PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Statistická analýza dat II - MZ340P70
Anglický název: Statistical Analysis II
Český název: Statistická analýza dat II
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 120
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=4792
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.
Mgr. Martin Lepič, Ph.D.
RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
Neslučitelnost : MD360P25
Prerekvizity : MD360P05
Je neslučitelnost pro: MD360P25
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (03.10.2022)
Cílem kurzu je získání znalosti metodologických principů a aplikací statistických metod při analýze empirických sociálně-geografických, demografických a epidemiologických dat. Kurz bezprostředně navazuje na předmět Statistická analýza dat I s cílem rozšířit aplikované statistické postupy především o modely vícerozměrné statistické analýzy.
Důraz je kladen na:
1. porozumění metodologickým principům vícerozměrné statistické analýzy dat a vybraným statistickým metodám;
2. vhodnou aplikaci jednotlivých vícerozměrných statistických metod s využitím statistického softwaru SPSS v závislosti na řešeném úkolu, resp. výchozím datovém souboru;
3. logicky správnou interpretaci výsledků statistických analýz.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (03.10.2022)

K úspěšnému absolvování kurzu postačí podkladové materiály k přednáškám a cvičením. Během přípravy ke zkoušce můžete využít množství elektronických materiálů ke statistickým analýzám v SPSS či následující přehledové publikace:

HENDL, J. (2004): Přehled statistických metod zpracování dat – analýza a metaanalýza dat. Praha, Portál.

MAREŠ, P., RABUŠIC, L., SOUKUP, P. (2015): Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Brno, Masarykova univerzita.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (03.10.2022)

K získání zápočtu je potřeba:

- průběžně studovat a aktivně se účastnit výuky (případnou absenci na prezenční výuce v rámci cvičení je nutné nahradit splněním všech testů pro kontrolu osvojení látky k danému tématu v zadaném termínu v Moodlu)

- vypracovat kvalitní seminární práci a splnit termíny průběžné kontroly zpracování seminární práce (viz podrobnosti v Moodlu)

Ke složení zkoušky je potřeba:

- úspěšně splnit test v Moodlu (minimálně na 75 %)

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (03.10.2022)

V rámci kurzu jsou probírány základní vícerozměrné metody statistické analýzy a diskutovány možnosti jejich použití v sociálně-geografickém, demografickém a epidemiologickém výzkumu. K aplikaci jednotlivých postupů a metod se využívá statistický software SPSS. Dále je představena problematika statistické analýzy prostorových dat.

Témata přednášek:

Logistická regresní analýza

Faktorová analýza

Shluková analýza

Statistické metody v geografii – aplikace

Obecný lineární model (GLM)

Víceúrovňová lineární regresní analýza

Víceúrovňová logistická regresní analýza

Problémy statistické analýzy prostorových dat

Analýza časových řad

Témata cvičení:

Logistická regresní analýza v SPSS

Faktorová analýza v SPSS

Shluková analýza v SPSS

Řešení reálných příkladů v SPSS

Obecný lineární model (GLM) v SPSS

Víceúrovňová lineární regresní analýza v SPSS

Víceúrovňová logistická regresní analýza v SPSS

Ekologická chyba, prostorová nestacionarita

Analýza časových řad v SPSS

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK