PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Vulkanologie - MG440P56
Anglický název: Volcanology
Český název: Vulkanologie
Zajišťuje: Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Mgr. Vojtěch Janoušek, Ph.D.
Vyučující: prof. Mgr. Vojtěch Janoušek, Ph.D.
Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. Mgr. Vojtěch Janoušek, Ph.D. (25.09.2020)
Speciální přednáška systematicky probírá vulkanické procesy, formy vulkánů a jejich produktů i postvulkanické jevy, zabývá se rolí vulkanismu ve vývoji Země a vulkanologií vybraných oblastí.
Literatura
Poslední úprava: prof. Mgr. Vojtěch Janoušek, Ph.D. (07.10.2021)

Materiály ke kurzu jsou k dispozici v prostředí Google Classroom. 

 

Schmincke, H.U., 2004. Volcanism. Springer Verlag, Berlin.

 

Gill, R., 2010. Igneous Rocks and Processes: A Practical Guide. Wiley-Blackwell, Chichester.

McPhie, J. et al., 1993. Volcanic Textures. CODES, Hobart, Tasmania.

Sigurdsson H. et al. (eds) 1999. Encyclopedia of Volcanoes. Academic Press, San Diego.

Wilson, M., 2007. Igneous Petrogenesis. Springer, Berlin.

Winter, J.D., 2001. An Introduction to Igneous and Metamorphic Geology. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.

Doplňková literatura

Branney, M. J. & Kokelaar, P., 2002. Pyroclastic Density Currents and the Sedimentation of Ignimbrites. Geological Society of London Memoirs 27.

Cañón-Tapia, E. & Szakács, A. 2010. What is a volcano? Geological Society of America Special Paper 470, Boulder, Co.

Fisher, R. V. & Schmincke, H. U. 1984. Pyroclastic rocks. Springer Verlag, Berlin.

Peccerillo, A., 2005. Plio-Quaternary Volcanism in Italy. Petrology, Geochemistry, Geodynamics. Springer Verlag, Berlin.

Rollinson, H.R., 2013. Using Geochemical Data: Evaluation, Presentation, Interpretation. Routledge, London.

Scarth, A. & Tanguy, J.-C., 2001. Volcanoes of Europe. Oxford University Press, Oxford.

 

Webové odkazy

Svět geologie – Animace vzniku přírodních útvarů

http://www.geology.cz/svet-geologie/filmy/animace-prirodni-utvary

 

Smithsonian Institution – Global Volcanism Program

https://volcano.si.edu/

 

USGS Volcano Hazards Program

https://volcanoes.usgs.gov/

 

Volcano Discovery + aplikace (Android and iOS) Volcanoes & Earthquakes

https://www.volcanodiscovery.com

 

Winter J. D. , Whitman University – Igneous and metamorphic geology class materials
http://www.whitman.edu/geology/winter/JDW_PetClass.htm

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. Mgr. Vojtěch Janoušek, Ph.D. (10.01.2022)

Kurz je ukončen zkouškou, buď písemným testem, nebo ústní. 

Sylabus
Poslední úprava: prof. Mgr. Vojtěch Janoušek, Ph.D. (02.09.2020)

1.  Vulkanizmus a jeho fyzikální podstata [VJ]

Vulkanizmus jako všudypřítomný fenomén, vazba na geotektonická prostředí. Parciální tavení a jeho fyzikální příčiny, zdroje tepla, segregace taveniny. Fyzikální vlastnosti magmatu a jejich důsledky pro charakter a průběh vulkanických erupcí .

2.  Variabilita a klasifikace vulkanických hornin [VJ]

Variabilita geochemických dat, hlavní a stopové prvky, izotopy. Modální vs. normativní složení magmatických hornin. Klasifikace TAS a její alternativy pro alterované horniny. Multikationické  parametry. Hlavní magmatické asociace.

3.  Procesy ovlivňující chemické složení magmat [VJ]

Přehled procesů ovlivňujících chemismus magmat. Možné zdroje v plášti a zemské kůře. Diferenciace magmat, procesy v uzavřeném a otevřeném systému. Použití geochemických dat pro studium petrogeneze vulkanitů.

4.  Vulkanizmus a jeho vztah k deskové tektonice  [VJ]

Bazalty středooceánských hřbetů (MORB). Oceánské ostrovy a horké skvrny. Velké magmatické provincie. Ostrovní oblouky a aktivní kontinentální okraje, zaobloukové pánve. Kontinentální rifty. Anorogenní vulkanismus.

5.  Efuzivní vulkanizmus a jeho produkty [VR]

Formy výlevných těles v závislosti na viskozitě magmatu a prostředí: extruzivní dómy, lávové proudy, autoklastické brekcie, subakvatické efuze a pillow lávy, hyaloklastity (in-situ a redeponované). Identifikace jednotlivých typů na základě mikro-struktur.

6.  Explozivní vulkanizmus a jeho produkty [VR]

Typy explozivních erupcí, klasifikace pyroklastických hornin, tefra, pyroklastické proudy, ignimbrity, pyroklastické přívaly, redeponovaná pyroklastika.

7.  Epiklastické vulkanické horniny [VR]

Typy transportu a depozice, svahové uloženiny, glaciální a fluvioglaciální uloženiny, uloženiny úlomkových lavin a proudů, laharů, hyperkoncentrovaných proudů, fluviální uloženiny, limnické a mořské uloženiny.

8.  Vulkanické formy, stavba vulkánů, paleovulkanické rekonstrukce [VR]

Formy vulkanických těles, formy jednoduchých a složitých vulkánů, závislost formy na složení magmatu a prostředí, faciální soubory, paleovulkanické rekonstrukce.

9.  Geologické benefity a rizika spojená s vulkanizmem + film [VR + VJ]

Geotermální systémy, fumaroly, solfatary, horké prameny, zdroje geotermální energie a podstata jejich využití.
Geologická rizika spojená s vulkanizmem – efuze, úniky plynů, explozivní erupce a pyroklastické proudy, laviny, lahary, sesuvy a současný stav ochrany obyvatelstva.

10.  Neovulkanity ČR + Evropy [VR + VJ]

Kenozoické vulkanické oblasti České republiky. Aktivní vulkanické oblasti Evropy, významné kenozoické vulkanické oblasti Evropy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK