PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální geografie - MZ340P04Z
Anglický název: Social Geography
Český název: Sociální geografie
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: od 2007/08 nahrazení Z340P04Z a Z340P98Z, v jednom semestru, v jednom ročníku
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. (02.10.2022)
1. Předmět geografie obyvatelstva, vnitřní členění, postavení v systému věd.
2. Základní zdroje dat (sčítání obyv., průběžná evidence, charakter územních jednotek).
3. Geografické rozmístění obyv. (zákl. metody hodnocení, vliv přír. a soc.ek. podmínek, vývojové trendy).
4. Přirozená reprodukce obyv. (konstrukce demografických ukazatelů, regionální rozdíly v přirozené reprodukci, globální problémy populačního vývoje, populační teorie a zákony, populační politika).
5. Migrace a ostatní formy prostorové mobility obyv. (hlavní typy migrací a jejich pravidelnosti, charakter migrací v ČR a v Evropě, územní mobilita jako regionálnětvorný proces).

Ve školním roce 2022/23 se přednášky uskuteční prezenční formou v rozvrhovaných časech. O případných změnách budou zapsaní studenti informováni mailem.


Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. (21.12.2021)

Povinná literatura:
TOUŠEK, V., KUNC, J., VYSTOUPIL, J. a kol. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Aleš Čeněk, Plzeň.
JOHNSTON, R.J., GREGORY, D., PRATT, G., WATTS, M. (eds.): The Dictionary of Human Geography (5th Edition). Blackwell Publishing, Malden (MA, USA)
BAŠOVSKÝ, O., MLÁDEK, J. (1989): Geografie obyvatelstva a sídiel. Učební texty UK Bratislava, Bratislava, 221 s.
Vybrané články dostupné na http://web.natur.cuni.cz/~mak/gos/uvodgos.html

Doporučená literatura:
PAVLÍK, Z. a kol. (1986): Základy demografie. Academia, Praha.
JONES, H.R. (1981): A Population Geography. Harper, London.
MLÁDEK, J. (1992): Základy geografie obyvatelstva. SPN, Bratislava, 230 s.
RUBENSTEIN, J.M. (2017): An Introduction to Human Geography. (12th edition). Pearson, London.
PACIONE, M. (2009): Urban geography: a global perspective. 3nd ed. Routledge, London, 686 s
KNOX, P.L., McCARTHY, L.M. (2012): Urbanization: An Introduction to Urban Geography, (3rd Edition). Pearson
WEEKS J. R. (2015): Population: An Introduction to Concepts and Issues (12th Edition). Wadsworth Publishing.

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. (21.12.2021)

Podmínky ke splnění studijních povinností: studium povinné a doporučené literatury, ovládnutí probrané látky a aktivní účast na přednáškách. Složení zkoušky.

Stručný obsah kurzu:

Geografie obyvatelstva
1. Předmět geografie obyvatelstva, vnitřní členění, postavení v systému věd.
2. Základní zdroje dat (sčítání obyv., průběžná evidence, charakter územních jednotek).
3. Geografické rozmístění obyv. (zákl. metody hodnocení, vliv přír. a soc.ek. podmínek, vývojové trendy).
4. Přirozená reprodukce obyv. (konstrukce demografických ukazatelů, regionální rozdíly v přirozené reprodukci, globální problémy populačního vývoje, populační teorie a zákony, populační politika).
5. Migrace a ostatní formy prostorové mobility obyv. (hlavní typy migrací a jejich pravidelnosti, charakter migrací v ČR a v Evropě, územní mobilita jako regionálnětvorný proces).
6. Demografická struktura obyv. (složení obyv. podle věku a pohlaví v souvislosti s dalšími procesy vázanými na obyvatelstvo).

Sociokulturní geografie
1. Národnost, etnikum
2. Jazykové skupiny
3. Náboženské složení obyvatelstva

Geografie sídel a města
1. Předmět geografie sídel, vnitřní členění, postavení v systému věd.
2. Sídelní systém (struktura osídlení a její vývoj).
3. Christallerova teorie centrálních míst a pravidlo o velikostním pořadí sídel.
4. Proces urbanizace (způsoby hodnocení, vývojové fáze, regionální rozdíly).
5. Městská a venkovská sídla (vymezení pojmů, funkční kategorizace sídel.)
6. Vnitřní struktura a organizace měst (základní pravidelnosti v demografické, sociální a funkční diferenciaci)
7. Současné trendy ve vývoji osídlení (suburbanizace, desurbanizace, reurbanizace).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK