PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář k bakalářské práci - MZ300BPA
Anglický název: Seminar on Bachelor Thesis
Český název: Seminář k bakalářské práci
Zajišťuje: Sekce geografie (31-301)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Garant: RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
prof. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.
prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D. (27.09.2023)
Kurz je přípravou na zpracování bakalářské práce. Jeho cílem je student(k)y seznámit se základními požadavky kladenými na tento typ prací a diskutovat s nimi problémy spojené s jejich zpracováním. Diskuze jsou zaměřené na účel a formu bakalářské práce, výběr tématu, zásady zpracování, práci se zdroji, strukturu práce a používané metody.

Absolvent/ka předmětu bude mít: (1) všechny důležité informace týkající se zpracování bakalářské práce na příslušné katedře, průběhu obhajob a státní závěrečné zkoušky, (2) připravenou strukturu své bakalářské práce a nalezeny základní zdroje, (3) podnětné připomínky ke svému tématu a způsobu zpracování BP.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (20.03.2018)

Databáze Web of Science (www.webofknowledge.com)

Webový vyhledavač Google Scholar (https://scholar.google.cz)

Časopis Geografie vydávaný Českou geografickou společností (www.geografie.cz)

Česká atlasová tvorba (např. Atlas krajiny ČR, Atlas sociálně prostorové diferenciace ČR, citace níže)

Clifford, N., Cope, M., Gillespie, T., French, S. eds. 2016. Key methods in geography. Sage.

 

Hrnčiarová, T., Mackovčin, P., Zvara, I. a kol. Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Praha, Průhonice, 2009.

Ouředníček, M., Temelová, J., Pospíšilová, L. eds. Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky. Nakladatelství Karolinum, Praha, 2011.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D. (27.09.2023)

Požadavky k zápočtu

Zápočet je možné obdržet při splnění následujících povinností:

1. student bude mít zapsané téma bakalářské práce v SISu a potvrzené vedoucím práce (do 14.1.2024, resp. 21.1.2024)

2. student připraví záměr bakalářské práce a včas ho odevzdá v systému moodle (nejpozději 2.1.2024 do 23:55!, pozdější odevzdání již není možné a úkol je považován za nesplněný)

3. student připraví kritickou rešerši odborné literatury podle zadání a včas ji odevzdá v systému moodle (nejpozději do 21.1.2024 do 23:55!, pozdější odevzdání již není možné a úkol je považován za nesplněný)

4. student se aktivně zúčastní minimálního počtu seminářů (tří z pěti (KART), tří z šesti (SG), dvou ze čtyř (FG)), přičemž účast na semináři, kde se prezentují záměry bakalářské práce je povinná (všichni studenti budou připraveni prezentovat záměr bakalářské práce; někteří budou vyzváni k prezentaci)

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D. (03.10.2023)

Kurz Seminář k bakalářské práci je určen pro studenty oboru Geografie a kartografie, Sociální geografie a geoinformatika a Fyzická geografie a geoinformatika. Cílem kurzu je seznámit studenty se základními požadavky kladenými na tento typ prací a diskutovat s nimi problémy spojené se zpracováním jednotlivých témat. 

Po úvodním termínu kurzu za účasti všech studentů je seminář rozdělen na setkávání studentů podle jednotlivých specializací a tématu bakalářské práce - práce orientované na zpracování témat sociální geografie, fyzické geografie a kartografie. Pokud není student/studentka v době rozdělené výuky rozhodnut/a o zaměření své práce, může navštěvovat jakoukoli skupinu. 

 

Termíny seminářů v roce 2023/2024:

Pátek 6.10. 10:40 - první společný seminář (M)

Další semináře se konají již ve skupinách:

Aplikovaná geoinformatika a kartografie - úterý, 8:10 - 24.10.2023, 14.11.2023, 12.12.2023, 2.1.2024 (prezentace - účast povinná) 

Sociální geografie a regionální rozvoj - pátek 10:40 - 27.10.2023, 10.11.2023, 24.11.2023, 15.12.2023, 5.1.2024 (prezentace - účast povinná)

Fyzická geografie a geoekologie - pátek 10:40 - 3.11.2023, 15.12.2023, 5.1.2024 (prezentace - účast povinná)

 

 

Náplň kurzu (základní témata):

1) Představení formy semináře, požadavků k zápočtu

Zadání prezentace návrhu BP

Zadání zpracování kritické rešerše

Důležité termíny 

Nabídka volných témat ke zpracování 

 

2) Praktické tipy pro práci

 

3) Jak probíhá obhajoba a státnice

 

4) Struktura práce a diskuze jednotlivých částí - jak formulovat cíl, výzkumnou otázku, argument, jak vybrat vhodné metody, jak zvolit teoretický koncept/teorii, problémy, obsahy, nejčastější chyby

 

5) Prezentace návrhů BP

 

Studenti a studentky mohou aktivně zasáhnout do průběhu semináře a s vyučujícím diskutovat své požadavky. Obsah semináře může reagovat na individuální i skupinové požadavky!

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D. (23.09.2019)

Předmět je primárně určen pro studenty 3. ročníků, kteří zpracovávají bakalářskou práci. Zapíše-li si ho student ve 2. ročníku, musí splnit všechny požadavky pro zápočet. Student tedy musí aktivně pracovat na bakalářské práci. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK