PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia a geografický proseminář - MZ300S02Z
Anglický název: Introduction to geography and geographical proseminar
Český název: Úvod do studia a geografický proseminář
Zajišťuje: Sekce geografie (31-301)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.
Vyučující: RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
RNDr. David Hána, Ph.D.
RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.
RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.
doc. Mgr. Jan Kropáček, Ph.D.
doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
RNDr. Vít Volný
Mgr. Matěj Vrhel
RNDr. Jiří-Jakub Zevl
Neslučitelnost : MZ300S01Z
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Dana Fialová, Ph.D. (29.09.2021)
V předmětu se studenti se seznámí se základními trendy vývoje geografického myšlení a s dějinami geografie (v Česku a v zahraničí); získají přehled o výzkumných aktivitách v současné geografii, českých a mezinárodních organizačních strukturách, nejvýznamnějších českých a mezinárodních odborných časopisech a publikacích. Proseminář je zaměřen na vyhledávání relevantních odborných zdrojů, zpracování, prezentaci a diskuzi vybraných odborných témat, osvojení si citační etiky. Zároveň je procvičována a sjednocevána úroveň znalosti světová topografie.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (20.03.2018)

Základní:
Acta Universitatis Carolinae - Geographica

DRBOHLAV, D., KALVODA, J., VOŽENÍLEK, V., eds. (2004): Czech Geography at the Dawn of the Millenium. Czech Geographic Society, Palacky University in Olomouc, Olomouc, 428 s.

Geografie (Sborník České geografické společnosti)

Johnston, R.J., Gregory, D., Smith, D.M., Eds. (1994): The Dictionary of Human Geography. 3. vyd., Blackwell, Oxford, 724 s.

 

Doporučená:
BIČÍK, I., HAMPL, M. (2000): Czech Human Geography. Research and Problems. Geografie - Sborník ČGS, 105, č. 2, s. 118-128.

CLAVAL, P. (1998): An Introduction to Regional Geography. Blackwell, Oxford, 299 s.

Delahaye, D., Levoy, F., Maquaire, O. (2002): Geomorphology, from Fxpert Opinion to Modelling. Proceedings of the Symposium held in Strasbourg, France, April 26-27, 2002, European Centre on Geomorphological Hazards, Strasbourg, France, 381 s.

HAMPL, M. (1998b): Výzkumné trendy v sociální geografii. Geografie - Sborník ČGS, 103, č. 4, s. 437-444.

HAMPL, M. (2000): Sociální geografie: hledání předmětu studia. Geografický časopis, 52, č. 1, s. 33-40.

HäUFLER, V. (1967): Dějiny geografie na Universitě Karlově (1348-1967). Univerzita Karlova v Praze, Praha.

JELEČEK, L. (2004): An Outline of Czech Geography Evolution Since the Second Half of the 19th Century until 1980´s. In: Drbohlav, V., Kalvoda, J., Voženílek, V. (eds.): Czech Geography at the Dawn of the Millenium. Czech Geographic Society, Palacky University in Olomouc, Olomouc, s. 11-22.

KORČÁK, J. (1938): Geopolitické základy Československa. Jeho kmenové oblasti. Orbis, Praha.

Riedlová, M. aj. (1980): Úvod do studia geografie a dějiny geografie. SPN, Praha.

Sýkora, L. ed. (1993): Teoretické přístupy a vybrané problémy v současné geografie. Univerzita Karlova, PřF UK, Praha.

Schumm, S.A. (1991): To Interpret the Earth. Ten ways to be wrong. - Cambridge University Press, Cambridge, New York, Melbourne, Sydney, 133 s.

Yatsu, E. (2002): Fantasia in Geomorphology. Sozosha, Tokyo, 215 s.

Atlas republiky Československé. Česká akademie věd a umění a Orbis. Praha.

Atlas Československé socialistické republiky. Československá akademie věd a Ústřední správa geodézie a kartografie, Praha 1966.

Atlas československých dějin. ÚSGK a Historický ústav ČSAV, Praha, 1965.

Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR. Geografický ústav ČSAV a Federální výbor pro životní prostředí, Praha a Brno 1992.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (20.03.2018)

K udělení zápočtu je vyžadována povinná aktivní účast na seminářích, zpracování zvoleného odborného tématu formou prezentace a textové zprávy s důrazem na obsahovou a formální stránku, splnění testů se zaměřením na světovou topografii a aktuální geografické problémy.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Dana Fialová, Ph.D. (29.09.2021)

Přednáška je rozdělena na část sociogeografickou a fyzickogeografickou. Posluchači se seznamují s pojmy fyzická, sociální, regionální geografie, kartografie a geoinformatika a demografie, dále s vymezením objektu a předmětu studia, s dílčími disciplínami a se základními metodami výzkumu a pojmy (např. prostor, čas). V neposlední řadě jsou studenti informováni o systému studia geografie na PřF UK v Praze, geografické knihovně a mapové sbírce UK.
V prosemináři se posluchači prakticky seznamují s hlavními českými i zahraničními časopisy, bibliografiemi a atlasy oboru; informačními zdroji z oblasti geografie; formou testů opakují základní pojmy a znalosti regionální geografie; seznamují se s hlavními metodami a technikami studia geografie a na základě přípravy a řešení úkolů se učí formální úpravu písemných prací předkládaných během studia na geografické sekci (struktura, citace literatury apod.), procvičují pravidla i formu veřejné prezentace (obojí s důrazem na obsahovou a formální úpravu prací a verbální projev).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK