PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Environmentální geografie ČR - MZ330P16
Anglický název: Environmental Geography of The Czech Republic
Český název: Environmentální geografie ČR
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Pro studenty 4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.
doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
RNDr. Jan Tumajer, Ph.D.
Neslučitelnost : MZ330P71
Je neslučitelnost pro: MZ330P71
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (17.02.2022)
Předmět je zaměřen na problematiku životního prostředí ČR a porovnání jeho stavu v mezinárodním rámci. Představen je vývoj životního prostředí člověka na území ČR od kolonizace území až po sočasnost, hlavní etapy a míra transformace životního prostředí lidkou činností. Současný stav je přiblížen po složkách životního prostředí (ovzduší, voda, půda, krajina) a z hlediska vlivu jednotlivých složek hospodářství na ŽP (průmysl, zemědělství, doprava). Studenti se seznámí s legislativou a mezinárodními úmluvami v oblasti ŽP. Zásadními tématy jsou znečištění ovzduší prachem, dusíkatými látkami, znečištění vod organickými látkami, dusíkem a fosforem, degradace půdy, dopady acidifikace, stav zemědělské krajiny z hlediska retence, biodiverzity, stav lesů z hlediska jejich produkčních i mimoprodukčních funkcí, nakládání s odpady, účast veřejnosti na ochraně ŽP a další). Ve cvičení studenti představují příspěvky na zadaná témata a diskutují nad odbornými články. Součástí cvičení jdou i diskuse se zvanými praktiky působícími v oblasti životního prostředí (zpravidla sanace a dekontaminace, ochrana přírody, enviromentální data).

V LS 2021/22 je trvalý link na hodiny tento: meet.google.com/dhz-wqhx-sdt (žádoucí je osobní účast, online použijte jen v případě nemoci či karantény)

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (17.02.2022)

Moldan B. 2009. Podmaněná planeta. Karolinum.

Braniš, M., Hůnová, I. (eds.) 2009. Atmosféra a klima. Aktuální otázky ochrany ovzduší. Karolinum.

Statistické ročenky životního prostředí České republiky. CENIA, Praha. Různá ISBN.
Zprávy o stavu životního prostředí MŽP. MŽP ČR, Praha. Různá ISBN.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (17.12.2019)

Zkouška probíhá ústní formou, položeny jsou dvě hlavní otázky týkající se odpřednášených témat a témat z doporučené literatury, povinného čtení. Cvičení je založeno na přípravě prezentací a aktivní diskusi k nim. Zápočet je udělen za docházku (tolerována 1 neomluvená neúčast) a za vystoupení s prezentací na zadané téma.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (17.02.2022)

Přednáška:

1) Fyzickogeografické poměry ČR jako predispozice pro kvalitu ŽP
2-3) Specifika vývoje ŽP a krajiny, lidských kultur a jejich projevů na území ČR v historickém kontextu (neolit-počátek novověku)
4) Ovzduší (základní problémy, regionální specifika - prach, NH3,NO2, O3, atmosférická depozice kyselých látek)
5) Voda (základní problémy, regionální specifika, čištění odpadních vod)
6) Půda (zemědělské, lesní půdy, trendy v zastoupení živin, kontaminace atd.)
7) Kyselé znečištění a jeho efekt na ŽP
8) Těžba nerostných surovin a její dopad na ŽP

9) Nakládání s odpady - trendy, způsoby likvidace
10) Zemědělství
11) Lesnictví (zdravotní stav/vitalita lesních dřevin, legislativa)
12) Krajina (biodiverzita, retence), Ochrana přírody 
13) Spotřeba, indikátory trvalé udržitelnosti, legislativa

Cvičení (diskusní témata, referáty):

Data o životním prostředí;
Znečištění vody a sedimentů v důsledky těžby uranu;
Trendy koncentrace hlavních znečišťujících látek ve Vltavě 1960-2015;
Acidifikace šumavských jezer;
Trend acidity horských půd po r. 1990;
Reálná vodní eroze půdy v ČR – regionální přehled, trendy, kvantifikace;
Příklady koluviace v ČR;
Problémy ochrany přírody na rybnících Masojídková;
Historie těžby uhlí v ČR (kde, od kdy, jak, kolik);
Aktuální agroenvironmentální a agroklimatická opatření;
Emise/propady skleníkových plynů v zemědělství;
Důsledky klimatické změny na lesní hospodářství ČR - aktuální a potenciální problémy, adaptační opatření;
Největší disturbance smrkových porostů ve střední Evropě (historický přehled);
Jak a od kdy jsou naše okrajová horstva ovlivňována člověkem?;
Původ stepních společenstev na území ČR.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK