PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Supergenní minerály - MG431P75
Anglický název: Supergene minerals
Český název: Supergenní minerály
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (15.04.2008)
a) Úvod, základní definice - co je supergenní zóna rudních ložisek, rozlišení základních typů supergenních minerálních
asociací b) minerogenetické procesy v supergenních zónách (původ chemických prvků, jejich uvolnění z primární vazby,
migrace a depozice) c) metody studia procesů supergenních zón (přehled metodických přístupů: geologický, geochemický -
modelování na základě termodynamických dat, mineralogický). d) morfologický charakter a hloubkový rozsah supergenních
zón in-situ, hranice supergenní a primární mineralizace e) rychlost vzniku supergenních zón a jejich absolutní stáří f) faktory
ovlivňující charakter supergenní zóny a jejich proměnlivost v čase g) supergenní minerální asociace jako produkt
supergenních procesů h) typy supergenních minerálních asociací a jejich příklady pro různé zdrojové materiály a podmínky
i) obdobné přírodní procesy a jejich minerální asociace j) význam studia supergenních minerálních asociací, možnosti
aplikace zjištěných výsledků

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D. (27.05.2019)

Jambor, J. L., Blowes, D. W. editors (1994): The Environmental Geochemistry of Sulfide Mine-wastes.- Short course handbook, 22, 438 s., Mineral. Assoc. of Canada.

Pačes, T. (1972): Chemické rovnováhy v přírodním systému voda - hornina - atmosféra.- Knihovna Ústř. Úst. geol. 43, 193 s. Praha

Pačes, T. (1983): Základy geochemie vod.- 300 s., Academia. Praha.

Smirnov, S. S. (1956): Oxydační pásmo sulfidických ložisek.- Nakl. ČSAV, 304 s., Praha.

Smirnov, V. I. (1983): Geologie ložisek nerostných surovin.- 386 - 413, SNTL - Nakl. techn. liter. Praha.

Williams, P. A. (1990): Oxide zone geochemistry.- 290 s., Ellis Horwood Ltd., Chichester.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK