PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Periglaciální a glaciální geomorfologie - MZ330P26
Anglický název: Periglacial and glacial geomorphology
Český název: Periglaciální a glaciální geomorfologie
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. (13.04.2012)
Přednáška je určena zejména pro studenty magisterského a doktorského studia a navazuje na teoretické znalosti získané v základní přednášce geomorfologie. Cílem předmětu je detailně seznámit posluchače s glaciálním a periglaciálním prostředím, jeho vznikem, vývojem a příčinami jeho změn. V rámci přednášky jsou představeny nejnovější poznatky charakterizující tvary a procesy působící v tomto prostředí. Kromě toho je věnována pozornost fosilním tvarům a pseudomorfózám jako významným geoindikátorům prostředí. Součástí přednášky jsou aktuální výstupy z vlastních výzkumů prováděných u nás i ve světě.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Marek Křížek, Ph.D. (10.02.2015)

BALLANTYNE, C.K. (2007): Patterned Ground. In ELIAS, S.C. (editor). Encyclopedia of Quaternary Science. Amsterdam: Elsevier, s. 2182-2191. ISBN 978-0-444-51919-1.
BEN, D.I., EVANS, D.J.A. (1998): Glaciers and Glaciation. 1st ed. London: Arnold, 734 s. ISBN 978-0340584316.
CZUDEK, T. (1997): Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru. Tišnov: Sursum, 1997, 213 s. ISBN 80-85799-27-8
CZUDEK, T. (2005): Vývoj reliéfu krajiny České republiky v kvartéru. Brno: Moravské zemské muzeum, 238 s. ISBN 80-7028-270-3
DEMEK, J. (1972): Klasifikace a terminologie kryogenních tvarů. Sborník Československé společnosti zeměpisné. roč. 77, č. 3, s. 303-309.
ELLIS, S. - MELLOR, A. (1995): Soils and Environment. 1st ed. London: Routledge, 364 s. ISBN 0-415-06887-8.
ENGEL, Z., NÝVLT, D., KŘÍŽEK, M., TREML, V., JANKOVSKÁ, V., LISÁ, L. (2010): Sedimentary evidence of landscape and climate history since the end of MIS 3 in the Krkonose Mountains, Czech Republic. Quaternary Science Reviews. 29, 913-927.
ENGEL, Z., TRACZYK, A., BRAUCHER, R., WORONKO, B., KŘÍŽEK, M. (2011): Use of 10Be exposure ages and Schmidt hammer data for correlation of moraines in the Krkonoše mountains. Zeitschrift für Geomorphologie, 55, 2, 175-196.
FRENCH, H.M. (2007): he Periglacial Environment. 3rd ed. Chichester: John Wiley & Sons, 458 s. ISBN 978-0-470-86589-7.
HUBBARD, B., GLASSER, N. (2005): Field techniques in glaciology and glacial geomorphology. 1 ed. printing, London: Willey, 400 s. ISBN 0-470-84427-2
KŘÍŽEK, M. Periglacial landforms above alpine timberline in the High Sudetes. In Geomorphological Variations, Andrew S. Goudie and Jan Kalvoda /editors/, P3K, 1. vydání, Praha: 2007, s. 313-337.
ISBN 978-80-903584-6-1
KŘÍŽEK, M., TREML, V., ENGEL, Z. (2007): Litologická predispozice, morfologie a rozmístění strukturních půd alpinského bezlesí Vysokých Sudet. Geografie. roč. 112, č. 4, s. 373-387.
KŘÍŽEK, M., TREML, V., ENGEL, Z. (2007): Zákonitosti prostorového rozmístění periglaciálních tvarů v Krkonoších nad alpinskou hranicí lesa. Opera Concortica. roč. 44, 1, s. 67-80. ISBN 978-80-86418-00-1
KŘÍŽEK, M., TREML, V., ENGEL, Z. (2010): Czy najwyższe partie Sudetów powyżej górnej granicy lasu są domeną peryglacjalną? Czasopismo Geograficzne, 81, 1-2, 75-102.
KŘÍŽEK, M., VOČADLOVÁ, K., ENGEL, Z. (2012): Cirque overdeeoening and their relationship to morphometry. Geomorphology, 2012, 139-140, 495-505.

KŘÍŽEK, M., UXA, T. (2013): Morphology, Sorting and Microclimates of Relict Sorted Polygons, Krkonoše Mountains, Czech Republic. Permafrost and Periglacial Processes, 24, 4, 313-321

KŘÍŽEK, M., MIDA, P.  (2013): The influence of aspect and altitude on the size, shape and spatial distribution of glacial cirques in the High Tatras (Slovakia, Poland). Geomorphology, 198, s. 57-68.

LOWE, J. J., WALKER, M. J. C. (1997): Reconstructing Quaternary Environments, 2nd ed., London: Longman, 389 s. ISBN 978-0-582-10166
SEKYRA J. (1960): Působení mrazu na půdu - Kryopedologie se zvláštním zřetelem k ČSR,  Nakladatelství ČSAV, Praha, 195 s.
SLYMAKER, O., KELLY, R.E.J. (2007): The cryosphere and global environmental change. Blackwell, Malden, 261s. ISBN 1-4051-2976-X
TREML, V., KŘÍŽEK, M., ENGEL, Z. (2010): Classification of Patterned Ground Based on Morphometry and Site Characteristics: A Case Study from the High Sudetes, Central Europe. Permafrost and Periglacial Processes. 21, s. 67-77.
VAN VLIET-LANOË, B. (1998): Frost and soils: implications for paleosols, paleoclimates and stratigraphy. Catena. 34, 1-2, s. 157-183.
WASHBURN, A. L (1979): Geocryology - A survey of periglacial processes and environments. 1st ed. London: Arnold, 406 s. ISBN 978-0713161199

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. (13.04.2012)

Podmínkou zkoušky je zpracování písemného projektu. Témata projektů budou zveřejněna v průběhu LS.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Marek Křížek, Ph.D. (21.02.2012)

1) Úvod do glaciální a periglaciální geomorfologie: kryosféra, definice glaciální a periglaciální zóny, charakteristiky těchto zón, geografické rozšíření, paleogeografický význam, indikátory klimatu

2) Paleoklima a příčiny dob ledových: paleoklimatické podmínky a doby ledové v geologické minulosti, příčiny klimatických změn, průběh a závěr glaciálů

3) Současné zalednění na Zemi

4) Linie rovnováhy a hmotová bilance ledovců: pohyb ledovců, akumulační a ablační zóna, princip a metody určování linie rovnováhy, metody hodnocení hmotové bilance, vliv na hladinu světového oceánu

5) Vliv ledovcové eroze na reliéf

6) Glaciální depozice: rychlost sedimentace, supraglaciální, englaciální a subglaciální sedimenty, podobnost a rozdíly glacigenních sedimentů s jinými genetickými typy, jejich vlastnosti

7) Chronostratigrafie kvartérního zalednění Českého masívu: ledovcová modelace Českého masivu, rozsah a časové zařazení zásahu kontinentálního ledovce a lokálních horských zalednění, vztah k systémům skandinávského a alpského zalednění, ústup ledovců a jeho paleoekologické indikátory

8) Permafrost: charakteristika, fyzikální vlastnosti permafrostu, tepelné toky, recentní a fosilní permafrost, činná vrstva, degradace permafrostu a rizika s tím spojená, termokras, inženýrská omezení technických opatření na permafrostu

9) Regelace: charakteristika regelace, principy, způsoby měření

10)Strukturní půdy horských oblastí: princip geneze jednotlivých typů těchto strukturních půd, chod teplot, morfologická specifika, fosilní formy středohor střední Evropy

11) Ledové klíny - polygonální sítě: mechanismus vzniku, Lewisovo pravidlo, paleoklimatická interpretace, polygonální struktury a jejich pseudomorfózy

12) Mrazové zvětrávání, kryoplanace, nivace a soliflukce: charakteristika mechanismu soliflukce, soliflukční stupně a jazyky, putující bloky, princip měření pohybu, charakteristika procesu kryoplanace, mrazové zvětrávání, kryoplanační terasy, tory, mrazové sruby.

13) Recentní a fosilní periglaciální zóna Střední Evropy: Recentní periglaciální tvary ve Střední Evropě, paleogeografické doklady kvartérního periglaciálního klimatu ve Střední Evropě, doprovodné a fosilní tvary periglaciálního klimatu na území ČR v kontextu vývoje naší krajiny - pravěké osídlení, archeologické lokality.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK