PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Migrace a rozvoj - MZ340P105
Anglický název: Migration and Development
Český název: Migrace a rozvoj
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 24
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D. (21.02.2018)
V rámci kurzu jsou rozebírány vybrané souvislosti problematiky migrace a rozvoje. Výuka probíhá především seminární formou, prostřednictvím diskuze vybraných témat na základě zadaných materiálů – viz sylabus a zadání k jednotlivým seminářům.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Anna Altová (26.03.2019)

Skeldon, R. (2009): Of Skilled Migration, Brain Drains and Policy Responses. International Migration, 47, 4, s. 3-29. Dostupné ZDE

Nijenhuis, G., & Leung, M. (2017): Rethinking migration in the 2030 Agenda: Towards a de-territorialized conceptualization of development. Forum for Development Studies, 44, 1, 51-68. Dostupné ZDE

Drbohlav, D. (2015): „Migrace – remitence – rozvoj“: realita a teoreticko-metodologické zarámování paradigmatu. In: Drbohlav, D. (ed.): Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Migrace-remitence - (rozvoj). Praha, Nakladatelství Karolinum, str. 25-48.

Muruthi, B., Watkins, K., McCoy, M., Muruthi, J. R., Kiprono, F. J. (2017): "I Feel Happy that I Can be Useful to Others": Preliminary Study of East African Women and Their Remittance Behavior.  Joural of Family and Economic Issues, 38: 315-326; Dostupné ZDE

CONCORD (2018): Partnership or conditionality? Monitoring the Migration Compacts and EU Trust Fund for Africa. CONCORD Europe. Dostupné ZDE(překlad do ČJ pak ZDE)

Lebeda, P., Menšíková, V (2017): Vnější politiky EU a ČR pro vysídlení a migraci: strategie, nástroje a doporučení. Glopolis. Dostupné ZDE.

Levitt, P. (1998): Social Remittances: Migration Driven Local-Level Forms of Cultural Diffusion. The International Migration Review, 32, 4, 926–948. Dostupné ZDE

Boccagni, P., Decimo, F. (2013): Mapping Social Remittances. Migration Letters, 10, 1, 1–10. Dostupné ZDE

Sunam, R. K., & McCarthy, J. F. (2016). Reconsidering the links between poverty, international labour migration, and agrarian change: critical insights from Nepal. The Journal of Peasant Studies, 43(1), 39-63. Dostupné ZDE.

Novotný, J. (2018): Strukturální proměny Afriky. Geografické rozhledy, 27, 3, s. 8–11. Dostupné ZDE.

Lindner, T. (2018): Chci někým být, chci do Evropy. Respekt, 10.2.2018. Dostupné ZDE.

Bruneau, M.: Diasporas, transnational spaces and communities (Chapter 2) In: Bauböck, R. and Faist, T. (2010): Diaspora and Transnationalism: Concepts, Theories and Methods. IMISCOE Research Series. Dostupné ZDE.

Russell King and Anastasia Christou: Diaspora, migration and transationalism: Insights from the study of second-generation 'returnees" (Chapter 9) In: Bauböck, R. and Faist, T. (2010): Diaspora and Transnationalism: Concepts, Theories and Methods. IMISCOE Research Series. Dostupné ZDE.

Další doporučená literatura

BRUBAKER, R., 2005. The ‘diaspora’diaspora. Ethnic and Racial Studies, 28(1), 1-19.

Lenoël, A. (2017). The “three ages” of left‐behind Moroccan wives: Status, decision‐making power, and access to resources. Population, Space and Place, 23(8). Dostupný ZDE.

Rypáčková, P. (2012): Introduction + Gender in development – str. 4-20 v diplomové práci P. Rypáčkové: Organic Farming Practices: Social Justice In Sustainable Development? Dostupné ZDE.

Massey, D. S., Axinn, W. G., & Ghimire, D. J. (2010). Environmental change and out-migration: Evidence from Nepal. Population and environment, 32(2-3), 109-136. Dostupné ZDE.

Black, R., Adger, W. N., Arnell, N. W., Dercon, S., Geddes, A., & Thomas, D. (2011). The effect of environmental change on human migration. Global environmental change, 21, S3-S11. Dostupné ZDE.

Collier, P. (2013): Exodus. How Migration Is Changing Our World. Oxford, Oxford University Press.

Samers, M., Collyer, M. (2017): Migration. Abingdon, Routledge.

Talani, L. S., McMahon, S. (2015): International Political Economy of Migration. Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited.

Brázová, V. K. a kol.  (2011): Migrace a rozvoj. Praha, FSV UK.

King, R. (2002): Towards a New Map of European Migration. International Journal of Population Geography, 8.

Massey, D.S., Arango, J., Hugo, G., Kouauci, A., Pellegrino, A. & Taylor, J.E. (1993): Theories of International Migration: A Review and a Reappraisal. Population and Development Review, 19(3): 431-466.

Brubaker, R., 2005. The ‘diaspora’diaspora. Ethnic and Racial Studies, 28(1), 1-19.

 
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D. (21.02.2018)

Požadavky a hodnocení

Účast; tolerována je jedna neomluvená absence.

Kvalita přípravy na jednotlivé semináře.

Aktivita na seminářích.

Příprava na semináře

S výjimkou první hodiny prostudujte před každým seminářem zadané materiály (viz sylabus). Problematiku rozebíranou v těchto materiálech a případně i dalších materiálech, které si sami dohledáte, zpracujte pro každý z těchto seminářů do podoby myšlenkové mapy. Cílem je vytvořit informativní konceptuální schéma, které vás při hodině povede diskusí tématu (a zároveň ukáže, jak jste se na hodinu připravili). Myšlenkovou mapu lze znázornit pomocí tužky a papíru nebo vytvořit v elektronické podobě a posléze vytisknout pro účely semináře. Konkrétní podoba je na vás, nebojte se tvůrčím způsobem experimentovat. Pro ilustraci si můžete najít příklady „mind map“ na internetu.  Zpracovanou myšlenkovou mapu si vždy přineste na seminář a nejpozději hodinu před začátkem daného semináře uložte do této sdílené složky: https://drive.google.com/drive/folders/1pc6MnVVClr-RNy0SSLZ59zU77hDdllkS?usp=sharing  (ručně vytvořené myšlenkové mapy vyfoťte a uložte do složky jako obrázek v některém z obvyklých grafických formátů). Připravte se také na představení vaší myšlenkové mapy na semináři. Pro jednotlivé semináře může být tento úkol dále specifikován – vždy si před přípravou úkolu pročtěte anotace k danému semináři – viz sylabus.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D. (02.02.2019)

 Sylabus

 

Vyučující

Téma hodiny

1

DD, JN

Úvod, organizace kurzu, úkoly, hodnocení

2

LP

Migrace kvalifikovaných pracovníků a brain drain

3

JN

Migrace a globální rozvojové strategie

4

DD

Finanční remitence

5

JN

Vybrané vnější politiky EU pro migraci a rozvojová spolupráce

6

DD

Sociální remitence

7

JN

Strukturální rozvojové změny a migrace

8

EJ

Diaspora a transnacionalismus

9

FF

Patriarchát na dálku - migrace, gender a rozvoj

10

KK

Environmentální migrace

11

JN

Program poskytování vládních stipendií studentům z rozvojových zemí a jeho rozvojově-migrační souvislosti

12

DD, JN

Migrace a rozvoj - shrnutí problematiky, závěrečné vyhodnocení

13

 

Zápočtový týden – případný náhradní termín

Složení vyučujících a témat se může mírně měnit. Aktuální rozpis na daný semestr bude poskytnut před jeho začátkem.

DD – Dušan Drbohlav; EJ – Eva Janská; LP – Lenka Pavelková; FF – František Ficek; KK – Klára Kavanová; JN – Josef Novotný

 

Příprava na semináře

S výjimkou první hodiny prostudujte před každým seminářem zadané materiály. Problematiku rozebíranou v těchto materiálech a případně i dalších materiálech, které si sami dohledáte, zpracujte pro každý z těchto seminářů do podoby myšlenkové mapy. Cílem je vytvořit informativní konceptuální schéma, které vás při hodině povede diskusí tématu (a zároveň ukáže, jak jste se na hodinu připravili). Myšlenkovou mapu lze znázornit pomocí tužky a papíru nebo vytvořit v elektronické podobě a posléze vytisknout pro účely semináře. Konkrétní podoba je na vás, nebojte se tvůrčím způsobem experimentovat. Pro ilustraci si můžete najít příklady „mind map“ na internetu.  Zpracovanou myšlenkovou mapu si vždy přineste na seminář a nejpozději hodinu před začátkem daného semináře uložte do této sdílené složky: https://drive.google.com/drive/folders/1pc6MnVVClr-RNy0SSLZ59zU77hDdllkS?usp=sharing  (ručně vytvořené myšlenkové mapy vyfoťte a uložte do složky jako obrázek v některém z obvyklých grafických formátů). Připravte se také na představení vaší myšlenkové mapy na semináři. Pro jednotlivé semináře může být tento úkol dále specifikován – vždy si před přípravou úkolu pročtěte anotace k danému semináři – viz níže.

 

Náplň jednotlivých seminářů, materiály, doplnění k zadání přípravy na hodinu

(1) Dušan Drbohlav, Josef Novotný

Úvod, organizace kurzu

 

(2) Lenka Pavelková: Migrace kvalifikovaných pracovníků a brain drain

Tento seminář se zaměřuje na téma migrace kvalifikovaných pracovníků a na koncept tzv. brain drain, tedy odlivu mozků. Koncept brain drain je často diskutován v souvislosti rozvojem chudších zemí a negativním vlivem emigrace kvalifikovaných lidí na tyto země. V reakci na tento koncept vznikly koncepty další – např. brain gain (zisk mozků) či brain circulation (cirkulace mozků). V rámci semináře bude diskutován dopad emigrace kvalifikovaných lidí a možností reakcí na tuto emigraci. Diskuze bude zahrnovat také možnosti migrační politiky zemí ovlivnit tuto migraci, zejména pak možnosti návratové politiky (return policy), a také koncept finančních a sociálních remitencí.

Povinná literatura:

Skeldon, R. (2009): Of Skilled Migration, Brain Drains and Policy Responses. International Migration, 47, 4, s. 3-29. Dostupné ZDE

 

(3) Josef Novotný: Migrace a globální rozvojové strategie

Seminář se věnuje reflexi otázek migrace v globálních strategických rozvojových rámcích, zejména pak v současné Agendě udržitelného rozvoje 2030 a Cílech udržitelného rozvoje (SDGs).

Příprava na seminář:

Prostudujte níže uvedený článek. Dále si projděte Cíle udržitelného rozvoje (ZDE) a zamyslete se, zda nějak reflektují či souvisí s migrací. Poté pomocí „CTRL + F“ vyhledejte výskyty termínu „migration“ v rezoluci OSN k Agendě 2030 (dostupné ZDE). Zhodnoťte, zda a jak reflektují oficiální materiály k SDGs problematiku migrace. Na základě prostudovaných materiálů a případně dalších materiálů, které si sami dohledáte, vytvořte myšlenkovou mapu pro potřeby diskuse daného tématu na semináři.

 Povinná literatura:  

Nijenhuis, G., & Leung, M. (2017): Rethinking migration in the 2030 Agenda: Towards a de-territorialized conceptualization of development. Forum for Development Studies, 44, 1, 51-68. Dostupné ZDE

 

(4) Dušan Drbohlav: Finanční remitence

Seminář se věnuje představení a diskusi konceptu finančních remitencí – tj. zejména teoreticko- metodologické podstatě migračního procesu ve vztahu k remitencím a jejich souvislostem s rozvojem. Důraz je především kladen na vybrané pravidelnosti a podmíněnosti remitování, vazbu remitencí na další globální finanční toky, dopady remitování – výhody a nevýhody a charakter samotného výzkumu remitencí. Obecněji pojaté aspekty jsou doplněny o představení a diskusi kvalitativního výzkumu remitančního chování východoafrických imigrantek v USA.

Literatura k načtení:

Drbohlav, D. (2015): „Migrace – remitence – rozvoj“: realita a teoreticko-metodologické zarámování paradigmatu. In: Drbohlav, D. (ed.): Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Migrace-remitence - (rozvoj). Praha, Nakladatelství Karolinum, str. 25-48.

Muruthi, B., Watkins, K., McCoy, M., Muruthi, J. R., Kiprono, F. J. (2017): "I Feel Happy that I Can be Useful to Others": Preliminary Study of East African Women and Their Remittance Behavior.  Joural of Family and Economic Issues, 38: 315-326; Dostupné ZDE

 

(5) Josef Novotný: Vybrané vnější politiky EU pro migraci a rozvojová spolupráce

Seminář bude diskutovat rozvojové souvislosti a dopady vybraných vnějších politických nástrojů EU se zaměřením na migraci. Konkrétně bude rozebírán zejména tzv. Nouzový svěřenecký fond EU pro Afriku a „migrační kompakty“ (resp. pakty EU se třetími zeměmi) a souvislosti těchto migračních politik s rozvojem.

Příprava na seminář:  

Podívejte se na níže uvedenou publikaci autorů Lebedy a Menšíkové, abyste získali povědomí o existujících politikách EU a ČR zaměřených na migraci. Poté se podívejte na charakteristiku hlavních principů efektivnosti rozvojové spolupráce – např. ZDE. Hlavní povinnou literaturou k prostudování je níže uvedená zpráva CONCORD (2018). Po jejím prostudování sestavte svoji myšlenkovou mapu a připravte si na jejím základě zajímavá zjištění a argumenty vztahující se k danému tématu pro diskusi na semináři.  

Literatura:

CONCORD (2018): Partnership or conditionality? Monitoring the Migration Compacts and EU Trust Fund for Africa. CONCORD Europe. Dostupné ZDE, (překlad do ČJ pak ZDE)

Lebeda, P., Menšíková, V (2017): Vnější politiky EU a ČR pro vysídlení a migraci: strategie, nástroje a doporučení. Glopolis. Dostupné ZDE.

 

(6) Dušan Drbohlav: Sociální remitence

Seminář a diskuse se plně věnují sociálním remitencím. Nejprve se zabýváme prvotním nástinem konceptu tak, jak jej v roce 1998 představila Peggy Levitt. Jde zejména o roli sociálních remitencí ve zdrojových zemích migrace, o mechanismy, kterými jsou tam sociální remitance přenášeny i význam, jaký sociální remitence hrají v sociálním a politickém životě zdrojových zemí. Ve druhém příspěvku (z roku 2013) jsou zejména vypíchnuty výhody, ale i limity a proměny konceptu sociálních remitencí – tak jak se vyjevily po cca 15 leté zkušenosti. Nastíněny jsou rovněž návrhy nových oblastí výzkumu na daném poli. 

Literatura k načtení:

Levitt, P. (1998): Social Remittances: Migration Driven Local-Level Forms of Cultural Diffusion. The International Migration Review, 32, 4, 926–948. Dostupné ZDE

Boccagni, P., Decimo, F. (2013): Mapping Social Remittances. Migration Letters, 10, 1, 1–10. Dostupné ZDE

 

(7) Josef Novotný: Strukturální rozvojové změny a migrace

Tento seminář je zaměřen na diskusi souvislostí mezi strukturálními aspekty rozvojových procesů a migrací. Pokusíme se zmapovat různé typy těchto souvislostí a akcentovat různá geografická měřítka, na kterých se tyto souvislosti projevují.

Příprava na hodinu:

Prostudujte níže uvedené texty. Nalezli byste ve vztahu k tomu, jak reflektují souvislosti migrace a rozvoje, nějaké společné rysy či podobné argumenty těchto textů? V čem se naopak ve vztahu k pojetí souvislostí migrace a rozvoje tyto texty liší? Zamyslete se nad těmito otázkami a poznamenejte si odpovědi. Připravte si vaši myšlenkovou mapu pro diskuzi tématu na semináři.

Literatura:

Sunam, R. K., & McCarthy, J. F. (2016). Reconsidering the links between poverty, international labour migration, and agrarian change: critical insights from Nepal. The Journal of Peasant Studies, 43(1), 39-63. Dostupné ZDE.

Novotný, J. (2018): Strukturální proměny Afriky. Geografické rozhledy, 27, 3, s. 8–11. Dostupné ZDE.

Lindner, T. (2018): Chci někým být, chci do Evropy. Respekt, 10.2.2018. Dostupné ZDE.

 

(8) Eva Janská: Diaspora a transnacionalismus

Diaspora je transnacionální populace, mající původ v jiné zemi, než ve které je v současnosti usídlená a jejíž sociální, ekonomické a politické sítě překračují hranice národních států. Od konce 90.let  začíná intenzivně narůstat zájem badatelů o diasporu, přičemž se paralelně vyvíjí i koncept transnacionalizace, který je s diasporou velmi úzce spojen. Postupem času se tak vyvíjí i vnímání konceptu diaspory, které již není jen pouhým sepjetím mezi "domovinou" a mírou "uzavřenosti" zkoumaných komunit, ale naopak se jedná o mnoho dalších forem postupného vývoje daných komunit/společenstvích (např. výzkum druhé generace remigrantů a pod.).

Povinná literatura k načtení:

Bruneau, M.: Diasporas, transnational spaces and communities (Chapter 2) In: Bauböck, R. and Faist, T. (2010): Diaspora and Transnationalism: Concepts, Theories and Methods. IMISCOE Research Series. Dostupné ZDE.

Russell King and Anastasia Christou: Diaspora, migration and transationalism: Insights from the study of second-generation 'returnees" (Chapter 9) In: Bauböck, R. and Faist, T. (2010): Diaspora and Transnationalism: Concepts, Theories and Methods. IMISCOE Research Series. Dostupné ZDE.

Další doporučená literatura

BRUBAKER, R., 2005. The ‘diaspora’diaspora. Ethnic and Racial Studies, 28(1), 1-19.

 

 

(9) František Ficek: Patriarchát na dálku - migrace, gender a rozvoj

Seminář bude v prvé části zaměřen na problematiku genderu ve vztahu migrace a rozvoje a také na souvislosti s otázkami tzv. sociální akceptace (community acceptance) při přípravě rozvojových intervencí. Druhá část bude věnována diskuzi nad zadanými texty na základě domácí přípravy myšlenkových map a navazujícím příkladům plánování rozvojových intervencí cílených na posílení pozic žen migrantů.

Příprava na seminář: Všichni prostudujte článek uvedený níže a kapitoly Introduction a Gender in Development z diplomové práce Pavly Rypáčkové. Poznamenejte si alespoň čtyři teze (pokud možno více) o vztahu mezi genderem a rozvojem, které vás něčím zaujmou. Ať už pozitivně nebo negativně. Na základě materiálů navrhněte myšlenkovou mapu.

Literatura na seminář:

Lenoël, A. (2017). The “three ages” of left‐behind Moroccan wives: Status, decision‐making power, and access to resources. Population, Space and Place, 23(8). Dostupný ZDE.

Rypáčková, P. (2012): Introduction + Gender in development – str. 4-20 v diplomové práci P. Rypáčkové: Organic Farming Practices: Social Justice In Sustainable Development? Dostupné ZDE.

 

 

(10) Klára Kavanová: Environmentální migrace

Téma tohoto semináře je environmentální migrace, tedy bude se diskutovat vztah migrace obyvatel a stavu/kvality životního prostředí. Cílem semináře je předat základní informace o tomto fenoménu a zároveň pochopit komplikovanost tohoto vztahu.

Příprava na hodinu:

Studenti si přečtou oba doporučené články. Pokusí se v článku vyhledat informace jak životní prostředí (environment) ovlivňuji migraci obyvatel. Tyto informace si zapíší a začlení do myšlenkové mapy vytvořené pro tento seminář.

Povinná literatura:

Massey, D. S., Axinn, W. G., & Ghimire, D. J. (2010). Environmental change and out-migration: Evidence from Nepal. Population and environment, 32(2-3), 109-136. Dostupné ZDE.

Black, R., Adger, W. N., Arnell, N. W., Dercon, S., Geddes, A., & Thomas, D. (2011). The effect of environmental change on human migration. Global environmental change, 21, S3-S11. Dostupné ZDE.

Další doporučené materiály:

IOM - Environmental Migration Portal

STOJANOV, R.; KAVANOVÁ, K. (2009): Migrace v kontextu environmentálních změn. Geografické rozhledy, 18 (5): 28-29. Dostupné ZDE.

 

 

 (11) Josef Novotný: Program poskytování vládních stipendií studentům z rozvojových zemí a jeho rozvojově-migrační souvislosti

Součástí české zahraniční rozvojové spolupráce je i Program vládních stipendií pro studium občanů rozvojových zemí na českých VŠ. Program je specifickou formou rozvojové intervence, která má explicitní migrační rozměr. Náplní semináře bude diskuse nastavení a různých souvislostí tohoto programu, včetně jeho očekávaných dopadů a kontroverzí.

Otázky a úkoly, příprava na hodinu:

Na základě informací v materiálech níže a vlastní úvahy sestavte myšlenkovou mapu, která bude mít v tomto případě podobu konceptuálního modelu, kterým ilustrujete logické souvislosti mezi jeho různými (a) vstupy, (b) aktivitami, (c) výsledky a (d) očekávanými dopady Programu. Uveďte i včetně případných nezamýšlených výsledků a dopadů. Dále se zamyslete a uveďte možná rizika či nezbytné předpoklady pro úspěšnou realizaci programu. Jinými slovy, myšlenková mapa se zde může blížit formě tzv. Teorie změny (Theory of Change), jak je používána pro znázornění logiky programů a projektů (viz např. TENTO grafický výstup)

Materiály:

Strategie poskytování vládních rozvojových stipendií 2013-2018. Dostupná ZDE.   

Informace na stránkách MŠMT zde.  

Vyhodnocení programu vládních rozvojových stipendií z roku 2012 – Dostupné ZDE.  

Odborný článek založený na zprávě o vyhodnocení: Němečková, T., Krylová, P. Horký-Hlucháň, O., Hejkrlík, J., Jílková, K. (2014): The Czech government scholarship programme for students from developing countries – Evaluation findings and policy reflections. Evaluation and Program Planning 43, 83-92. Dostupné ZDE.

 

(12) Dušan Drbohlav, Josef Novotný: Migrace a rozvoj - shrnutí problematiky, závěrečné vyhodnocení

Seminář shrne vybrané podmíněnosti a charakter vztahu „migrace a rozvoje“ včetně zmapování vývoje tohoto paradigmatu ve výzkumu i praxi. Opomenuta nebude diskuse současných projevů migrační transnacionalizace a pokusů o efektivní usměrňování migračních toků náležitou migrační politikou. Zmíněny budou i některé odlišnosti v nazírání na problematiku migrace a rozvoje z pohledu migračních studií a rozvojových studií. Na seminář prostudujte níže uvedený text a připravte myšlenkovou mapu zpracovanou na základě tohoto textu a případně další literatury.

Povinná literatura:

Haas, H. (2012) : The Migration and Development Pendulum: A Critical View on Research and Policy. International Migration, 50, 3, 8-25. Dostupné ZDE.

 

 

Další doporučená literatura

Collier, P. (2013): Exodus. How Migration Is Changing Our World. Oxford, Oxford University Press.

Samers, M., Collyer, M. (2017): Migration. Abingdon, Routledge.

Talani, L. S., McMahon, S. (2015): International Political Economy of Migration. Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited.

Brázová, V. K. a kol.  (2011): Migrace a rozvoj. Praha, FSV UK.

King, R. (2002): Towards a New Map of European Migration. International Journal of Population Geography, 8.

Massey, D.S., Arango, J., Hugo, G., Kouauci, A., Pellegrino, A. & Taylor, J.E. (1993): Theories of International Migration: A Review and a Reappraisal. Population and Development Review, 19(3): 431-466.

Brubaker, R., 2005. The ‘diaspora’diaspora. Ethnic and Racial Studies, 28(1), 1-19.

 
Stojanov, R.; Kavanová, K. (2009): Migrace v kontextu environmentálních změn. Geografické rozhledy, 18 (5): 28-29. ISSN 1210-3004 
 

Blog Hein de Haase -  http://heindehaas.blogspot.cz

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK