PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Migrace a rozvoj - MZ340P105
Anglický název: Migration and Development
Český název: Migrace a rozvoj
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 24
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.
prof. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. Josef Novotný, Ph.D. (21.02.2018)
V rámci kurzu jsou rozebírány vybrané souvislosti problematiky migrace a rozvoje. Výuka probíhá především seminární formou, prostřednictvím diskuze vybraných témat na základě zadaných materiálů – viz sylabus a zadání k jednotlivým seminářům.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Josef Novotný, Ph.D. (25.02.2020)

Aktuální specifikace literatury je uvedena v syllabu v členění pro jednotlivé semináře

 

Skeldon, R. (2009): Of Skilled Migration, Brain Drains and Policy Responses. International Migration, 47, 4, s. 3-29. Dostupné ZDE

Nijenhuis, G., & Leung, M. (2017): Rethinking migration in the 2030 Agenda: Towards a de-territorialized conceptualization of development. Forum for Development Studies, 44, 1, 51-68. Dostupné ZDE

Drbohlav, D. (2015): „Migrace – remitence – rozvoj“: realita a teoreticko-metodologické zarámování paradigmatu. In: Drbohlav, D. (ed.): Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Migrace-remitence - (rozvoj). Praha, Nakladatelství Karolinum, str. 25-48.

Muruthi, B., Watkins, K., McCoy, M., Muruthi, J. R., Kiprono, F. J. (2017): "I Feel Happy that I Can be Useful to Others": Preliminary Study of East African Women and Their Remittance Behavior.  Joural of Family and Economic Issues, 38: 315-326; Dostupné ZDE

CONCORD (2018): Partnership or conditionality? Monitoring the Migration Compacts and EU Trust Fund for Africa. CONCORD Europe. Dostupné ZDE(překlad do ČJ pak ZDE)

Lebeda, P., Menšíková, V (2017): Vnější politiky EU a ČR pro vysídlení a migraci: strategie, nástroje a doporučení. Glopolis. Dostupné ZDE.

Levitt, P. (1998): Social Remittances: Migration Driven Local-Level Forms of Cultural Diffusion. The International Migration Review, 32, 4, 926–948. Dostupné ZDE

Boccagni, P., Decimo, F. (2013): Mapping Social Remittances. Migration Letters, 10, 1, 1–10. Dostupné ZDE

Sunam, R. K., & McCarthy, J. F. (2016). Reconsidering the links between poverty, international labour migration, and agrarian change: critical insights from Nepal. The Journal of Peasant Studies, 43(1), 39-63. Dostupné ZDE.

Novotný, J. (2018): Strukturální proměny Afriky. Geografické rozhledy, 27, 3, s. 8–11. Dostupné ZDE.

Lindner, T. (2018): Chci někým být, chci do Evropy. Respekt, 10.2.2018. Dostupné ZDE.

Bruneau, M.: Diasporas, transnational spaces and communities (Chapter 2) In: Bauböck, R. and Faist, T. (2010): Diaspora and Transnationalism: Concepts, Theories and Methods. IMISCOE Research Series. Dostupné ZDE.

Russell King and Anastasia Christou: Diaspora, migration and transationalism: Insights from the study of second-generation 'returnees" (Chapter 9) In: Bauböck, R. and Faist, T. (2010): Diaspora and Transnationalism: Concepts, Theories and Methods. IMISCOE Research Series. Dostupné ZDE.

Další doporučená literatura

BRUBAKER, R., 2005. The ‘diaspora’diaspora. Ethnic and Racial Studies, 28(1), 1-19.

Lenoël, A. (2017). The “three ages” of left‐behind Moroccan wives: Status, decision‐making power, and access to resources. Population, Space and Place, 23(8). Dostupný ZDE.

Rypáčková, P. (2012): Introduction + Gender in development – str. 4-20 v diplomové práci P. Rypáčkové: Organic Farming Practices: Social Justice In Sustainable Development? Dostupné ZDE.

Massey, D. S., Axinn, W. G., & Ghimire, D. J. (2010). Environmental change and out-migration: Evidence from Nepal. Population and environment, 32(2-3), 109-136. Dostupné ZDE.

Black, R., Adger, W. N., Arnell, N. W., Dercon, S., Geddes, A., & Thomas, D. (2011). The effect of environmental change on human migration. Global environmental change, 21, S3-S11. Dostupné ZDE.

Collier, P. (2013): Exodus. How Migration Is Changing Our World. Oxford, Oxford University Press.

Samers, M., Collyer, M. (2017): Migration. Abingdon, Routledge.

Talani, L. S., McMahon, S. (2015): International Political Economy of Migration. Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited.

Brázová, V. K. a kol.  (2011): Migrace a rozvoj. Praha, FSV UK.

King, R. (2002): Towards a New Map of European Migration. International Journal of Population Geography, 8.

Massey, D.S., Arango, J., Hugo, G., Kouauci, A., Pellegrino, A. & Taylor, J.E. (1993): Theories of International Migration: A Review and a Reappraisal. Population and Development Review, 19(3): 431-466.

Brubaker, R., 2005. The ‘diaspora’diaspora. Ethnic and Racial Studies, 28(1), 1-19.

 
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Josef Novotný, Ph.D. (08.03.2023)

Požadavky a hodnocení

  • Účast; tolerována je jedna absence (33 % hodnocení)

  • Příprava na semináře dle požadavků níže a kvalita této přípravy. Tolerován je max. jeden neodevzdaný úkol (34 % hodnocení)

  • Aktivita na seminářích (33 % hodnocení)

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Josef Novotný, Ph.D. (21.02.2024)

Mezinárodní migrace a rozvoj – letní semestr 2022/23

Středa 10:45 - 12:15, učebna Z4

Anotace

V rámci kurzu jsou rozebírány vybrané souvislosti problematiky migrace a rozvoje. Výuka probíhá především seminární formou, prostřednictvím diskuze vybraných témat na základě zadaných materiálů – viz sylabus a zadání k jednotlivým seminářům. 

 

Požadavky a hodnocení

  • Účast; tolerována je jedna absence (33 % hodnocení)

  • Příprava na semináře dle požadavků níže a kvalita této přípravy. Tolerován je max. jeden neodevzdaný úkol (34 % hodnocení)

  • Aktivita na seminářích (33 % hodnocení)

Sylabus 2024

 

Datum

Vyučující

Téma

1

21.2.2024

JN

Úvod, organizace, cvičení – tvorba myšlenkové mapy k tématu migrace a rozvoj (bez domácí přípravy)

2

28.2.2024

DD

Sociální remitence

3

6.3.2024

EJ

Finanční remitence

4

13.3.2024

EJ

Politické remitence

5

20.3.2024

JN

Migrace a globální rozvojové strategie

6

27.3.2024

EJ

Diaspora a transnacionalismus

7

3.4.2024

EJ

Migrace kvalifikovaných pracovníků a brain drain

8

10.4.2024

JN

Vybrané vnější politiky EU pro migraci a rozvojová spolupráce

9

17.4.2024

JN

Klimatická změna, rozvoj, migrace

10

24.4.2024

DD

Environmentální migrace

11

15.5.2024

DD

Migrace a rozvoj – shrnutí problematiky

DD – Dušan Drbohlav; EJ – Eva Janská; JN – Josef Novotný

 

Příprava na semináře

S výjimkou první hodiny prostudujte před každým seminářem zadané materiály. Problematiku rozebíranou v těchto materiálech a případně i dalších materiálech, které si sami dohledáte, zpracujte pro každý z těchto seminářů do podoby myšlenkové mapy. Cílem je vytvořit informativní konceptuální schéma, které vás při hodině povede diskusí tématu (a zároveň ukáže, jak jste se na hodinu připravili). Myšlenkovou mapu lze znázornit pomocí tužky a papíru nebo vytvořit v elektronické podobě a posléze vytisknout pro účely semináře. Konkrétní podoba je na vás, nebojte se tvůrčím způsobem experimentovat. Pro ilustraci si můžete najít příklady „mind map“ na internetu.  Zpracovanou myšlenkovou mapu si vždy přineste na seminář a nejpozději hodinu před začátkem daného semináře uložte do této sdílené složkyMezinárodní migrace a rozvoj - https://drive.google.com/drive/folders/1pc6MnVVClr-RNy0SSLZ59zU77hDdllkS?usp=sharing  (ručně vytvořené myšlenkové mapy vyfoťte a uložte do složky jako obrázek v některém z obvyklých grafických formátů). Připravte se také na představení vaší myšlenkové mapy na semináři. Pro jednotlivé semináře může být tento úkol dále specifikován – vždy si před přípravou úkolu pročtěte anotace k danému semináři – viz níže.

 

Zadání k jednotlivým seminářům:

 

(2) Dušan Drbohlav: Sociální remitence

Seminář a diskuse se plně věnují sociálním remitencím. Nejprve se zabýváme prvotním nástinem konceptu tak, jak jej v roce 1998 představila Peggy Levitt. Jde zejména o roli sociálních remitencí ve zdrojových zemích migrace, o mechanismy, kterými jsou tam sociální remitance přenášeny i význam, jaký sociální remitence hrají v sociálním a politickém životě zdrojových zemí. Ve druhém příspěvku (z roku 2013) jsou zejména vypíchnuty výhody, ale i limity a proměny konceptu sociálních remitencí – tak jak se vyjevily po cca 15 leté zkušenosti. Nastíněny jsou rovněž návrhy nových oblastí výzkumu na daném poli. 

Literatura k načtení:

Levitt, P. (1998): Social Remittances: Migration Driven Local-Level Forms of Cultural Diffusion. The International Migration Review, 32, 4, 926–948. Dostupné ZDE

Boccagni, P., Decimo, F. (2013): Mapping Social Remittances. Migration Letters, 10, 1, 1–10. Dostupné ZDE

 

(3) Eva Janská: Finanční remitence

Seminář se věnuje představení a diskusi konceptu finančních remitencí – tj. zejména teoreticko- metodologické podstatě migračního procesu ve vztahu k remitencím a jejich souvislostem s rozvojem. Důraz je především kladen na vybrané pravidelnosti a podmíněnosti remitování, vazbu remitencí na další globální finanční toky, dopady remitování – výhody a nevýhody a charakter samotného výzkumu remitencí. Obecněji pojaté aspekty jsou doplněny o představení a diskusi výzkumu remitančního chování Bolivijců ve Valle Alto, Bolívii.

Literatura k načtení:

Drbohlav, D. (2015): „Migrace – remitence – rozvoj“: realita a teoreticko-metodologické zarámování paradigmatu. In: Drbohlav, D. (ed.): Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Migrace-remitence - (rozvoj). Praha, Nakladatelství Karolinum, str. 25-48.

Yarnall, K., & Price, M. (2010). Migration, development and a new rurality in the Valle Alto, Bolivia. Journal of Latin American Geography, 107-124.

 

(4) Eva Janská: Politické remitence

Cílem semináře je diskuze vlivu migrantů, resp.diaspory na politickou situaci v zemích původu. Jak lze vysvětlit současný vznik nadnárodních politických vazeb a kdo má z politického transnacionalismu prospěch? Z teoretických částí článků vyberte nejvýznamnější proměnné, které hrají důležitou roli v politické angažovanosti migrantů vůči jejich domovským zemím a vytvořte jejich schéma/stukturu. Do myšlenkové mapy pak zařaďte případové studie, které jsou v článcích diskutovány.

Povinná literatura:

Ahmadov, A. K., & Sasse, G. (2016). Empowering to engage with the homeland: do migration experience and environment foster political remittances?. Comparative Migration Studies, 4(1), 1-25.

Itzigsohn, J. (2000). Immigration and the boundaries of citizenship: The institutions of immigrants’ political transnationalism. International Migration Review, 34(4), 1126-1154.

 

(5) Josef Novotný: Migrace a globální rozvojové strategie

Seminář se věnuje reflexi otázek migrace v globálních strategických rozvojových rámcích, zejména pak v současné Agendě udržitelného rozvoje 2030 a Cílech udržitelného rozvoje (SDGs).

Příprava na seminář:

Prostudujte níže uvedený článek. Dále si projděte Cíle udržitelného rozvoje (ZDE) a zamyslete se, zda nějak reflektují či souvisí s migrací. Poté pomocí „CTRL + F“ vyhledejte výskyty termínu „migration“ v rezoluci OSN k Agendě 2030 (dostupné ZDE). Zhodnoťte, zda a jak reflektují oficiální materiály k SDGs problematiku migrace. Na základě prostudovaných materiálů a případně dalších materiálů, které si sami dohledáte, vytvořte myšlenkovou mapu pro potřeby diskuse daného tématu na semináři.

 Povinná literatura:  

Nijenhuis, G., & Leung, M. (2017): Rethinking migration in the 2030 Agenda: Towards a de-territorialized conceptualization of development. Forum for Development Studies, 44, 1, 51-68. Dostupné ZDE

 

(6) Eva Janská: Diaspora a transnacionalismus

Diaspora je transnacionální populace, mající původ v jiné zemi, než ve které je v současnosti usídlená a jejíž sociální, ekonomické a politické sítě překračují hranice národních států. Od konce 90.let  začíná intenzivně narůstat zájem badatelů o diasporu, přičemž se paralelně vyvíjí i koncept transnacionalizace, který je s diasporou velmi úzce spojen. Postupem času se tak vyvíjí i vnímání konceptu diaspory, které již není jen pouhým sepjetím mezi "domovinou" a mírou "uzavřenosti" zkoumaných komunit, ale naopak se jedná o mnoho dalších forem postupného vývoje daných komunit/společenstvích (např. výzkum druhé generace remigrantů a pod.).

Povinná literatura k načtení a přípravě myšlenkové mapy:

Bruneau, M.: Diasporas, transnational spaces and communities (Chapter 2) In: Bauböck, R. and Faist, T. (2010): Diaspora and Transnationalism: Concepts, Theories and Methods. IMISCOE Research Series. Dostupné ZDE.

Russell King and Anastasia Christou: Diaspora, migration and transationalism: Insights from the study of second-generation 'returnees" (Chapter 9) In: Bauböck, R. and Faist, T. (2010): Diaspora and Transnationalism: Concepts, Theories and Methods. IMISCOE Research Series. Dostupné ZDE.

Další doporučená literatura

BRUBAKER, R., 2005. The ‘diaspora’diaspora. Ethnic and Racial Studies, 28(1), 1-19.

   

(7)  Eva Janská: Migrace kvalifikovaných pracovníků a brain drain.

Tento seminář se zaměřuje na téma migrace kvalifikovaných pracovníků a na koncept tzv. brain drain, tedy odlivu mozků. Koncept brain drain je často diskutován v souvislosti rozvojem chudších zemí a negativním vlivem emigrace kvalifikovaných lidí na tyto země. V reakci na tento koncept vznikly koncepty další – např. brain gain (zisk mozků) či brain circulation (cirkulace mozků). V rámci semináře bude diskutován dopad emigrace kvalifikovaných lidí a možností reakcí na tuto emigraci. Diskuze bude zahrnovat také možnosti migrační politiky zemí ovlivnit tuto migraci, zejména pak možnosti návratové politiky (return policy) a politiky diaspor.

Povinná literatura:

Chacko, E. (2007). From brain drain to brain gain: reverse migration to Bangalore and Hyderabad, India’s globalizing high tech cities. GeoJournal, 68(2-3), 131-140. Dostupné ZDE

Straubhaar, T. (2000). International mobility of the highly skilled: Brain gain, brain drain or brain exchange. Dostupné ZDE

(8) Josef Novotný: Vybrané vnější politiky EU pro migraci a rozvojová spolupráce

Seminář bude diskutovat rozvojové souvislosti a dopady vybraných vnějších politických nástrojů EU se zaměřením na migraci. Konkrétně bude rozebírán zejména tzv. Nouzový svěřenecký fond EU pro Afriku a souvislosti těchto migračních politik s rozvojovou spoluprací a rozvojem.

Příprava na seminář:  

Přečtěte níže uvedené publikace (u druhé z nich stačí úvodní a závěrečné sekce a u první lze jednotlivé country case-studies jen prolétnout, třetí publikace pouze dobrovolně). Poté se podívejte na charakteristiku hlavních principů efektivnosti rozvojové spolupráce – např. ZDE. Sestavte svoji myšlenkovou mapu a připravte si na jejím základě zajímavá zjištění a argumenty vztahující se k danému tématu pro diskusi na semináři.  

Literatura:

OXFAM (2020): The EU Trust Fund for Africa. Trapped between aid policy and migration politics. Dostupné ZDE.

Clemens, M. A., & Postel, H. M. (2018). Deterring Emigration with Foreign Aid: An Overview of Evidence from Low‐Income Countries. Population and Development Review, 44(4), 667-693. Dostupné ZDE.

Natascha Zaun & Olivia Nantermoz (2022) The use of pseudo-causal narratives in EU policies: the case of the European Union Emergency Trust Fund for Africa, Journal of European Public Policy, 29:4, 510-529, DOI: 10.1080/13501763.2021.1881583. Dostupné ZDE.

 

(9) Josef Novotný: Klimatická změna a migrace

Seminář bude diskutovat souvislosti mezi klimatickou změnou a migrací a stereotypy, které se v souvislosti s tímto tématem v médiích i jinde běžně objevují. 

Příprava na seminář: 

Přečtěte níže uvedené texty, alespoň v rozsahu, který je specifikován u jednotlivých odkazů. Na základě těchto materiálů navrhněte myšlenkovou mapu a připravte si teze k dané problematice pro diskusi na semináři.

Literatura na seminář:

Climate refugees: The fabrication of a migration threat – příspěvek na blogu H. de Haase – Dostupný ZDE. (Přečtěte celé) 

Conway, D., Nicholls, R. J., Brown, S., Tebboth, M. G., Adger, W. N., Ahmad, B., ... & Said, M. (2019). The need for bottom-up assessments of climate risks and adaptation in climate-sensitive regions. Nature Climate Change, 9(7), 503-511. Dostupné ZDE. (Přečtěte alespoň abstrakt a závěr)

Boas, I., Farbotko, C., Adams, H., Sterly, H., Bush, S., van der Geest, K., ... & Blondin, S. (2019). Climate migration myths. Nature Climate Change, 9(12), 901-903. Dostupné ZDE.(Přečtěte celé)

Parsons, L. (2019). Structuring the emotional landscape of climate change migration: Towards climate mobilities in geography. Progress in Human Geography, 43(4), 670-690. Dostupné ZDE. (Přečtěte alespoň abstrakt a závěr)

 

(10) Dušan Drbohlav: Environmentální migrace

Téma tohoto semináře je environmentální migrace, tedy bude se diskutovat vztah migrace obyvatel a stavu/kvality životního prostředí. Cílem semináře je předat základní informace o tomto fenoménu a zároveň pochopit komplikovanost tohoto vztahu.

Příprava na hodinu:

Studenti si přečtou oba doporučené články. Pokusí se v článku vyhledat informace jak životní prostředí (environment) ovlivňují migraci obyvatel. Tyto informace si zapíší a začlení do myšlenkové mapy vytvořené pro tento seminář.

Povinná literatura:

Massey, D. S., Axinn, W. G., & Ghimire, D. J. (2010). Environmental change and out-migration: Evidence from Nepal. Population and environment, 32(2-3), 109-136. Dostupné ZDE.

Black, R., Adger, W. N., Arnell, N. W., Dercon, S., Geddes, A., & Thomas, D. (2011). The effect of environmental change on human migration. Global environmental change, 21, S3-S11. Dostupné ZDE.

Další doporučené materiály:

IOM - Environmental Migration Portal

 

 

(11) Dušan Drbohlav, Eva Janská: Migrace a rozvoj - shrnutí problematiky

Seminář shrne vybrané podmíněnosti a charakter vztahu „migrace a rozvoje“ včetně zmapování vývoje tohoto paradigmatu ve výzkumu i praxi. Opomenuta nebude diskuse současných projevů migrační transnacionalizace a pokusů o efektivní usměrňování migračních toků náležitou migrační politikou. Zmíněny budou i některé odlišnosti v nazírání na problematiku migrace a rozvoje z pohledu migračních studií a rozvojových studií. Na seminář prostudujte níže uvedený text a připravte myšlenkovou mapu zpracovanou na základě tohoto textu a případně další literatury.

Povinná literatura:

Haas, H. (2012) : The Migration and Development Pendulum: A Critical View on Research and Policy. International Migration, 50, 3, 8-25. Dostupné ZDE.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK