): ControversialReflections on Theme "Leisure": from Free Time to Lifestyle. PhysicalCulture and Sport StudiesResearch. L, s. 72 - 78
STEBBINS, R. (2006): SeriousLeisure. In ROJEK, C., SHAW, S.M., VEAL, A.J.: A Handbook ofLeisureStudies, New York, Palgrave, s. 448 - 458


2. Jak studovat problematiku z pohledu geografa (2 vyučovací hodiny)
Cílem lekce je diskuze vypracovaných esejů, která by měla vést k zamyšlení nad tím, proč se dané problematice věnovat a co je na ní podstatného. Následovat bude zamyšlení nad geografickým přístupem k tématu, v čem může geograf přispět k problematice, kde hledat geografii. Představeny budou konkrétní příklady výzkumů prováděných z geografické perspektivy. Následovat bude diskuze nad volbou našeho vlastního výzkumného problému. Cílem je dát studentům možnost svobodně se rozhodnout, kam bude výzkum směřovat v rámci určeného tématu. Studentům budou opět zadány dva články k přečtení. Jeden z nich bude přitom zaměřen obecněji, jeden bude konkrétním příkladem empirické aplikace kvalitativního výzkumu. Budou se týkat tématu zvoleného pro předmět v daném semestru.

• diskuze esejů
• volný čas a geografie (teoretické koncepty)
• diskuze našeho výzkumného problému

Readings - příklady (zadány budou dva články v závislosti na konkrétním tématu):

Příklady Readings k problematice vztahu volného času a městského prostoru (téma prvního běhu předmětu):
YOUNG, M. (1999): TheSocialConstructionofTouristPlaces, AustralianGeographer, 30(3), 373-389.
HOFFMAN, L.M., MUSIL, J. (1999): CultureMeetsCommerce: Tourism in Postcommunist Prague. In: JUDD, D. R., FAINSTEIN, S. S.: Thetourist city. YaleUnversityPress, s. 179 - 197.
LAW, CH. M. (1992): Urban tourism and itscontribution to economicregeneration, Urban Studies, 29 (3/4), s. 599-618.
GRIFFIN, T., HAYLLAR, B.,KING, B. (2006): City Spaces, TouristPlaces?: AnExaminationofTouristExperiences in Melbourne'sRiversidePrecincts. In: Whitelaw, P. A., BARRY, O. G. (eds.): CAUTHE 2006: To the City and Beyond. Footscray, Vic.: Victoria University. SchoolofHospitality, Tourism and Marketing, 2006: 1036-1050.

Příklady Readings k problematice pohybu v prostoru, jeho konzumace a utváření, přínosům aktivního využití volného času):
CROUCH, D. (2000): Placesaroundus: embodiedlaygeographies in leisure and tourism. LeisureStudies. 19 (2), s. 63 - 76.
ROBERSON D. N,Jr., BABIC, V.(2009): Remedyfor modernity: experiencesofwalkers and hikers on MedvednicaMountain. Leisure Studies,28 (1), s. 105 - 112.

Příklady Readings k problematice trávení volného času mladistvých v městském prostoru:
ROBINSON, C. (2009): Nightscapes and leisurespaces: anethnographic study ofyoungpeople's use of free space.JournalofYouthStudies, 12 (5), s. 501 - 514.
THOMAS, M (2005). Girls, consumptionspace and thecontradictionsofhangingout in the city, Social and CulturalGeography, 6(4), s. 587-605.
VANDERBECK, R., JOHNSON, J. (2000) That’stheonly place whereyoucanhangout: Urban youngpeople and thespaceofthemall, Urban Geography, 21 (1), s. 5-25.

Příklady Readings k problematice prezentace kultury, významu volného času pro učení:
BRYMAN, A. (1999): TheDisneyizationof Society. TheSociologicalreview, 47, s. 25 - 47
HOFFSTAEDTER, G. RepresentingCulture in MalaysianCulturalThemeParks: Tensions and Contradictions. AnthropologicalForum, 18 (2), 2008. s. 139 - 160.
ROBERSON D. N, JR., (2011): Free Time in an Art Museum: Pausing, Gazing and Interacting, LeisureSciences, 33 (1), s. 70 - 80.

Příklady Readings k problematice vztahu feministické (gender) geografie, volného času a životního stylu:
SCRATON, S., WATSON, B. (1998): Genderedcities: women and public leisurespace in the ‘postmodern city. 17 (2), s. 123 - 137.
MOWL, G., TOWNER, J. (1995): Women, gender, leisure and place: towards a more ‘humanistic’ geographyofwomen'sleisure. Leisurestudies, 14 (2), s. 102- 116.
KILGOUR, L. (2007): Gender, Spatiality and Fear: Youngwomen'sexperiencesofoutdoorphysicalactivity. AnnalsofLeisureResearch. 10 (2), s. 215 - 233.

3. Stanovení výzkumných otázek a vytvoření pracovních skupin (2 vyučovací hodiny)
Cílem lekce je diskuze přečtených článků a ze strany studentů připravených výzkumných otázek. Výsledkem by mělo být určení hlavního cíle výzkumu v terénu. V druhé části budou studentům představeny metody tvorby pracovního týmu (role jednotlivých členů, psychologické souvislosti atd.). Výsledkem bude vytvoření na základě počtu studentů několika výzkumných skupin, jejichž členové budou mít jasně stanovenou roli. Úkolem do další hodiny bude samostatné vyhledání podkladů pro terénní výzkum. Každá skupinka dostane na starosti jinou oblast. V případě problematiky cestovního ruchu a volného času v Praze, zkoumané na příkladu Pražského hradu se bude jednat o historické materiály, propagační materiály, základní statistické informace atd.

4. Prezentace úkolu z minulé hodiny (2 vyučovací hodiny)
Jednotlivé skupinky studentů seznámí ostatní s nalezenými informacemi k tématu. Následovat bude základní představení kvalitativních metod výzkumu ze strany vyučujícího a diskuze možných metod, které budou použity při vlastním šetření.

5. Představení kvalitativních metod a první návštěva terénu (5 vyučovacích hodin)
První část bloku bude zaměřena na diskuzi metodického postupu výzkumu. V případě, že to bude možné, bude celá lekce probíhat již v místě výzkumu. Následovat bude první fáze šetření. V případě prvního tématu předmětu se bude jednat o pozorování návštěvníků Pražského hradu. Každá skupinka studentů přitom zvolí odlišnou metodu, místo výzkumu a zaměří se na jiný typ návštěvníků. V závěru budou konzultovány hlavní poznatky.
Lekce vedená Donaldem N. Robersonem v angličtině.

6. Druhá návštěva terénu (5 vyučovacích hodin)
Průběh lekce bude podobný jako v předchozí lekce. Bude ale zvolena jiná výzkumná metoda. V případě prvního tématu se bude jednat o krátké rozhovory s návštěvníky Pražského hradu.

7. Metody vyhodnocování kvalitativního výzkumu (3 vyučovací hodiny)
Cílem lekce bude představit základní metody vyhodnocení kvalitativního výzkumu. Následovat bude snaha o společné vyhodnocení prozatím získaných poznatků. Zbytek studenti vypracují samostatně. V případě potřeby budou vyzváni k samostatnému ověření některých výsledků v terénu.

8. Závěrečná prezentace výsledků (2 až 4 vyučovací hodiny)
Závěrečná hodina bude koncipována jako diskuzní seminář vycházející z poznatků z výzkumu, diskuze použitých metod a jejich relevance v teoretickém i aplikovaném výzkumu a praxi. V případě zájmu také bude možné diskutovat případný zájem studentů o vypracování publikace vycházející z šetření. Důležitou součástí bude také závěrečná reflexe kurzu.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Dana Fialová, Ph.D. (30.10.2019)

Předmět je koncipován jako volitelný pro bakalářský i magisterský stupeň studia, ovšem pro studenty bakalářského stupně studia je podmínkou úspěšné splnění předmětu Metody v SG I

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK