PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Sociální geografie ČR - MZ340P08
Anglický název: Social Geography of the CR
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2010 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 200
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MZ340P57
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. (07.05.2015)

Náplní kurzu jsou základy sociální a ekonomické geografie České republiky se zaměřením na základní dlouhodobé vývojové tendence a změny ve struktuře a rozmístění hospodářství a průmyslu a procesy transformace.

Studijní materiály jsou u předmětu MZ340P57
Literatura
Poslední úprava: JANU (02.10.2003)

MAREŠ, J. (1988): Industrializace Československa - její klady a zápory. In: Sborník ČSGS, ročník 93, č. 3, s. 183-198. Praha, Academia.

KOPAČKA, L. (1992): Změny v geografickém rozmístění čs. průmyslu 1962-1988. In: Sborník ČSGS, ročník 97, č. 3, s. 152-171.

KOPAČKA, L. (1993): Československo zaniklo, ať žijí Česká republika a Slovenská republika. In: Geografické rozhledy, ročník 2, č. 2/92-93, s. 35-41.

KOPAČKA, L. (1994): The Transition of the Czech Industry and Its Energetic and Ecological Consequences. In: AUC-G, 29, č. 1, s. 81-98.

BARLOW, M., DOSTÁL, P., HAMPL, M. (eds) (1994): Territory, Society and Administration. The Czech Republic and the Industrial Region of Liberec. Amsterdam, University of Amsterdam.

HAMPL, M. et al. (1996): Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Praha, Přírodovědecká fakulta univerzity Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje.

Geografie Česká republika pro střední školy 4 (1999). Praha, SPN.

KOPAČKA, L.: Strukturální změny ekonomiky se zvláštním zřetelem k průmyslu, s. 219-229.

HAMPL, M. et al. (1999): Geography of Societal Transformation in the Czech Republic. Prague, Faculty of Science of Charles University.

KOPAČKA, L. (1999): De-industrialization and Restructuring in Transition Countries: Czech Industry after Ten Years of Transformation. In: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, Supplementum No 2/II, s. 121-135. Bratislava, Univerzita Komenského.

KOPAČKA, L. (2000): Transformation of the Czech Society and Economy and Energy Industry. In: AUC-G, 35, č. 1, s. 39-59.

HAMPL, M. et al. (2001): Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie.

Praha, Přírodovědecká fakulta univerzity Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje.

Nejvýznamnějí podniky České republiky 2001 (2001). Praha, Hoppenstedt-Bonnier.

ŠTĚPÁNEK, V., KOPAČKA, L., ŠÍP, J. (2001): Geografie cestovního ruchu. Praha, Karolinum. Skriptum - ČR s. 175-225.

KOPAČKA, L.: Industrialization and regional industrial structures, s. 41-55.

KOPAČKA, L. (2001): Transition of the Czech Society and Economy since 1989, Emotions, Possibilities and Expectations versus Reality. In: AUC-G, 35, č. 2, s. 19-40.

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 1999 (1999). Praha, ČSÚ.

Ročenka Hospodářských novin 2002 (2002). Praha, Economia (podobně dřívější ročníky).

Statistická ročenka České republiky 2002 (2002). Praha, ČSÚ (podobně dřívější ročníky).

Top 100. The largest and most prosperous firms in the Czech Republic (2002). Praha, Top Press.

Atlas ČSSR

Atlas československých a světových dějin.

Školní atlas dnešního světa (2001). Praha, Terra.

Sylabus -
Poslední úprava: JANU (06.02.2003)

Základní charakteristika sociálně-geografických jevů na území České republiky v širších vývojových historických a mezinárodních souvislostech s důrazem na transformační změny po roce 1989. Tendence vývoje a změn struktury a geografického rozmístění, regionální rozdíly, deformace.

Struktura a obsah jednotlivých přednášek:

1. Geografická poloha ČR ve světě a Evropě, výhody a nevýhody, vývoj a změny. Vývoj státního území a hranic. Vývoj administrativního členění.

2. Vývoj osídlení a sídelní struktura.

3. Vývoj obyvatelstva, hustota zalidnění, věková a národnostní struktura.

4. Náboženství, migrace, ekonomická aktivita (pohyb za prací).

5. Historický vývoj hospodářství ČR, periodizace, hlavní mezníky a období, proces několikeré transformace a restrukturalizace.

6. Základní rysy transformace společnosti, hospodářství a průmyslu od 1948 resp.1989.

7. Sektorová struktura hospodářství ve srovnání se světem.

8. Typy a a vlastnosti ukazatelů a statistická data o průmyslu, stará a nová (ISIC) klasifikace průmyslu.

9. Vývoj a změny odvětvové, územní, velikostní, vlastnické a organizační struktury průmyslu, kvalitativní změny (věda a výzkum, integrace a globalizace, technologie, prostorová organizace, management, zahraniční kapitál, malé a střední podniky atd.)

10. Těžební průmysl a získávání surovin (životnost, kvalita, struktura, efektivnost, životní prostředí, problémy), zdrojová náročnost (energetická, surovinová, materiálová aj.) Výroba elektřiny, tepla, plynu a vody.

11. Zpracovatelský průmysl (tzv. těžký a lehký, spotřební průmysl). Charakteristika vybraných odvětví s důrazem na rozvojová na vědě založená odvětví (elektronika, strojírenství, chemie, farmaceutika atd.)

12. Průmyslová regionalizace (staré a nové průmyslové oblasti a centra, dopad transformace). Přehled krajů ČR (základní geografická a hospodářská charakteristika).

13. Zemědělská výroba a její vazby, rostlinná výroba a výrobní oblasti.

14. Živočišná výroba, otázky integrace a tendencí vývoje, transformace (majetkové vztahy).

15. Doprava, zahraniční obchod (teritoriální a zbožová struktura), služby (např. lázeňství, cestovní ruch). Životní prostředí (problémy, postižené oblasti).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK