PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Selected Chapters from Physical Geography and Geoecology - MZ330E010
Anglický název: Selected Chapters from Physical Geography and Geoecology
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Vysvětlení: nahrazuje MZ300E003
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.
RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D.
RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.
RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
RNDr. Jan Tumajer, Ph.D.
prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Neslučitelnost : MZ300E003
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout bra_moldan.pdf RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D.
stáhnout Hydro_CR_ErasmusD_sucho_22.pdf Chalupová RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D.
stáhnout Chuman_Romportl_2010.pdf Chuman Romportl RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D.
stáhnout Lipsky_Romportl_2007_Typologie krajiny v Česku a zahraničí.pdf Lipský Romportl RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D.
stáhnout Report_on_the_Environment_of_the_Czech_Republic_2012.pdf Romportl RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D.
stáhnout Romportl et al_2013_Typologie.pdf Romportl RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D.
stáhnout Romportl_Chuman_2012_PRESENT APPROACHES TO LANDSCAPE TYPOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC.pdf Romportl Chuman RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (17.06.2023)
Předmět je zaměřen na vybrané kapitoly z fyzické geografie a geoekologie České republiky. Každá přednáška je zaměřena na speciální téma.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (17.06.2023)

Jones, A., Montanarella, L. and Jones, R., (2005): Soil atlas of Europe. European Soil Bureau Network. European Commission, Luxembourg, 128 p.
Kozák, J. (2010): Atlas půd České republiky. Česká zemědělský univerzita, Praha, 150 s.
Hladný, J., Němec, J (eds.) (2006): Voda v České republice, Consult, Praha, 256 s. ISBN: 80-903482-2-X                                                                                                                                                                             

Romportl, D., Chuman, T., Lipský, Z. (2013): Typologie krajiny Česka, Geografie, 1, 118, 16-39.

Romportl, D., Chuman, T. (2012): Present approaches to landscape typology, Journal of Landscape Ecology,5, 3, p.24-35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Chuman, T., Romportl. D. (2010): Multivariate classification analysis of cultural landscapes: An example from the Czech Republic, Landscape and Urban Planning, doi:10.1016/j.landurbplan.2010.08.003                                        

 Lipský, Z., Romportl, D. (2007):Typůologie krajiny v Česku a zahrnaičí: stav, problematiky, metody a teoretická východiska, 112, 1, 62-84.                                                                                                                          

DOSTÁL, T., JANEČEK, M., KLIMENT, Z., KRÁSA, J., LANGHAMMER, J., VÁŠKA, J., VRÁNA, K., 2006. Czech Republic. In: Soil Erosion in Europe (J. Boardmann,  J. Poesen  eds.), J.Wiley & sons, New York, p. 107-116. ISBN 0-470-85910.
LANGHAMMER, J., MATOUŠKOVÁ, M., KLIMENT, Z., 2013. Assessment of spatial and temporal changes of ecological status of streams in Czechia: a geographical approach. Geografie, 118, 4, 309-333.
KLIMENT, Z., KADLEC, J., LANGHAMMER, J., 2008. Evaluation of suspended load changes using AnnAGNPS and SWAT semi-empirical models. Catena, 73, 3, 286-299. 
KLIMENT, Z., 2003. Transport of suspended sediments in various regions of the Czech Republic. Acta Universitatis Carolinae - Geographica, 38, 1, 157-166.                                                                                                        

Tolasz, R. et al., 2007: Atlas podnebí Česka. Český hydrometeorologický ústav, Praha, 255 s.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (23.01.2024)

75% účast na přednáškách,

Seminární práce (8 stran) na zvolené téma podle témat přednášek

- téma musí být vybráno do 3. přednášky po diskusi s příslušným vyučujícím

- v průběhu semestru musí být zvolené téma diskutováno s vyučujícím

- seminární práce musí být zaslána vyučujícímu nejpozději 2 týdny před závěrečným seminářem

- na závěr semestru prezentace zvoleného tématu (7 minut) v powerpointu

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (30.01.2024)

23.2.2024 Hydrologie České republiky (D.Chalupová)

Hlavní hydrologické charakteristiky země, průtok řek, hydrologický režim řek, nedávné povodně v Praze, spotřeba vody v České republice, vodohospodářské instituce, monitorování kvality vody.

 

1.3.2024 Geologie a geomorfologie České republiky (F. Hartvich)

Tato přednáška se zabývá základním geologickým a geomorfologickým vývojem území České republiky. Geologický vývoj je popsán jak regionálně, tak v kontextu formování evropského kontinentu. Geomorfologické oblasti jsou charakterizovány s ohledem na morfologické a morfometrické vlastnosti reliéfu.

 

8.3.2024 Hydrometeorologická rizika ve střední Evropě (M. Müller)

Studenti se seznámí s hlavními výsledky monitoringu počasí a prognózování pro ČR a Evropu včetně základů výkladu těchto výsledků.

 

15.3.2024 Pedologie a pedogeografie České republiky (T. Chuman)

V rámci přednášky budou prezentovány základní informace o pedogenezi, půdotvorných faktorech a geografie půd v České republice.

 

22.3.2024 Geomorfologická rizika a rizika v České republice (V. Vilímek)

Přírodní rizika budou popsána obecně a s ohledem na specifické podmínky České republiky. Zahrnuty budou také spouštěcí faktory a management rizik. Bude uvedeno několik příkladů přírodních rizik z České republiky

 

5.4.2024 Eroze půdy: Je to problém České republiky? (Z. Kliment)

Rizika výskytu eroze půdy v České republice, hlavní erozní faktory a jejich účinky, vodní erozní procesy a jejich vztah k transportu sedimentů a znečištění vody, prezentace případových studií

 

12.4.2024 Fyzickogeografická regionalizace České republiky (D. Romportl)

Přednáška poskytuje základní informace o metodách fyzickogeografické regionalizace a klasifikace krajiny. Seznámení s údaji o přírodních a kulturních proměnných prostředí České republiky, jejich syntéza a členěním na typy nebo regiony v různých prostorových měřítcích

 

19.4.2024 Lesy v České republice (Dr. Tumajer)

Přednáška poskytne ucelený přehled o lesních ekosystémech v České republice, jejich prostorovém rozšíření, složení, dynamice a hlavních současných hrozbách. Specifický důraz bude kladen na současné růstové trendy, změny fenologie, výskyt disturbancí a redistribuci klimatických faktorů limitujících přírůst dřeva. Dále budou představeny významné metody dlouhodobého monitoringu lesů a dostupné soubory dat o stavu lesů v České republice.

 

 

26.4.2024 Vybrané problémy českého prostředí (V. Treml)

Přednáška podává přehled o současném stavu životního prostředí v České republice. Důraz bude kladen na hlavní slabiny a hrozby pro životní prostředí. Zvláštní důraz bude kladen na acidifikaci, změny v nutričním režimu a jeho důsledky. Porovnání České republiky a zemí EU bude provedeno pomocí environmentálních indexů.

 

3.5. 2024 Závěrečný seminář

10.5. 2024 Závěrečný seminář

17.5.2024 Závěrečný seminář

Prezentace studentů s diskusí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK