PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Latinská Amerika - MZ330P97
Anglický název: Latin America
Český název: Latinská Amerika
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.
Atributy: Regionální geografie - 4.ročník REGG
Geografie - volitelné
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout LA_referaty_temata2015-16.doc TJednotlivá témata zpracovává dvojice studentů. Výběr témat je nutný upřesnit s vyučujícím, aby nedošlo k duplikaci. doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. (03.09.2009)
V rámci přednášky získají posluchači široké poznatky z komplexně pojaté regionální geografie Latinské Ameriky. Součástí kurzu je přehled přírodních podmínek, nástin geoekologického, demografického a hospodářského vývoje makroregionů ve čtyřech historických epochách - období předkoloniálním, koloniálním, období po vzniku národních států a v současnosti. Těžištěm regionálních analýz jsou makroregiony, nikoliv jednotlivé země. Na přednášku bezprostředně navazuje v letním semestru seminář Latinská Amerika (0/2), v rámci něhož je kladen důraz na geografické analýzy jednotlivých zemí.Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. (04.09.2009)
 • Blouet, B.W., Blouet, O.M., Latin America and the Caribbean, Inc., New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, 2nd edition, 1993.

 • Cole, J., Geography of World´s Major regions, London, 1996.

 • García,R., Cordero,F., Izquierdo,A., Economía y geografía del dessarollo en America Latina,Fondo de Cultura e Economía, Mexico, 1987.

 • Kol.: Desarrollo y medio ambiente en America Latina y el Caribe. MOPU, Madrid 1990.

 • Janský, B. a kol., Monotématické číslo časopisu Geografické rozhledy, roč. 6, č. 5, 1996/97

 • Šlégl, J. a kol., Světová pohoří, díl: Severní, Střední a Jižní Amerika, část: Janský, B., Andy. Euromedia Praha, 2003.

 • Janský, B. a kol., K pramenům Amazonky, Ottovo nakladatelství, Praha, 2004.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (03.10.2017)

Prezentace referátu na předem vybrané téma a odevzdání prezentace (ppt.) v papírové podobě před začátkem hodiny. Po jejích odprezentování a  schálení nahrát do Moodlu.
Písemná zkouška s možností ústního dozkoušení.

Prezentace a odevzdání vybraného tématu je nutno splnit  před zkouškou.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. (04.09.2009)

I.blok: Přehled přírodních podmínek

 • 1. Geologické, geografické a geopolitické vymezení Latinské Ameriky

 • 1.1.Fyzickogeografické provincie

 • 2. Přehled přírodních podmínek (zdůraznění specifik Latinské Ameriky)

 • 2.1. Geologický vývoj kontinentu - uplatnění deskové tektoniky a sopečné činnosti

 • 2.1.1. Hlavní seizmické a sopečné regiony

 • 2.2. Orografické členění kontinentu

 • 2.2.1. Brazilská vysočina

 • 2.2.2. Guyanská vysočina

 • 2.2.3. Středoamerické Kordillery, Jihoamerické Andy

 • 2.2.4. Amazonie

 • 2.2.5. Gran Chaco

 • 2.2.6. Patagonie

 • 2.3. Klimatické poměry Latinské Ameriky

 • 2.3.1. Vliv světového oceánu na podnebí kontinentu

 • 2.3.2. Teplotní a srážkové poměry - uplatnění vertikální stupňovitosti

 • 2.3.3. Klimatické oblasti

 • 2.4. Hydrografický přehled Latinské Ameriky

 • 2.4.1. Hlavní říční systémy - odtokové režimy řek

 • 2.4.2. Genetické typy jezer

 • 2.4.3. Zaledněná území

 • 2.5. Hlavní půdní typy

 • 2.6. Hlavní vegetační formace

 • 2.7. Specifika středoamerické a jihoamerické fauny

II.blok: Geoekologický, demografický a hospodářský vývoj Latinské Ameriky

(Etapy: předkoloniální, koloniální, období po vzniku národních států)

 • 3. Historie osídlení a hospodářský vývoj v přediberském období

 • 3.1. Teorie osídlování kontinentu

 • 3.2. Počátky zemědělství

 • 3.3. Velké přediberské populace

 • 4. Setkání dvou světů

 • 4.1. Demografický kolaps

 • 4.2. Hospodářství v koloniálním období

 • 5. Hlavní hospodářské aktivity v období po vzniku národních států

III.blok: Současné geopolitické, sociálněekonomické a demografické procesy v Latinské Americe

 • 6. Historie formování měst v Latinské Americe, vývoj urbanizace, migrační procesy

 • 7. Hospodářský přehled makroregionů Latinské Ameriky

 • 7.1. Ekonomický potenciál, jádrové a periferní oblasti

 • 7.2. Mexiko

 • 7.3. Střední Amerika (pevninská část)

 • 7.4. Karibská oblast (ostrovní část)

 • 7.5. Karibský sever Jižní Ameriky (Kolumbie, Venezuela, Guyany, Surinam)

 • 7.6. Andské státy (Ekvádor, Peru, Bolívie)

 • 7.7. Brazílie

 • 7.8. Státy "Jižního rohu" (Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay)

 • 8. Geografické srovnání Latinské Ameriky se světem (hlavní specifika)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK