PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Rekreační funkce krajiny - MZ340K13
Anglický název: Recreational function of landscape
Český název: Rekreační funkce krajiny
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://Výuka začíná druhý týden semestru
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Dana Fialová, Ph.D. (29.09.2021)
Cílem předmětu je osvojení základních teoretických poznatků souvisejících s problematikou rekreace a cestovního
ruchu a jejich aplikace na konkrétních příkladech v regionálně, hierarchicky a typově odlišných územích. Dále
pak osvojení dovedností při řízení procesů cestovního ruchu a rekreace v krajině s důrazem na maximalizaci
pozitivních a minimalizaci negativních dopadů na všechny dotčené složky.
1. Objekt a předmět studia, základní literatura a zdroje
2. Terminologie
3. Vlivy cestovního ruchu na životní prostředí
4. Koncept únosné kapacity území
5. Koncept sociální směny
6. Životní cyklus destinace
7. Metody měření dopadů cestovního ruchu
8. Environmentálně inovativní formy cestovního ruchu
9. Vztahy mezi ochranou přírody, kulturním dědictvím a cestovním ruchem
10. Změny krajiny jako důsledek cestovního ruchu

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Dana Fialová, Ph.D. (25.09.2020)

ATTL, P., NEJDL, K. (2004): Turismus I. Vysoká škola hotelová v Praze 8, 178 s. 

BUTLER, R.W. ed. (2006): The tourism area life cycle: applications and modifications. Channel View publications, Buffalo, 385 s.

COCCOSSIS, H., NIJKAMP, P. (eds.) (1998): Sustainable Tourism Development. Ashgate. 198s 

FIALOVÁ, D. (2012): Cena za cestovní ruch: přínosy versus ztráta. P3K

HALL, C.M., PAGE, S.J. (1999): The Geography of Tourism and Recreation. Environment, Place and Space. Routledge. 309 s. 

LEW, A.A., HALL, C.M., WILLIAMS, A.M. (2004): A Companion to Tourism. Blackwell, 622 s. 

MARIOT, P. (1983): Geografia cestovného ruchu. Veda, Bratislava 

MILOŠOVÁ, D. a kol (2014): Modul průvodce ekoturismu a geoturismu. Gaudeamus , Hradec Králové.

PAGE, S. ed. (2008): Sustanable tourism I - IV.Routletge, London

PÁSKOVÁ, M., ZELENKA, J. (2002): Výkladový slovník cestovního ruchu, MMR Praha 

PÁSKOVÁ, M. (2008): Udržitelnost rozvoje cestovního ruchu. Gaudeamus, Hradec Králové 

SLEPIČKOVÁ, I. (2005): Sport a volný čas. Vybrané kapitoly Karolinum.

SHAW, G., WILLIAMS, A.M. (2004, 1994): Critical Issues in Tourism. A Geographical Perspective. Blackwell Oxford, 372 s.

ŠTĚPÁNEK, V., KOPAČKA, L., ŠÍP, J. (2000): Geografie cestovního ruchu. Skripta. Praha, PřF UK. 

VÁGNER, J. FIALOVÁ, D.(2004): Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku. KSGRR PřF UK v Praze

VYSTOUPIL, J. a kol. (2006): Atlas cestovního ruchu České republiky, MMR Praha, ESF MU Brno 

VYSTOUPIL, J. (2008): Greografie cestovního ruchu. In Toušek, V., Kunc. J., Vystoupil, J. a kol. Ekonomická a sociální geografie. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, s. 295 - 329 

WEAWER, D. (ed.) (2001): The Encyclopedia of Ecotourism. COBI Publishing London, 668 s. 

WILLIAMS, S. (2009): Tourism geography: a new synthessis. Routletge, London, 309 s.

COT (communication, on-line, travel). Nezávislý časopis pro profesionály v cestovním ruchu. 11x ročně. 
Czech Hospitality and Tourism Paper. Odborný časopis, vydává Vysoká škola hotelová ISSN 1801-1535
Studia Turistica. Odborný časopis vydávaný Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě. https://www.studiaturistica.cz/

Czech journal of Tourism http://www.czechjournaloftourism.cz/cz/
Geografické rozhledy, časopis vydávaný ČGS .CzechTourism-Česká centrála cestovního ruchu, Statistiky, Kompendium, www.czechtourism.cz www.world-tourism.org 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Dana Fialová, Ph.D. (29.09.2021)

Zápočet:

Vypracování prezentace (v ppt.) a její přednesení, reakce na dotazy na téma vybrané formy rekreační aktivity. Výběr z nabídky, která bude představena na druhé přednášce.

Zkouška:

Ústní pohovor ověřující teoretické znalosti vycházející z přednášek a doporučené literatury, hlubší diskuse nad tématem prezentace  viz . zápočet.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Dana Fialová, Ph.D. (29.09.2021)

1. Objekt a předmět studia, základní literatura a zdroje
2. Terminologie
3. Vlivy cestovního ruchu na životní prostředí
4. Koncept únosné kapacity území
5. Koncept sociální směny
6. Životní cyklus destinace
7. Metody měření dopadů cestovního ruchu
8. Environmentálně inovativní formy cestovního ruchu
9. Vztahy mezi ochranou přírody, kulturním dědictvím a cestovním ruchem
10. Změny krajiny jako důsledek cestovního ruchu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK