PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Aplikace GIS v sociální geografii - MZ340B01
Anglický název: Application of GIS in Social Geography
Český název: Aplikace GIS v sociální geografii
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (04.03.2019)
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními možnostmi aplikace GIS v různých oblastech sociální geografie. Pokročilé metody vizualizace a prostorové analýzy dat v rámci GIS, které se v sociálně geografickém výzkumu nejčastěji používají, budou představeny a vysvětleny na konkrétních příkladech aplikačních výzkumů. Kromě osvojení teoretických a metodologických principů jednotlivých metod a postupů se studenti naučí získané znalosti aplikovat při vizualizaci a analýze empirických sociálně geografických dat a nalezené výsledky řádně interpretovat. V rámci kurzu se studenti prakticky seznámí s vybranými nástroji vizualizace prostorových dat, prostorové analýzy a prostorové statistiky v softwaru ArcGIS a dalších specializovaných GIS softwarech.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (04.03.2019)

K úspěšnému absolvování kurzu postačí podkladové materiály k výuce. Během přípravy k praktickému testu je možné využít množství elektronických materiálů k metodám vizualizace a prostorové analýzy dat v rámci GIS či následující publikace:

FISCHER, M. M., GETIS, A., eds. (2010): Handbook of Applied Spatial Analysis: Software Tools, Methods and Applications. Springer, Heidelberg, 811 str.

FISCHER, M. M., WANG, J. (2011): Spatial Data Analysis. Models, Methods and Techniques. Springer, Heidelberg, 82 str.

FOTHERINGHAM, A. S., ROGERSON, P. A., eds. (2009): The SAGE Handbook of Spatial Analysis. SAGE, London, 511 str.

LONGLEY, P. A., GOODCHILD, M. F., MAGUIRE, D. J., RHIND, D. W. (2005): Geographic Information Systems and Science (2. vydání). Wiley, Chichester, 517 str.

SPURNÁ, P. (2008): Geograficky vážená regrese – metoda analýzy prostorové nestacionarity geografických jevů. Geografie, 113, č. 2, s. 125-139.

SPURNÁ, P. (2008): Prostorová autokorelace – všudypřítomný jev při analýze prostorových dat? Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 44, č. 4, s. 271-294.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (04.03.2019)

Požadavky k zápočtu:

(i) aktivní účast na výuce (povoleny jsou maximálně dvě absence);

(ii) prezentace vybraného odborného/popularizačního textu se sociálně geografickou tématikou využívajícího geoinformační postupy a metody se zaměřením na tematiku pokročilých vizualizací a prostorových analýz dat v GIS (se zaměřením na metodologický rozbor a aplikační přínos).

Požadavky ke zkoušce:

(i) úspěšné zvládnutí praktického testu z dovedností práce s GIS (test se koná u počítačů, možné je používat vlastní poznámky a podklady ke kurzu).

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (04.03.2019)

I. Vstup do problematiky - Proč GIS v sociální geografii?

- možnosti a omezení aplikace GIS v sociální geografii

- členění metod prostorové analýzy dat v rámci GIS

- ukázky aplikací v sociálně geografických výzkumech, veřejné a regionální správě

- práce s prostorovými daty v prostředí ArcGIS Online

II. Hlavní zdroje GIS technologií a prostorových dat v sociální geografii

- GIS technologie a prostorová data v sociální geografii

- koncept Open data

- ukázky Open GIS

- praktická práce s vybraným Open GIS

III. Webové mapové služby/webový GIS - Jak pracuji s prostorovými daty na serveru?

IV. Vizualizace sociálně geografických dat - Jak vytvořím dobrou mapu?

- tvorba tematických map se sociálně geografickými daty - ukázka a diskuze zobrazovacích prostředků a metod, zásady mapové kompozice

- ukázky mapové a atlasové tvorby

- praktické řešení náročnějších mapových kompozic

V. Aplikace GIS v geografii dopravy - Jak se změní dopravní dostupnost?

- koncepty vzdálenosti, spojitosti, dostupnosti, interakce, souvislost s teorií grafů

- měření a analýzy dostupnosti, gravitační modely

VI. Aplikace GIS v urbánní a regionální geografii - Dochází k segregaci a shlukování?

- zobrazení a analýza rozmístění populací v územních jednotkách (podobnost, shlukování)

- měření regionálních rozdílů

- indexy segregace, lokalizační kvocient

- metody globální a lokální prostorové autokorelace - prostorová vážící funkce

VII. Aplikace GIS v geografii kriminality - Kde jsou ohniska kriminality?

- zobrazení prostorového uspořádání bodových objektů

- explorační vizualizační metody - hot spot analýza

- bodová metoda, elipsy směrodatných odchylek, kartogram, gridy, mapy hustoty

VIII. Aplikace GIS ve zdravotnictví - Hodnocení a modelování dostupnosti primární zdravotní péče

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (04.03.2019)

Prerekvizita kurzu není stanovena, nutné jsou ale základní teoretické znalosti o GIS a praktická dovednost práce se softwarem ArcGIS. V rámci výuky na PřF UK kurz navazuje na základní kurzy výuky geoinformatiky Základy geoinformatiky (MZ370P42) a Geoinformační systémy (MZ370P43Z). Teoretické znalosti a praktické dovednosti z těchto dvou kurzů se berou jako nutné vstupní znalostní požadavky a jsou podmínkou pro úspěšné absolvování tohoto kurzu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK