PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Životní prostředí člověka - MZ330P62Z
Anglický název: Human Environment
Český název: Životní prostředí člověka
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Nikola Derková
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Mgr. Marie Plasová
doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (08.10.2021)
Předmět poskytuje základní informace o transformaci jednotlivých složek životního prostředí člověkem. Studenti se seznámí s regionální rozložení zásahů do životního prostředí dle jeho jednotlivých složek a s historický vývojem interakcí člověka a jeho životního prostředí. Cvičení je zaměřeno na samostatném zpracování aktuálních témat studenty, následném referování o nich a diskusi. Dalším tématem cvičení jsou environmentální data a způsoby jejich vyhledávání.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. (27.09.2022)

Základní literatura:

Moldan, B. (2015): Podmaněná planeta. Karolinum, Praha, 512 s.

 

Doporučená literatura:

Goudie, A. 2012: The human impact on the natural environment. MIT Press.
Pivnička, K., Braniš, M. (1995, 1998): Úvod do studia životního prostředí. Karolinum. 142 s.
Matějček, T. (2012): Životní prostředí. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta. Ústí nad Labem, 98 s.
Matějček, T. a kol. (2007): Malý geografický a ekologický slovník. Nakladatelství České geografické společnosti, Praha.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (08.10.2021)

Požadavky k zápočtu: zpracování samostatné práce a její prezentace, aktivní účast na seminářích (neúčast může být nahrazena podle pokynů vyučujícího), splnění dílčích úkolů

Požadavky ke zkoušce: úspěšné splnění písemné zkoušky pokrývající odpřednášenou látku (včetně látky probrané na cvičeních) a doporučenou literaturu. V případě potřeby může zkouška proběhnout distanční formou, a to buď písemně nebo ústně.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (08.10.2021)

Témata přednášek:
1) Úvod: definice životního prostředí; základní typy transformace životního prostředí člověkem; vztah člověka a jeho životního prostředí v historickém pohledu; Narušení biogeochemických cyklů člověkem: narušení cyklu uhlíku a jeho důsledky;
2) Narušení cyklu dusíku a jeho důsledky: narušení cyklu ostatních hlavních biogenních prvků (kyslík, fosfor, síra);
3) Interakce člověk - atmosféra: příčiny změn klimatu; antropogeníí ovlivnění atmosféry - produkce skleníkových plynů; produkce aerosolů; změny albeda; smog, emise SO2 a NOx;
4) Interakce člověk - hydrosféra: spotřeba vody jednotlivými lidskými aktivitami;zásahy do hydrologického cyklu , důsledky úprav koryt vodních toků, hrázování, stavba přehrad; změny charakteru povodí: odběry vody v povodí; změny krajinného pokryvu; projevy nadměrných odběrů podzemní vody; znečištění vody dle povahy zdroje; typy znečistění; biodiverzita vodních ekosystémů; pitná voda; znečištění oceánů;
5) Podmínky vzniku života na Zemi. Biosféra jako součást životního prostředí člověka. Ohrožení biosféry člověkem (obecně a v regionálních souvislostech). Geneticky modifikované organismy;
6) Litosféra a pedosféra a jako součást životního prostředí člověka. Ohrožení litosféry a pedosféry (obecně a v regionálních souvislostech). Zdroje energie a surovin. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje.
7) Odpady. Hodnocení dopadu chování jedince a společnosti na ŽP. Ekologická stopa a další environmentální indikátory.
8) Kvalita prostředí. Hluk. Radioaktivita. Elektromagnetický smog. Světelné znečištění. Subjektivně vnímané charakteristiky prostředí. Filosofické a etické aspekty životního prostředí, environmentální etika. Koncept trvale udržitelného rozvoje. Hlubinná ekologie. Environmentální výchova.
9) Interakce člověka a životního prostředí v historickém pohledu: růst lidské populace, datování výskytu jednotlivých hominidů na Zemi, charakteristika jednotlivých civilizací z pohledu jejich vztahu k ŽP, zásadní mezníky ve vztahu člověk a ŽP (domestikace, využití kovů, používání pluhu);
10) Kvantitativní růst populace, kvalita lidského života, osobní prostor
11) Město, městská populace, městský život, plánování a design prostředí
12) Ochrana přírody;

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK