PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Krajinné plánování - MZ330P443
Anglický název: Landscape planning
Český název: Krajinné plánování
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Tomáš Janík, Ph.D.
doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (04.10.2022)
V předmětu jsou prezentovány přístupy k plánování krajiny, tj. vědomému ovlivňování vývoje a stavu krajiny administrativními prostředky. Studenti se seznámí se způsoby ovlivňování funkcí a stavu krajiny prostřednictvím plánování ekologických sítí, pozemkových úprav, ochrany krajinného rázu, územního plánování, plánování využití lesů. Studenti se dále seznámí s krajině-plánovacími dokumentacemi a metodikou jejich přípravy (studie rozvoje krajiny, krajinné plány, řešení krajiny v rámci EIA a SEA). Podrobně jsou rozebrány jednotlivé administrativní nástroje umožňující usměrňovat vývoj krajiny. Předmět navazuje a rozvíjí základní přednášku z krajinné ekologie a aplikované krajinné ekologie. V rámci cvičení se studenti seznámí s případovým hodnocením krajinnného rázu, s řešením ÚSES v rámci územního plánu a s územními studiemi krajiny.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (18.12.2019)

Rega C. et al. (2014) Landscape Planning and Rural Development. Springer, Berlin.

Sklenička, P. (2003): Základy krajinného plánování. Naděžda Skleničková, Praha.AOPK ČR (1999): Metodika přípravy plánů péče. AOPK ČR, Praha.
Dumbrovský, M. et al. (2000): Metodický návod pro pozemkové úpravy a související informace. VÚMOP, Praha.
Vorel I, Kupka J. (2011) Krajiný ráz, identifikace a hodnocení. Nakladatelství ČVUT, Praha.
Löw, J., Míchal, I. (2003): Krajinný ráz. Lesnická práce, Praha.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (04.10.2022)

Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou. Pro udělení zápočtu je potřeba mít splněnou docházku na cvičení a odprezentovat dva zadané úkoly související s řešením ÚSES v ÚPD a s hodnocením krajinného rázu. Zkouška je ústní a týká se přednášené látky a doporučené literatury.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (04.10.2022)

Přednáška:

1) Nástroje krajinného plánování, Rekultivace

2) ÚSES

3) Krajinný ráz

4) Lesohospodářské plánování

5) EIA

6) SEA

7) Krajina v politice a zásadách územního rozvoje

8) Krajina v územním plánu obce

9) Územní studie krajiny

10) Pozemkové úpravy

11) Plány péče ZCHÚ

12) Hodnocení zranitelnosti, únosnosti krajiny

Cvičení:

1) ÚSES v územním plánu - metodiky, řešení

2) Případové hodnocení krajinného rázu - metodiky, principy hodnocení

3) Data pro hodnocení krajinného rázu - příprava data, vhodné analýzy GIS pro krajinný ráz

4) Praktické seznámení se s řešením krajiny v případových studiích použitých v územním plánování

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK