PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedogeografie a biogeografie - MZ330P50F
Anglický název: Pedogeography and Biogeography
Český název: Pedogeografie a biogeografie
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
RNDr. Luděk Šefrna, CSc.
Neslučitelnost : MZ330P50Z
Je neslučitelnost pro: MZ330P50Z
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc. (08.01.2020)
Faktory tvorby půd - klima, relief, substrát, činnost člověka, čas - jsou základem pro popis hlavních půdních
procesů a pedogeneze. Složení půd a charakteristiky (znaky a fyzikálně chemické vlastnosti) horizontů jsou
studovány z hlediska dobré orientace v našem i mezinárodním klasifikačním systému půd. Pedogeografický
princip rozšíření půd na Zemi a v Česku je založen na definování areálů hlavních půdních skupin a jejich
prostorovému umístění vzhledem k nejdůležitějším fyzickogeografickým faktorům. Zákonitosti a příčiny rozšíření
rostlin a živočichů na zemském povrchu jsou posuzovány z hlediska biologického i fyzicko-geografického. Těsné
vztahy rostlinstva a živočišstva ke klimatické, edafické a hydrické složce přírodní sféry jsou konfrontovány se stále
sílícími důsledky lidské činnosti. Zonalita rozšíření různých životních forem, biotopů a ekosystémů je postupně
osvojována v globálním i republikovém měřítku.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. (26.09.2022)

BUCHAR, Jan. Zoogeografie: vysokoškolská učebnice pro přírodověd. fakulty. 1. vyd. Praha: SPN, 1983, 199 s.
HENDRYCH, Radovan. Fytogeografie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984, 220 s.
JENÍK, Jan. Ekosystémy: úvod do organizace zonálních a azonálních biomů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995, 135 s. ISBN 80-7184-040-8.
PRACH, Karel, Milan ŠTECH a Pavel ŘÍHA. Ekologie a rozšíření biomů na Zemi. 1. vyd. Praha: Scientia, 2009, 151 s. ISBN 978-80-86960-46-3.
SMOLÍKOVÁ, Libuše. Pedologie: I. díl. 2. vyd. Praha: SPN. 1988, 129 s.
SMOLÍKOVÁ, Libuše. Pedologie: II. díl. 2. vyd. Praha: SPN, 1988, 164 s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. (26.09.2022)

Zápočet je udělen po splnění podmínek na cvičeních, tj. aktivní účast a odevzdání vypracovaných zadání v požadované kvalitě.

Zkouška probíhá kombinovanou formou, tzn. po písemném testu následuje ústní zkoušení.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. (26.09.2022)

1. Faktory ovlivňující tvorbu půd - půdotvorné procesy, pedogeneze

2. Složení půd a jejich charakteristika, klasifikační systémy

3. Pedogeografie - rozšíření půd na Zemi a v ČR

4. Rozšíření půd vzhledem k fyzicko-geografickým faktorům

5. Biogeografie - základní zákonitosti rozšíření rostlin a živočichů na Zemi

6. Fyzicko-geografické faktory ovlivňující rozšíření druhů

7. Antropogenní faktory ovlivňující rozšíření druhů

8. Rozložení biodiverzity na Zemi

9. Rozšíření a charakteristika hlavních biomů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK