PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ekologie pro geografy - MZ330P18
Anglický název: Ecology for geographers
Český název: Ekologie pro geografy
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
RNDr. Jan Tumajer, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. (18.12.2019)
Předmět seznamuje posluchače se základy ekologie. Podává přehled o jednotlivých abiotických a biotických faktorech ovlivňujících organismy, popisuje vztahy mezi organismy, představuje základní atributy populací, vztahy mezi populacemi a životní strategie. Seznamuje posluchače se základními charakteristikami společenstev a ekosystémů, koloběhem hmoty v ekosystémech, biodiverzitou a antropogenním ovlivněním biosféry.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jan Tumajer, Ph.D. (10.11.2023)

Begon, M., Harper, J.L., Townsend, C.R. (1997): Ekologie - jedinci, populace, společenstva. Univerzita Palackého v Olomouci, 949s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jan Tumajer, Ph.D. (10.11.2023)

Podmínka ukončení: úspěšné vykonání zkoušky (ústní).

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jan Tumajer, Ph.D. (10.11.2023)

1 Definice a vymezení oboru, základní pojmy, zdroje a faktory prostředí, reakční křivky, nika.

2 Vnitrodruhové a mezidruhové vztahy.

3 Biodiverzita: kvantifikace (úrovně a indexy), nerovnoměrné prostorové rozložení biodiverzity na globální, kontinentální a regionální úrovni a jeho příčiny.

4 Teorie ostrovní biogeografie, ostrovní gigantismus/nanismus, genetická diverzita ostrovů a s tím spojené problémy (inbreeding, efekt zakladatele), metapopulace, aplikace teorie ostrovní biogeografie v ochraně přírody.

5 Populační modely (exponenciální, logistický, model mezidruhové konkurence, model predátor-kořist), životní cykly druhů, demografické populační tabulky, křivky přežívání.

6 Společenstvo - faktory a hodnocení jeho diverzity, změny ve společenstvu (denní cykly, fenologie).

7 Tok a přeměna energie ve společenstvu, potravní řetězce, NPP, GPP a jejich prostorové gradienty, bioakumulace.

8 Ekosystém, typologie (zonální, azonální), znaky fungování ekosystému, resistence a resilience, zpětné vazby.

9 Sukcese, chronosekvence, modely sukcese, r/K strategie a jejich dynamika během sukcese, disturbance a jejich dopady na ekosystémové služby.

10 Oceánský biocyklus - ekologické členění a specifika ekologických zákonitostí.

11 Interakce člověka a ekosystémů - NPP appropriation, invazní druhy, ekosystémové služby.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK