PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Izotopová geochemie - geochronologie - MG440P23
Anglický název: Isotope Geochemistry - Geochronology
Český název: Izotopová geochemie - geochronologie
Zajišťuje: Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Mgr. Vojtěch Janoušek, Ph.D.
Vyučující: prof. Mgr. Vojtěch Janoušek, Ph.D.
Mgr. Tomáš Magna, Dr. rer. nat.
Anotace -
Poslední úprava: prof. Mgr. Vojtěch Janoušek, Ph.D. (25.09.2020)
Přednáška podává základní přehled geochemie radiogenních izotopů a geochronologických metod, včetně základů analytických postupů pro datování v rozsahu magisterského studia.
Literatura -
Poslední úprava: prof. Mgr. Vojtěch Janoušek, Ph.D. (07.10.2021)

Materiály ke kurzu, vč. skript Košlera et al., jsou k dispozici v prostředí Google Classroom. 

 

Allégre CJ (2008) Isotope Geology. Cambridge University Press,  pp 1-512

Dickin AP (2005) Radiogenic Isotope Geology. 2 Cambridge University Press, Cambridge, pp 1-495

Faure G (1986) Principles of Isotope Geology. 2 John Wiley & Sons, Chichester, pp 1-589

Faure G, Mensing TM (2004) Isotopes: Principles and Applications. Wiley, New Jersey, pp 1-928

Geyh MA, Schleicher H (1990) Absolute Age Determination. 1 Springer-Verlag, Berlin, pp 1-503

Janoušek V, Moyen JF, Martin H, Erban V, Farrow C (2016) Geochemical Modelling of Igneous Processes - Principles and Recipes in R Language. Bringing the Power of R to a Geochemical Community. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, pp 1-346

Košler J, Jelínek E, Pačesová M (1997) Základy izotopové geologie a geochronologie - radiogenní izotopy. Karolinum, Praha, pp 1-114

Rollinson HR (1993) Using Geochemical Data: Evaluation, Presentation, Interpretation. 1 Longman, London, pp 1-352

Wilson M (1989) Igneous Petrogenesis. Unwin Hyman, London, pp 1-466

Winter JD (2001) An Introduction to Igneous and Metamorphic Geology. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, pp 1-699

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. Mgr. Vojtěch Janoušek, Ph.D. (25.09.2020)

Požadavkem k zápočtu je předložit podrobně vyřešené příklady, zadané během cvičení. Zkouška probíhá buď formou písemného testu, nebo ústně.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. Mgr. Vojtěch Janoušek, Ph.D. (04.03.2019)

1.       1.        Úvod (TM)

 • Časové měřítko geologických procesů
 • Fyzikálně-chemické základy izotopové geologie a geochronologie
 • Stabilita atomů a mechanismy radioaktivního rozpadu
 • Nukleosyntéza a stručná historie vývoje vesmíru

2.        Chemické a instrumentální metody (TM) 

 • Rozklad vzorků, chemické separace na iontoměničích
 • Hmotová spektrometrie (TIMS a ICP-MS)
 • In-situ analýza (LA)
 • Metoda izotopového ředění, hmotová frakcionace 

3.        Zpracování a interpretace analytických dat (VJ) 

 • Statistické vyhodnocení analytických dat
 • Zdroje a typy chyb, přesnost a správnost analýzy
 • Odhady střední hodnoty a rozptylu
 • Grafická prezentace dat
 • Zákon o šíření chyb 

4.        Principy geochronologie (VJ) 

 • Výpočet stáří a iniciálního poměru
 • Výpočet stáří metodou izochrony a jeho alternativy
 • Hodnoty epsilon, Nd a Hf modelová stáří
 • Systém U–Pb a datování akcesorických minerálů 

5.        Izotopová geochemie a geochronologie magmatických hornin (VJ) 

 • Výpočet stáří intruze a chladnutí magmatických hornin (metody K–Ar, Ar–Ar, Lu–Hf, Re–Os, Rb–Sr a Sm–Nd)
 • Využití radiogenních izotopů pro studium petrogeneze magmatických hornin – radiogenní izotopy Sr, Nd, Hf, Pb, Os v zemském plášti, oceánské a kontinentální kůře
 • Procesy ovlivňující izotopové složení magmat, uzavřený a otevřený systém, binární míšení, asimilace a frakční krystalizace (AFC)
 • Petrogeneze magmatitů v různých tektonických prostředích
 • Klasifikace a vznik granitoidů 

6.        Datování a izotopová geochemie metamorfních a hydrotermálních procesů (TM) 

 • Vyhaslé radionuklidy a jejich aplikace
 • Kosmogenní nuklidy a jejich aplikace
 • LA-ICP MS datování magmatických, metamorfních a detritických zirkonů
 • Metoda fission track
 • Difúze, koncept blokující teploty izotopických systémů a datování metamorfních minerálů
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK