PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Informační služby v geovědách - MG422P42
Anglický název: Informational services in geosciences
Český název: Informační služby v geovědách
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 40
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Jakub Trubač, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jakub Trubač, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Trubač, Ph.D. (02.04.2015)
Pochopení integrace a kombinace složek zemského systému jako celku vyžaduje podstatné sjednocení geovědních disciplín ve smyslu koncepce, znalostí, dovedností a přístupů k řešení. Geoinformatika poskytuje prostředky k řešení této výzvy a otvírá nové cesty výzkumu a výchovy.(Herman B. Zimmerman, 2001)

Pravidelnou a nenahraditelnou součástí řešení jakýchkoliv geovědních výzkumných a průzkumných úkolů je studium informačních pramenů (dokumentů, map či internetových zdrojů). Vzhledem k obrovskému rozsahu jejich produkce je nezbytné využívat odvozené sekundární a tercierní informační prameny, pomocí nichž lze dospět k potřebným pramenům primárním. Je nutno mít na zřeteli, že geovědy jsou svou povahou globální a historické (studují historii vývoje sfér Země pro pochopení jejich dnešního stavu), nestačí sledovat pouze současné dokumenty, ale v potřebné míře i dokumenty starší. Proto také nejlepší bibliografické systémy zahrnují dokumenty z několika staletí.

Pro výzkum, vývoj a průzkum v geovědních oborech je důležitým předpokladem pokroku komunikace a šíření informací. Rozvoj metod elektronického publikování a přenosu dat a dnes už obecná dostupnost počítačových sítí se vytvořily nové možnosti vědecké komunikace.

Stejně jako pracovníci informačních služeb musí i uživatelé znát alespoň základy procesu zpracování dokumentů a tvorby informací, tj. postupu jejich vzniku, který tvoří plynulou logickou posloupnost práce s publikovanými a nepublikovanými klasickými a elektronickými dokumenty.

Cílem této přednášky je seznámit studenty s geologickými informačními zdroji, základními geologickými institucemi a možnostmi využití jimi poskytovaných informačních služeb. Dále se studenti naučí orientovat se v existujících databázích hmotné i tištěné dokumentace a vyhledávat potřebné údaje v širokém spektru i konkrétních situacích.

Po absolvování přednášky by měl být student schopný sám nálezt potřebné informace, nutné při tvorbě bakalářské, diplomové či disertační práce. Měl je umět aplikovat v textu a řádně je citovat.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jakub Trubač, Ph.D. (02.01.2019)

Veškeré studijní materiály pro studenty jsou umístěny v Moodlu - MG422P42 Informační služby v geovědách (https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2385)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Trubač, Ph.D. (25.08.2015)

Pro úspěšné absolvování předmětu je aktivní účast na přednáškách (vedena prezence), zápočet a písemná zkouška.* student obdrží zápočet na základě odevzdané seminární práce a její prezentace
* podmínkou pro přihlášení na zkoušku je udělený zápočet
* pro zkoušku postačují znalosti z přednášené látky v rozsahu prezentací poskytovaných studentům a doporučené literatury

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Trubač, Ph.D. (25.08.2015)

Předmět je koncipován do tématických přednášek a cvičení.

PŘEDNÁŠKY

Organizace a struktura hlavních geologických institucí v České republice (jejich vědeckovýzkumná činnost).
Organizace Geofondu jako archivního, dokumentačního a informačního centra ČGS.
Geologické knihovny na PřF UK a České geologické službě - využití odborné i populárně-vědecké literatury a rychlá orientace v internetových stránkách knihoven.
Grantové systémy v České republice.
Odborná evidence sbírkového materiálu v depozitářích PřF UK, ČGS a v NM Praha.
Odběr a zpracování geologických horninových vzorků.
Jak psát bakalářskou, diplomovou či disertační práci.
Úvod do psaní odporných vědeckých článků.


Využití GISu v geologických vědách (Sylva Vorlová - ARCDATA PRAHA, s.r.o.)

Geografické informační systémy (GIS) jsou nepostradatelným pomocníkem ve všech geovědních disciplínách. Nejrůznější druhy geografických dat a informací jsou organizacemi, které je vytváří, zpřístupňovány na internetu v podobě mapových služeb nebo přímo webových map. Orientace v těchto zdrojích, stejně jako schopnost takovéto zdroje a odkazy vytvářet, je pro posluchače geovědních oborů nepostradatelná.

Zahrnuta bude i oblast sběru dat v terénu s využitím interaktivní mapy v mobilním zařízení pro orientaci i zápis zjištěných informací.

Pro pochopení souvislosti různých jevů je významná rovněž schopnost vytvářet modely území ve 3D, kde třetí rozměr může a nemusí být využit pro znázornění nadmořské výšky.

V předmětu budou tedy představeny současné nástroje pro vyhledávání či naopak publikaci geografických dat, tj:

  • publikace webových map a mapových služeb na internetu (ArcGIS for Server ArcGIS Portál a ArcGIS Online)
  • sběr dat v terénu prostřednictvím aplikace Collector - praktická ukázka jak se připraví mapa do Collector pomocí ArcGIS Online, a jak to celé funguje
  • 3D - ukázka jaké možnosti nabízí ArcGIS Online

 


CVIČENÍ

- praktické cvičení v geologické knihovně PřF UK
- cvičení na vyhledávání článků a knih v bibliografických systémech dostupných na PřF UK a České geologické službě
- návštěva depozitářů Národního Muzea v Horních Počernicích (téma archivace geologického materiálu)
- praktické cvičení se Sylvou Vorlovou - ARCDATA PRAHA, s.r.o.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK