PředmětyPředměty(verze: 886)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Sociální geografie ČR - MZ340P08
Anglický název: Social Geography of the CR
Český název: Sociální geografie ČR
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 200
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Vít Jančák, Ph.D. (16.02.2021)
Kurz je zaměřen na základní socioekonomické jevy v Česku, jejich vývoj, regionální diferenciaci. Pozornost je věnována vývoji jevů, jejich historickému pozadí s důrazem na změny v transformačním období po roce 1990 a v době integrace Česka do EU.

Ve školním roce 2020/21 se přednášky uskuteční on-line formou (Google Meet) v rozvrhovaných časech. Začátek výuky je ve středu 17. 2. Bližší informace obdrží zapsaní studenti mailem.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Vít Jančák, Ph.D. (16.02.2021)

Literatura:

BIČÍK, I., JANČÁK, V. (2005): Transformační procesy v českém zemědělství po roce 1990. Monografie. KSGRR, PřF UK, Praha.

HAMPL, M. a kol. (1996): Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Monografie. PřF UK, Praha, 393 s.

HRABÁK, J., JANČÁK, V. (2017): Od produkčního k multifunkčnímu zemědělství. Geografické rozhledy, 26, 5, 8–9.

HRNČIAROVÁ, T., MACKOVČIN, P., ZVARA, I. et al.: Atlas Krajiny České republiky. MŽP ČR, Praha 2009, 332 str 

CHROMÝ, P., JANČÁK, V., MARADA, M., HAVLÍČEK, T. (2011): Venkov – žitý prostor: regionální diferenciace percepce venkova představiteli venkovských obcí v Česku. Geografie, 116, 1, 23–45.

JANČÁK, V., CHROMÝ, P., MARADA, M., HAVLÍČEK, T., VONDRÁČKOVÁ, P. (2010): Sociální kapitál jako faktor rozvoje periferních oblastí: analýza vybraných složek sociálního kapitálu v typově odlišných periferiích Česka. Geografie, 115, 2, 207–222.

SVOBODOVÁ H. a kol.: Vybrané kapitoly ze socioekonomické geografie České republiky. MU Brno 2013, http://is.muni.cz/elportal/?id=1104084

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Vít Jančák, Ph.D. (16.02.2021)

Požadavky k ukončení kurzu: složení písemné zkoušky.

Součástí písemné zkoušky jsou i otázky testující znalosti regionální geografie (místopisu Česka) formou slepých map (kraje, okresy, sídla, komunikační síť, řeky apod.)

Ve školním roce 2020/21 může forma zkoušky záviset na epidemiologické situaci ve zkouškovém období.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Vít Jančák, Ph.D. (16.02.2021)

Základní charakteristika sociálně-geografických jevů na území České republiky v širších vývojových historických a mezinárodních souvislostech s důrazem na transformační změny po roce 1989. Tendence vývoje a změn struktury a geografického rozmístění, regionální rozdíly, deformace.

1.    Poloha Česka ve světě a v Evropě (Střední Evropa, Západ x Východ)

2.    Vývoj hranic a administrativního členění Česka

3.    Dlouhodobý vývoj obyvatelstva a osídlení

4.    Obyvatelstvo Česka (přirozená reprodukce, migrace, strukturální charakteristiky, regionální diferenciace)

5.    Struktura osídlení Česka (urbanizované oblasti, póly a osy rozvoje)

6.    Vývoj hospodářství Česka, sektorová struktura

7.    Praha – modelový příklad urbanizovaného území nejvyššího řádu

8. Přírodní a socioekonomické podmínky pro zemědělskou výrobu, proměny rozlohy a struktury zemědělského půdního fondu Česka

9. Struktura zemědělské výroby (rostlinná a živočišná výroba) Česka: vývoj, regionální diferenciace; nové formy zemědělského hospodaření (multifunkční zemědělství, diverzifikace), proměny dotačního systému

10. Transformační a integrační procesyv Česku: jejich dopady (nejen) do zemědělského sektoru, etapy vývoje po roce 1990

11. Dopravní systém Česka: proměny po roce 1990. Zahraniční obchod Česka

12. Vývoj a proměny krajiny Česka: dlouhodobé změny využití půdy

13. Venkov v Česku: definice, vymezení, příklady výzkumu

14. Teorie polarizace prostoru, periferní oblasti Česka

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK