PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Regionální geografie Evropy - MZ340P09
Anglický název: Regional Geography of Europe
Český název: Regionální geografie Evropy
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 200
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Neslučitelnost : MZ340U01
Je neslučitelnost pro: MZ340U01
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. (21.04.2012)
Přednášky kladou důraz na pravidelnosti a rozdíly regionální diferenciace a regionálního vývoje Evropy; fyzickogeografické, socio-ekonomické, socio-kulturní a politické aspekty vývoje evropských krajin/regionů. Základem je komparace a hodnocení obecných a regionálně specifických procesů environmentálních, sociálních, demografických, ekonomických, politických a kulturních změn v globálním, makroregionálním a regionálním měřítku. Diskutují se komplementární způsoby regionalizace Evropy, přírodní a společenské problémy a potenciál rozvoje jednotlivých evropských makroregionů. Důraz se klade na hodnocení geografických aspektů sledovaných změn včetně vývoje regionální diferenciace příslušných zemí.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. (21.04.2012)

Cílem přednášky je prohloubit znalost reálií, místopisu, regionálního členění Evropy (přírodní celky, státy, regiony), dovednost posoudit trendy (příčiny, podmíněnosti, důsledky) vývoje jednotlivých částí Evropy a evropských zemí, významově rozlišovat podstatné a parciální, obecné a specifické procesy vývoje, posoudit rozdíly mezi evropskými zeměmi a regiony různých typů, souvislosti mezi charakterem přírodních podmínek a distribucí společnosti v evropských regionech, resp. diferenciací socioekonomického a sociokulturního prostředí; posoudit význam evropské integrace, společenských změn v posledních desetiletích i aktuálních problémů na změny územní diferenciace společnosti v prostředí evropských krajin.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. (21.04.2012)

Povinná literatura:

KRÁL, V. (1999): Fyzická geografie Evropy. Academia, Praha, 348 s.

LICHTENBERGER, E. (2005): Europa. Geographie, Geschichte, Wirtschaft, Politik. Primus Verlag, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 360 s.

MURPHY, A.B., JORDAN-BYCHKOV, T.G., BYCHKOVA JORDAN, B. (2009): The European Culture Area. A Systematic Geography. 5th edition, Rowman & Littlefield Publishers, Plymouth, 423 s.

Rostoucí regiony, rostoucí Evropa. Čtvrtá zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti. Evropská společenství, 2007.

VOTÝPKA, J. (1994): Fyzická geografie Evropy. Skripta PřF UK Praha, Praha, 258 s.

BIČÍK, I. a kol. (2003): Školní atlas dnešní Evropy. Terra, Praha.

BIČÍK, I. a kol. (2001): Školní atlas dnešního světa. 1. rozšířené a opravené vydání. Terra, Praha.

Soubor map "Poznáváme Svět", Kartografia, Praha.

Doporučená literatura:

EMBLETON, C., ed. (1984): Geomorphology of Europe. Macmillan publishers, London, 465 s..

HAMPL, M. (2009): Globální systém: stav, současné tendence a možné perspektivy distribuce mocenského potenciálu. Geografie ? Sborník ČGS, 114, 1, s. 1?20.

HÄUFLER, V. a kol. (1968): Zeměpis zahraničních zemí I, II. Academia, Praha.

CHROMÝ,P. (2009): Region a regionalismus. Geografické rozhledy, 19, 1, s. 2?5.

KUNSKÝ, J. a kol. (1968): Zeměpis světa. Evropa. Orbis, Praha, 543 s.

KEATING, M., ed. (2005): Regions and Regionalism in Europe. Edward Elgar Publ., Cheltenham, Northampton, 692 s.

NETOPIL, R., BIČÍK, I., BRINKE, J. (1988): Geografie Evropy. SPN, Praha, 323 s.

TOMEŠ, J. (2003): Regiony Evropské unie - Evropa regionů. Geografické rozhledy, 13, 1, s. 26?27.

TOMEŠ, J. (2003): Evropa regionů. Regionální rozdíly: diferenciace bohatství. Geografické rozhledy, 13, 2, s. 54?55.

TOMEŠ, J. (2004): Regiony Evropské unie - regionální diferenciace ekonomické struktury. Geografické rozhledy, 14, 3, s. 82?83.

TOMEŠ, J. (2004): Evropa regionů - regionální diferenciace nezaměstnanosti. Geografické rozhledy, 13, 4, s. 110?111.

TOMEŠ, J. (2004): Evropa regionů - regionální diferenciace nezaměstnanosti. Geografické rozhledy, 13, 5, s. 138?139.

TURNOCK, D. (2003): The Human Geography of East Central Europe, Routledge, London, 390 s.

ŽÍLA, O. (2009): Úspěšnost návratnosti bosenských uprchlíků do svých domovů: statistika versus realita. Geografie ? Sborník ČGS, 114, 2, s. 89-104.

časopis:

European Planning Studies

European Spatial Research and Policy

Europa XXI

Moravian Geographical Reports

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. (21.04.2012)

Zkouška má formu písemného testu. Test v rozsahu 10-15 otázek ověřuje zejména základní znalosti regionální geografie Evropy a vývoje Evropy.

Test se člení do dvou částí: příroda a společnost.

Z testu lze získat 100 bodů, přičemž 88 a více je hodnoceno známkou "výborně", 77-87 "velmi dobře" a 66-76 "dobře".

Písemný test ověřuje zejména:

  • znalost místopisu Evropy v minimálním rozsahu školních zeměpisných atlasů a správné používání geografické terminologie při popisu Evropy, evropských makroregionů, států a regionů
  • dovednost vysvětlit vývoj krajiny v rámci fyzicko-geografické sféry; genezi tvarů a procesy probíhající v jednotlivých sférách Země
  • porozumění vývoje vzájemného vztahu mezi přírodním a sociálním prostředím v různých oblastech Evropy a porozumění významu prostorových vztahů v různých měřítkových úrovních regionů Evropy (jejich vzájemné provázanosti)
  • pochopení vlivu globalizačních a integračních procesů na změny územní diferenciace evropských regionů a změny jejich přírodního a sociálního prostředí a porozumění geografickým aspektům transice postkomunistických zemí
  • dovednost identifikovat a interpretovat klíčové problémy evropských států (včetně jejich významového rozlišení)
Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. (21.04.2012)

1) Úvod - poloha, hranice a základní fyzickogeografické vlastnosti Evropy (geologická stavba a morfostrukturní charakter, klimatické a hydrologické poměry, biogeografie). Členění Evropy na fyzickogeografické regiony a jejich komplexní charakteristika.

2)Severní Evropa a Britské souostroví

3)Hercynská střední Evropa (nížinná a horská část)

4)Alpsko-karpatská soustava

5)Mediteránní oblast (charakteristika jednotlivých poloostrovů)

6)Východní Evropa (Východoevropská platforma a přilehlé orogény)

7)Sociogeografická diferenciace Evropy, historický a hospodářskopolitický vývoj Evropy, jádrové, semiperiferní a periferní oblasti Evropy; vývoj socio-ekonomické a socio-kulturní diferenciace, městské a venkovské oblasti, problémové oblasti Evropy, evropské makroregiony

8)Evropské státy s rozvinutou tržní ekonomikou, vnitřní diferenciace Evropské unie, Evropa regionů, evropský (neo)regionalismus, EU 15/27, specifické rysy, vývojové trendy, vnitřní rozdíly

9)Geografické aspekty transice postkomunistických zemí (nových členských států EU), hlavní problémy posttotalitní společenské, ekonomické a politické transformace

10)Střední a středovýchodní Evropa, země V4, Bulharsko, Rumunsko

11)Pobaltí a postjugoslávský prostor (Slovinsko a Chorvatsko)

12)Geografické aspekty evropské integrace, Evropa jako makroregion v globálních souvislostech

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK