PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Latinská Amerika - MZ330P97
Anglický název: Latin America
Český název: Latinská Amerika
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 70
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: v roce 21/22 bude výuka v LS
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.
Atributy: Regionální geografie - 4.ročník REGG
Geografie - volitelné
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. (11.01.2022)
V rámci přednášky získají posluchači široké poznatky z komplexně pojaté regionální geografie Latinské Ameriky. Součástí kurzu je přehled přírodních podmínek, nástin geoekologického, demografického a hospodářského vývoje makroregionů od předkoloniálního období po současnost. Těžištěm regionálních analýz jsou makroregiony, nikoliv jednotlivé země. Na přednášku bezprostředně navazuje v letním semestru seminář Latinská Amerika (0/2), v rámci něhož je kladen důraz na geografické analýzy jednotlivých zemí (seminář se nemusí otevřít každý rok).

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. (06.01.2022)

 

·          Cole, J., Geography of World´s Major regions, London, 1996.

·          Janský, B. a kol., Monotématické číslo časopisu Geografické rozhledy, roč. 6, č. 5, 1996/97

·          Šlégl, J. a kol., Světová pohoří, díl: Severní, Střední a Jižní Amerika, část: Janský, B., Andy. Euromedia Praha, 2003.

·          Janský, B. a kol., K pramenům Amazonky, Ottovo nakladatelství, Praha, 2004                     

·          Hein de Haas, Stephen Castles, Mark J. Miller. (2020): The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World. 6th edition.

·          Janská, E. (2014). Vývoj mezinárodní migrace v Argentině od poloviny 19. do začátku 21. století  (posun od země imigrační v zemi emigrační). In: Hingarová, V., Nemrava, D. (eds.). Argentina napříč obory: současné pohledy, s.137‐152, Olomouc.

·          Bečicová, I., Janská, E. (2010). US‐Mexická hranice: její problémy a perspektivy. In: Hingarová V.,Květinová, S., Eichlová, G. (eds.). Mexiko – 200 let nezávislosti, s. 197–210, Pavel Mervart.

.          Cabada, L., Šanc, D. a kol. (2011): Panregiony ve 21. století. Vývoj a perspektivy mezinárodních makroregionů. Aleš Čeněk, s.r.o., 432 s.

·          Anděl, J., Bičík, I. Bláha J.D. (2019): Makroregiony světa. Janský, B. autor části „Přírodní poměry Země“. Karolinum, 326s.

·          Jackiewicz, E.L.; Bosco, F.J. (2020): Placing Latin America. 4th edition.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. (11.01.2022)

1. Vypracování referátu ve dvojicích na předem vybrané téma (power point) v délce cca 10 min. a prezentace na příslušné, předem určené hodině. Odevzdání prezentace (ppt.) příslušnému vyučujícímu ke kontrole min. 3 dny před vystoupením. Student může za prezentaci referátu získat maximálně 15 bodů. Neodprezentování a nedodání prezentace znamená 0 bodů.

2. Absolvování písemného testu z regionální geografie Latinské Ameriky v 18. týdnu. Test bude prezenční na Přf UK (s ohledem na momentální epidemiologickou situaci). Bude začínat na začátku přednášky Latinská Amerika  a poté bude pokračovat přednáška. Student může získat maximálně 20 bodů. Zdrojem pro přípravu je Školní atlas světa, Kartografie Praha, vydání 2019, 2020 a 2021.

3. Závěrečná písemná zkouška s možností ústního dozkoušení. Budou vypsány 3 řádné termíny. Maximální počet bodů ze závěrečné písemné části je 65.

Hodnocení a výsledná známka:

1. část 15% (15 bodů) z prezentace (kvalita vypracování a prezentace)

2. část 20% celkové známky (20bodů) z testu z regionální geografie Latinské Ameriky

3. část 65% (65 bodů) závěrečná písemka

Známka se skládá složením všech tří částí:

100-88 bodů…..výborně

87-74 bodů…….velmí dobře

60-73……………..dobře

Přednášky mohou v závislosti na epidemiologické situaci proběhnout on-line formou.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. (11.01.2022)

I.blok: Přehled přírodních podmínek

 1. Geologické, geografické a geopolitické vymezení Latinské Ameriky

 1.1.Fyzickogeografické provincie

 2. Přehled přírodních podmínek (zdůraznění specifik Latinské Ameriky)

 2.1. Geologický vývoj kontinentu - uplatnění deskové tektoniky a sopečné činnosti

 2.1.1. Hlavní seizmické a sopečné regiony

 2.2. Orografické členění kontinentu (Brazilská vysočina, Guyanská vysočina, Středoamerické Kordillery, Jihoamerické Andy, Amazonie, Gran Chaco, Patagonie)

 2.3. Klimatické poměry Latinské Ameriky

 2.3.1. Vliv světového oceánu na podnebí kontinentu

 2.3.2. Teplotní a srážkové poměry - uplatnění vertikální stupňovitosti

 2.3.3. Klimatické oblasti

 2.4. Hydrografický přehled Latinské Ameriky

 2.4.1. Hlavní říční systémy - odtokové režimy řek

 2.4.2. Genetické typy jezer

 2.4.3. Zaledněná území a vliv změny klimatu na ledovce

 2.5. Hlavní půdní typy

 2.6. Hlavní vegetační formace

 2.7. Specifika středoamerické a jihoamerické fauny

II.blok: Geoekologický, demografický a hospodářský vývoj Latinské Ameriky
(Etapy: předkoloniální, koloniální, období po vzniku národních států)

3. Historie osídlení a hospodářský vývoj v přediberském období

3.1. Teorie osídlování kontinentu

3.2. Počátky zemědělství

3.3. Velké přediberské populace

4. Setkání dvou světů a demografický kolaps

4.2. Hospodářství v koloniálním období

5. Hlavní hospodářské aktivity v období po vzniku národních států

III.blok: Současné geopolitické, sociálněekonomické a demografické procesy v Latinské Americe

6. Historie formování měst v Latinské Americe, vývoj urbanizace, migrační procesy

7. Hospodářský přehled makroregionů Latinské Ameriky

7.1. Ekonomický potenciál, jádrové a periferní oblasti

7.2. Mexiko

7.3. Střední Amerika (pevninská část)

7.4. Karibská oblast (ostrovní část)

7.5. Karibský sever Jižní Ameriky (Kolumbie, Venezuela, Guyany, Surinam)

7.6. Andské státy (Ekvádor, Peru, Bolívie)

7.7. Brazílie

7.8. Státy "Jižního rohu" (Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay)

8. Geopolitické a hospodářské srovnání Latinské Ameriky se světem (hlavní specifika)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK