PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Stopovače a stopovací zkoušky v hydrogeologii - MG451P19
Anglický název: Tracers and tracer tests in hydrogeology
Český název: Stopovače a stopovací zkoušky v hydrogeologii
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Výuka probíhá s ohledem na situaci dle nařízení hyg. stanice hl.m. Prahy a MŠMTKód pro Google Classroom: sslak4l
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
Mgr. Jakub Mareš
Mgr. Martin Slavík, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martin Slavík, Ph.D. (08.10.2021)
Zaměření na stopovače využívané ke sledování pohybu vody, rychlosti a doby zdržení a studiu interakcí vody s dalšími složkami prostředí a též ke zjištění původu vody. Týká se jak uměle injektovaných látek (stopovací zkoušky), tak environmentálních stopovačů včetně izotopových. Na přednášky navazují praktická cvičení.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. (19.10.2011)

CLARK I. D. a FRITZ P. (1997): Environmental Isotopes in Hydrogeology. - Lewis Publishers, Boca Ration, New York.

KÄSS W., BEHRENS H., HIMMELSBACH TH., HÖTZL H., HUNKELER D., LEIBUNDGUT C. H., MOSER H., ROSSI P., SCHULTZ H. D., STOBER I., WERNER A., 1998. Tracer technique in geohydrology. Balkema, Rotterdam, 581 str.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martin Slavík, Ph.D. (08.10.2021)

Udělení zápočtu: Nejméně 75% účast na cvičení, odevzdání protokolů ze cvičení včas (v následujícím cvičení, pokud není domluveno jinak) a v dostatečné kvalitě, maximálně 2 pozdní odevzdání. Zkouška písemnou formou, vedle informací z přednášek obsahuje i jednoduché formy příkladů ze cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Martin Slavík, Ph.D. (08.10.2021)

1. Úvod

Transportní procesy (advekce, difuze, mechanická disperse, hydrodynamická disperse), Pecletovo číslo, retardace anorganického i organického migrantu, doporučená literatura.

2. Stopovací zkoušky

Vymezení základních pojmů (uměle injektované látky, environmentální stopovače), rozlišení stopovacích zkoušek podle způsobu provedení (kvantitativní, kvalitativní), parametry stopovací zkoušky (střední doba zdržení, návratnost,…), způsob injektáže, příklady využití stopovacích zkoušek. Seznámení s programy pro navrhování a vyhodnocení stopovacích zkoušek.

3. Druhy uměle injektovaných stopovačů

Přehled běžně používaných stopovačů (rozdělení na fluoreskující a nefluoreskující, radioaktivní a aktivované). Uranin, eosin, sulforhodamin B, pyranin, optické zjasňovače, NaCl, LiCl, bromidy, iodidy, tenzidy, bakterie, bakteriofágy a další. Princip využití jednotlivých stopovačů a způsob jejich odběru a detekce/měření.

4. Environmentální stopovače

Stabilní izotopy, jejich složení, fyzikální a chemické vlastnosti, vymezení základních pojmů (standard, izotopový poměr, izotopová odchylka). Jejich využití v hydrogeologii. Metody měření environmentálních stopovačů. Frakcionace stabilních izotopů a její typy, Rayleighovy rovnice.

5. Stabilní izotopy vodíku a kyslíku

Výskyt a vlastnosti stabilních izotopů vodíku a kyslíku, jejich standard, frakcionace vodíku a kyslíku a na čem je závislá. Světová meteorická přímka, d-excess. Vzorkování a uchování vzorků, určení doby zdržení, separace hydrogramu, příklady využití.

6. Stabilní izotopy uhlíku, dusíku a síry

Výskyt a vlastnosti stabilních izotopů uhlíku, dusíku a síry, jejich standardy, frakcionace, oxidace a redukce, vzorkování a analýzy. Využití v hydrogeologii.

7. Radioizotopy

Vymezení základních pojmů (aktivita, rozpadová konstanta, poločas rozpadu, …). Využití tritia a radiouhlíku v hydrogeologii, odběr vzorků a měření, ukázka izotopové laboratoře PřF UK.

8. Freony

Představení freonů (11, 12, 113) a SF6 a jejich využití při datování. Způsoby odběru vzorků, ukázky praktických příkladů. Modely pro určení střední dobu zdržení pomocí stopovačů (pístový model, exponenciální model, disperzní modely, kombinace pístového a exponenciálního modelu, binární míšení).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK