PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Zkouška z cizího jazyka (A2) - MS760ZK2
Anglický název: Foreign Language Exam (A2)
Zajišťuje: Ústav jazykové a odborné přípravy UK (31-UJOP)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Neslučitelnost : MS760ZK
Záměnnost : MS760ZK
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Mgr. Luděk Šafařík (18.08.2013)
Zkouška z cizího jazyka - stupeň na úrovni A2 SERR: * Rozumí krátkým jednoduchým faktografickým textům, které souvisejí s jeho oborem. * Rozumí jednoduchým větám, které se týkají jeho oboru, pokud jsou vysloveny pomalu a zřetelně. * Má základní jazykový repertoár, který mu umožňuje, aby podal jednoduchý popis běžných přírodovědných témat, a to v podobě krátkého sledu jednoduchých frází a vět spojených v seznam. Ve většině případů musí zjednodušit obsah sdělení a hledat slova. * Používá správně některé jednoduché struktury, ale přitom se systematicky dopouští elementárních chyb - např. má sklon k zaměňování časů, zapomíná na gramatickou shodu. Nicméně je stále jasné, co se pokouší vyjádřit.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Mgr. Luděk Šafařík (19.01.2014)

Předmět Zkouška z cizího jazyka na úrovni A2 (MS760ZK2)

Skládá se z anglického jazyka a je určena pro obor KATA (pro studenty, kteří nedosahují úrovně B1).

Povinností studenta je složit zápočet (písemný test) a poté zkoušku (ústní zkouška).

1. Zápočet - písemný test z anglického jazyka - test z obecné angličtiny úrovně A2.

Čtení - zaměřeno na porozumění textu

Čtení s doplněním - zaměřeno na gramatiku a slovní zásobu

Přepis vět - úkolem studenta je doplnit přepis dané věty, aniž by byl změněn význam

Doporučená literatura: jakákoliv učebnice (obsahující i ukázkové testy) pro úroveň A2.

2. Zkouška - ústní zkouška z anglického jazyka (10 minut příprava, 10 minut zkouška), má formu ústní zkoušky se zaměřením na odborný jazyk podle oboru studenta, student může skládat ústní zkoušku pouze po absolvování písemného testu!

Student si vylosuje jeden z krátkých (cca 150 slov) cizojazyčných středně náročných odborných textů ze svého oboru. Během desetiminutové přípravy má k dispozici anglický výkladový slovník (viz níže uvedený slovník či obdobný slovník od jiného vydavatele).

http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/?cc=cz

Prokáže porozumění textu (volný překlad textu do češtiny) a své řečové schopnosti (dialog s učitelem na téma vylosovaného textu). Student musí být schopen zareagovat na otázky týkající se textu, které mu zkoušející položí.

V druhé části zkoušky student diskutuje se zkoušejícím o širším tématu souvisejícím s tématem textu a týkajícím se jeho vědního oboru (cca 5 minut).

Pro úspěšné absolvování zkoušky doporučujeme načíst minimálně 100 stran odborného textu (dle oboru studenta) a navštěvovat jazykovou výuku, která umožní procvičení ústního projevu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK