PředmětyPředměty(verze: 879)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Latinská Amerika - MZ330P97
Anglický název: Latin America
Český název: Latinská Amerika
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 50
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.
Atributy: Regionální geografie - 4.ročník REGG
Geografie - volitelné
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (20.09.2020)
V rámci přednášky získají posluchači široké poznatky z komplexně pojaté regionální geografie Latinské Ameriky. Součástí kurzu je přehled přírodních podmínek, nástin geoekologického, demografického a hospodářského vývoje makroregionů ve čtyřech historických epochách - období předkoloniálním, koloniálním, období po vzniku národních států a v současnosti. Těžištěm regionálních analýz jsou makroregiony, nikoliv jednotlivé země. Na přednášku bezprostředně navazuje v letním semestru seminář Latinská Amerika (0/2), v rámci něhož je kladen důraz na geografické analýzy jednotlivých zemí (nemusí být otevřen každý rok).Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (22.09.2020)

 

  • Cole, J., Geography of World´s Major regions, London, 1996.
  •  Janský, B. a kol., Monotématické číslo časopisu Geografické rozhledy, roč. 6, č. 5, 1996/97
  •  Šlégl, J. a kol., Světová pohoří, díl: Severní, Střední a Jižní Amerika, část: Janský, B., Andy. Euromedia Praha, 2003.
  •  Janský, B. a kol., K pramenům Amazonky, Ottovo nakladatelství, Praha, 2004                     
  •   Hein de Haas, Stephen Castles, Mark J. Miller. (2020): The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World. 6th edition.
  •  Janská, E. (2014). Vývoj mezinárodní migrace v Argentině od poloviny 19. do začátku 21. století  (posun od země imigrační v zemi emigrační). In: Hingarová, V., Nemrava, D. (eds.). Argentina napříč obory: současné pohledy, s.137‐152, Olomouc.
  •   Bečicová, I., Janská, E. (2010). US‐Mexická hranice: její problémy a perspektivy. In: Hingarová V.,Květinová, S., Eichlová, G. (eds.). Mexiko – 200 let nezávislosti, s. 197–210, Pavel Mervart.
  • Anděl, J., Bičík, I. Bláha J.D. (2019): Makroregiony světa. Karolinum, 326s.
  • Jackiewicz, E.L.; Bosco, F.J. (2020): Placing Latin America. 4th edition.
  • Cabada, L., Šanc, D. a kol. (2011): Panregiony ve 21. století. Vývoj a perspektivy mezinárodních makroregionů. Aleš Čeněk, s.r.o., 432 s.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (22.09.2020)

Podmínky průběžné kontroly studia pro variantu on-line:

1. Vypracování referátu na předem vybrané téma (power point) v délce cca 10 min. a prezentace na příslušné hodině. Následná diskuze všech posluchačů ve formě on-line. Odevzdání prezentace (ppt.) příslušnému pedagogovi po kontrole min 3 dny před vystoupením kvůli případným změnám (seznam referátů je přiloženy v SIS souborech).

2. Absolvování písemného testu z regionální geografie Latinské Ameriky ve 46. týdnu. Test bude prezenční na Přf UK (s ohledem na momentální epidemiologickou situaci). pro úspěšné absolvování je třeba splnit min 60 % z maxima bodů. Absolvování testu je nutnou podmínkou k přihlášce na zkoušku. V případě neúspěchu se může test 1x opakovat. 

3. Písemná zkouška s možností ústního dozkoušení.

 

Přednášky budou probíhat na platformě google meet.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (20.09.2020)

I.blok: Přehled přírodních podmínek

 1. Geologické, geografické a geopolitické vymezení Latinské Ameriky

 1.1.Fyzickogeografické provincie

 2. Přehled přírodních podmínek (zdůraznění specifik Latinské Ameriky)

 2.1. Geologický vývoj kontinentu - uplatnění deskové tektoniky a sopečné činnosti

 2.1.1. Hlavní seizmické a sopečné regiony

 2.2. Orografické členění kontinentu

 2.2.1. Brazilská vysočina

 2.2.2. Guyanská vysočina

 2.2.3. Středoamerické Kordillery, Jihoamerické Andy

 2.2.4. Amazonie

 2.2.5. Gran Chaco

 2.2.6. Patagonie

 2.3. Klimatické poměry Latinské Ameriky

 2.3.1. Vliv světového oceánu na podnebí kontinentu

 2.3.2. Teplotní a srážkové poměry - uplatnění vertikální stupňovitosti

 2.3.3. Klimatické oblasti

 2.4. Hydrografický přehled Latinské Ameriky

 2.4.1. Hlavní říční systémy - odtokové režimy řek

 2.4.2. Genetické typy jezer

 2.4.3. Zaledněná území a vliv změny klimatu na ledovce

 2.5. Hlavní půdní typy

 2.6. Hlavní vegetační formace

 2.7. Specifika středoamerické a jihoamerické fauny

II.blok: Geoekologický, demografický a hospodářský vývoj Latinské Ameriky
(Etapy: předkoloniální, koloniální, období po vzniku národních států)


3. Historie osídlení a hospodářský vývoj v přediberském období

 3.1. Teorie osídlování kontinentu

 3.2. Počátky zemědělství

3.3. Velké přediberské populace

4. Setkání dvou světů a demografický kolaps

4.2. Hospodářství v koloniálním období

5. Hlavní hospodářské aktivity v období po vzniku národních státůIII.blok: Současné geopolitické, sociálněekonomické a demografické procesy v Latinské Americe

6. Historie formování měst v Latinské Americe, vývoj urbanizace, migrační procesy

7. Hospodářský přehled makroregionů Latinské Ameriky

7.1. Ekonomický potenciál, jádrové a periferní oblasti

7.2. Mexiko

7.3. Střední Amerika (pevninská část)

7.4. Karibská oblast (ostrovní část)

7.5. Karibský sever Jižní Ameriky (Kolumbie, Venezuela, Guyany, Surinam)

7.6. Andské státy (Ekvádor, Peru, Bolívie)

7.7. Brazílie

7.8. Státy "Jižního rohu" (Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay)

8. Geopolitické a hospodářské srovnání Latinské Ameriky se světem (hlavní specifika)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK