PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedologie - MZ330P95
Anglický název: Pedology
Český název: Pedologie
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
RNDr. Barbora Strouhalová, Ph.D.
RNDr. Luděk Šefrna, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Luděk Šefrna, CSc. (18.12.2019)
Základní informace o pedogenezi, půdních vlastnostech a klasifikaci půd jsou rozšířeny pro různé aplikační směry. Na zastoupení půd ve světě i u nás a jeho zákonitostech jsou prezentovány principy půdní kartografie, včetně využití DPZ. Důraz je kladen na degradační procesy a ochranu půd, jak z hlediska pratických postupů, tak i legislativních norem a na hodnocení půd s využitím bonitačních a odvozených půdních map při zpracování krajinotvorných programů a ve fiskálním systému státu. V rámci předmětu je prováděn půdní průzkum a odběry vzorků pro laboratorní analýzu a vyhodnocení fyzikálních vlastností půd.Literatura
Poslední úprava: RNDr. Barbora Strouhalová, Ph.D. (26.03.2024)

TAXONOMICKÝ KLASIFIKAČNÍ SYSTÉM PŮD ČESKÉ REPUBLIKY Němeček J. a kolektiv Praha.2011, dostupné online na Taxonomický klasifikační systém půd ČR (czu.cz)

Geografické rozhledy  č. 25/2, 2015 - pedologické články dostupné online  https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/1

Tomášek, M. Půdy České republiky. Praha: ČGS, 2007.

World Soil Museum: World Soil Museum (isric.org) ; doporučuji virutální prohlídky 

Zádorová, T., Penížek, V. Základy půdní klasifikace I, ČZU. 2020 (dostupné online)

Zádorová, T., Penížek, V. Základy půdní klasifikace Ii, ČZU. 2020 (dostupné online)

NĚMEČEK, J., KUTÍLEK, M., SMOLÍKOVÁ, L. (1990): Pedologie a paleopedologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 546 s.

Penížek et al Popis půdního profilu Popis_profilu_brozura_v2019.cdr (czu.cz)


ŠARAPATKA, B. (2014): Pedologie a ochrana půdy. Olomouc. Univerzita Palackého v Olomouci, 232 s.


HAUPTMAN I., KUKAL Z., POŠMOURNÝ K. [EDS.] (2009): Půda v České republice. Praha: Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství, 256 s.


JANEČEK, M. ET AL. (2004): Ochrana zemědělské půdy před erozí. Praha. ISV, 201 s.

VOPRAVIL, J. ET AL. (2011): Půda a její hodnocení v ČR 2. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 156 s.

VOPRAVIL, J. ET AL. (2009): Půda a její hodnocení v ČR 1. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 148 s.

SCHAETZL, R.J., ANDERSON, S. (2005): Soils: genesis and geomorphology. Cambridge: Cambridge University Press. 817 p.


DUCHAUFOUR, P. (1982): Pedology: Pedogenesis and classification. London: George Allen & Unwin (Publishers), 448 p.

DUCHAUFOUR, P. (1998): Handbook of pedology: soils, vegetation, environment. Rotterdam: Balkema, 264 p.

EUROPEAN COMMISSION. (2005). Soil atlas of Europe. Luxembourg, European Communities. 

ke stažení zde  https://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/soil-atlas-europe


EUROPEAN COMMISSION. (2014). Soil atlas of Africa. Luxembourg, European Communities.


EUROPEAN COMMISSION. (2014). Soil atlas of Latin America. Luxembourg, European Communities.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Barbora Strouhalová, Ph.D. (26.03.2024)

Zpracování protokolu fyzikálních vlastností půd modelové lokality. Zápočet je podmínkou ke zkoušce.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Barbora Strouhalová, Ph.D. (17.04.2023)

1.      Opakování. Půda, složení půdy a její funkce. Půdotvorné procesy.

2.      Minerální složka půdy, matečná hornina a půdotvorný substrát, zvětrávání. Rostlinné indikátory různých typů substrátů.

3.      Půdní reakce, půdní roztok, koloidy, ionty, oxidoredukční reakce

4.      Koloběh živin v půdě a jeho ovlivnění.

5.      Půdní organická hmota

6.      Fyzikální vlastnosti půdy

7.      Půdní klasifikace, diagnostické půdní horizonty, stratigrafie půdního profilu

8.      Taxonomický klasifikační systém půd

9.      Světová klasifikace půd

10.   Mapování půd. DPZ v pedologii

11.   Degradace půd

12.   Paleopedologie. Archeopedologie. Vývoj půd v kvartéru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK