PředmětyPředměty(verze: 894)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Sociální geografie - MZ340P04Z
Anglický název: Social Geography
Český název: Sociální geografie
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: od 2007/08 nahrazení Z340P04Z a Z340P98Z, v jednom semestru, v jednom ročníku
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout výzkumné týmy.zip prezentace výzkumných týmů katedry SGRR doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. (24.09.2020)
1. Předmět geografie obyvatelstva, vnitřní členění, postavení v systému věd.
2. Základní zdroje dat (sčítání obyv., průběžná evidence, charakter územních jednotek).
3. Geografické rozmístění obyv. (zákl. metody hodnocení, vliv přír. a soc.ek. podmínek, vývojové trendy).
4. Přirozená reprodukce obyv. (konstrukce demografických ukazatelů, regionální rozdíly v přirozené reprodukci, globální problémy populačního vývoje, populační teorie a zákony, populační politika).
5. Migrace a ostatní formy prostorové mobility obyv. (hlavní typy migrací a jejich pravidelnosti, charakter migrací v ČR a v Evropě, územní mobilita jako regionálnětvorný proces).

Ve školním roce 2020/21 se přednášky uskuteční on-line formou (Google Meet) v rozvrhovaných časech. Začátek výuky je v úterý 29. 9. O případných změnách budou zapsaní studenti informováni mailem.


Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. (15.03.2019)

Povinná literatura:
TOUŠEK, V., KUNC, J., VYSTOUPIL, J. a kol. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Aleš Čeněk, Plzeň.
JOHNSTON, R.J., GREGORY, D., PRATT, G., WATTS, M. (eds.): The Dictionary of Human Geography (5th Edition). Blackwell Publishing, Malden (MA, USA)
BAŠOVSKÝ, O., MLÁDEK, J. (1989): Geografie obyvatelstva a sídiel. Učební texty UK Bratislava, Bratislava, 221 s.
Vybrané články dostupné na http://web.natur.cuni.cz/~mak/gos/uvodgos.html

Doporučená literatura:
PAVLÍK, Z. a kol. (1986): Základy demografie. Academia, Praha.
JONES, H.R. (1981): A Population Geography. Harper, London.
MLÁDEK, J. (1992): Základy geografie obyvatelstva. SPN, Bratislava, 230 s.
RUBENSTEIN, J.M. (2017): An Introduction to Human Geography. (12th edition). Pearson, London.
PACIONE, M. (2009): Urban geography: a global perspective. 3nd ed. Routledge, London, 686 s
KNOX, P.L., McCARTHY, L.M. (2012): Urbanization: An Introduction to Urban Geography, (3rd Edition). Pearson
WEEKS J. R. (2015): Population: An Introduction to Concepts and Issues (12th Edition). Wadsworth Publishing.

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. (24.09.2020)

Podmínky ke splnění studijních povinností: studium povinné a doporučené literatury, ovládnutí probrané látky a aktivní účast na přednáškách. Složení zkoušky.

Stručný obsah kurzu:

Geografie obyvatelstva
1. Předmět geografie obyvatelstva, vnitřní členění, postavení v systému věd.
2. Základní zdroje dat (sčítání obyv., průběžná evidence, charakter územních jednotek).
3. Geografické rozmístění obyv. (zákl. metody hodnocení, vliv přír. a soc.ek. podmínek, vývojové trendy).
4. Přirozená reprodukce obyv. (konstrukce demografických ukazatelů, regionální rozdíly v přirozené reprodukci, globální problémy populačního vývoje, populační teorie a zákony, populační politika).
5. Migrace a ostatní formy prostorové mobility obyv. (hlavní typy migrací a jejich pravidelnosti, charakter migrací v ČR a v Evropě, územní mobilita jako regionálnětvorný proces).
6. Demografická struktura obyv. (složení obyv. podle věku a pohlaví v souvislosti s dalšími procesy vázanými na obyvatelstvo).

Sociokulturní geografie
1. Národnost, etnikum
2. Jazykové skupiny
3. Náboženské složení obyvatelstva

Geografie sídel a města
1. Předmět geografie sídel, vnitřní členění, postavení v systému věd.
2. Sídelní systém (struktura osídlení a její vývoj).
3. Christallerova teorie centrálních míst a pravidlo o velikostním pořadí sídel.
4. Proces urbanizace (způsoby hodnocení, vývojové fáze, regionální rozdíly).
5. Městská a venkovská sídla (vymezení pojmů, funkční kategorizace sídel.)
6. Vnitřní struktura a organizace měst (základní pravidelnosti v demografické, sociální a funkční diferenciaci)
7. Současné trendy ve vývoji osídlení (suburbanizace, desurbanizace, reurbanizace).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK