PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzická geografie - MZ330P107
Anglický název: Physical geography
Český název: Fyzická geografie
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:4/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.
doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Anotace
Předmět je zaměřen na základní pokrytí okruhu témat a problémů fyzické geografie a geoekologie pro specialisty
na vzdělávání. Diskutovány jsou jádrové koncepty, jevy, procesy a vývojové trendy ve fyzické geografii. Přednáška
je koncipována jako představení klíčových procesů odehrávajících se v přírodní sféře Země, na konkrétních
příkladech jsou demonstrovány vzájemné kauzality a souvislosti v rámci jednotlivých složek přírodního prostředí i
mezi nimi. Vybrané dopady přírodních procesů a rizik jsou pojednány z hlediska jejich dopadů na život společnosti
a s ohledem na možnosti jejich omezení. Předmět rovněž přispívá k rozvoji klíčových kompetencí a
environmentálně pojatých průřezových témat definovaných RVP a naplňuje část obsahu vzdělávacího oboru
Geologie v RVP G.

Veškeré materiály a podrobné informace jsou uvedeny ve virtuální učebně kurzu https://classroom.google.com/c/MjUyMzgyMTQ0NTYz
Detailní harmonogram, údaje o docházce a podrobnosti k úkolům ve sdíleném dokumentuhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1rQ5n5yzTDqgiV7_uIwuiGTN3T_U208fHUZa__4PQvjI/edit#gid=118802861
Poslední úprava: Müller Miloslav, RNDr., Ph.D. (10.02.2022)
Literatura

Christopherson, R. W., Birkeland, G. H., 2015: Geosystems. An introduction to physical geography (9. vydání). Pearson, Essex.

Netopil, R. a kol., 1984: Fyzická geografie I. Státní pedagogické nakladatelství, Praha.

Horník, S. a kol., 1986: Fyzická geografie II. Státní pedagogické nakladatelství, Praha.

Vysoudil, M., 1997: Meteorologie a klimatologie pro geografy. Univerzita Palackého, Olomouc.

Hladný, J., Němec, J. (eds.), 2006: Voda v České republice. Consult, Praha.

Demek, J. 1988. Obecná geomorfologie. ČSAV, 476 s.

Prach K., Štech M., Říha P., 2009. Ekologie a rozšíření biomů na Zemi. Scientia, 151 s.

 

Materiály pro výuku

Bičík, I., Janský, B. a kol., 2015: Příroda a lidé Země (3. aktualizované vydání). Nakladatelství České geografické společnosti, Praha.

Hanus, M., Šídlo, L., 2011: Školní atlas dnešního světa. Terra, Praha.

časopis Geografické rozhledy

Poslední úprava: Müller Miloslav, RNDr., Ph.D. (09.02.2022)
Požadavky ke zkoušce

Zápočet se udílí za docházku (jedna absence povolena), deset domácích úkolů v průběhu semestru a zápočtový test z místopisu v zápočtovém týdnu.

Zkouška je písemná, sestává ze široce koncipovaných otevřených otázek; případný druhý opravný termín má kombinovanou formu.

Poslední úprava: Müller Miloslav, RNDr., Ph.D. (10.02.2022)
Sylabus
Přírodní sféra a fyzická geografie
Složení a vlastnosti přírodní sféry
Energie v přírodní sféře
Teplota přírodní sféry
Pohyby vzduchu a vody
Světový oceán
Hydrologický cyklus
Hydrometeorologická ohrožení
Cirkulace a teplota na Zemi
Srážkové a odtokové režimy na Zemi
Energie Země
Endogenní síly
Exogenní síly 1
Exogenní síly 2
Půdy
Biogeografie
Koloběh prvků
Krajinná ekologie
Trvale a sezónně vllhké tropy
Aridní oblasti
Subtropy
Mírný pás
Boreální zóna a chladné oblasti
Historie Země
Současné změny přírodního prostředí
Poslední úprava: Müller Miloslav, RNDr., Ph.D. (10.02.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK