PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Magmatické systémy - MG421P37
Anglický název: Magmatic systems
Český název: Magmatické systémy
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (27.02.2008)
Tato přednáška pro zájemce především o endogenní dynamickou geologii je zaměřena na moderní aspekty studia magmatických procesů ze dvou různých úhlů pohledu - očima strukturního geologa a izotopového geochemika. V rámci přednášky se tak pokusíme integrovat naše současné znalosti o geologii magmatických systémů s jejich geochemickým a izotopickým vývojem. Budeme diskutovat celou řadu v současné době aktuálních témat, jako jsou mechanické a chemické interakce kontrastních typů magmat, granitový diapirismus, magmatický stoping, vztah plutonů a zlomů či střižných zón, konstrukce obrovských batolitů v magmatických obloucích, vztahy mezi tektonickými a geochemickými procesy a časová měřítka magmatických procesů. V rámci přednášky bude prezentováno velké množství obrazového materiálu z terénu a map plutonů.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (27.02.2008)

Žák J. (2003): Granity: magmatické procesy a mechanismy vmístení - Poznámky k prednášce. Elektronická verze na www.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. (27.02.2008)

1. Úvod. Základní koncepty. Magmatické procesy. [Jiří Žák]

Magmatické systémy na Zemi. Magma - okolní horniny: konjugovaný a otevřený systém, základní pojmy. Fyzikální vlastnosti magmat. Reologický vývoj chladnoucího magmatu. Interakce magmat kontrastního složení. Magmatický tok, gravitačně řízené procesy, konvekce, procesy podél interních rozhraní v magmatických krbech. Magmatické struktury (šlíry, trubky, šneci, žebříkové žíly, kumuláty) a jejich význam pro interpretaci reologie magmatu a procesů v krystalových suspenzích.

2. Geochemická diverzita magmatitů a její příčiny. [Vojtěch Janoušek]

Hlavní typy uzavřenin v granitoidech. Klasifikace granitoidních hornin. Petrogenetické modely vzniku a vývoje magmat (historická perspektiva a současné modely). Distribuční koeficienty, kompatibilní a nekompatibilní prvky. Parciální tavení a odmíšení restitu. Procesy diferenciace magmatu, s důrazem na frakční krystalizaci. Kontaminace (AFC, MASH). Hybridizace magmat, mikrostrukturní důkazy pro míšení magmat a jeho odraz v chemismu hybridních hornin. Modelování petrogenetických procesů za použití hlavních a stopových prvků, přímé i reverzní. Software.

3. Interpretace magmatických staveb v plutonech. [Jiří Žák]

Typy staveb v magmatických horninách, jejich kinematika, reologie, vztah k magmatickému toku a regionální deformaci. Relativní časové vztahy vzniku staveb a ostatních magmatických procesů. Vztah magmatických staveb a regionální deformace. Interpretace průběhu regionálních staveb v plutonech. Kompozitní magmatické stavby. Úvod do studia anizotropie magnetické magnetické susceptibility (AMS) a její aplikace při studiu vnitřních staveb plutonů. Modely vztahu magmatických staveb a křehké frakturace magmatických těles.

4. Mechanismy vmístění a konstrukce magmatických těles. Magmatické krby. [Jiří Žák]

Základní typy a geometrie magmatických těles. Přehled základních procesů transferu materiálu (MTP) akomodujících vmístění magmatických pulsů. Diskuse vybraných intruzívních mechanismů - vmístění lakolitů, subsidence podloží, gravitační kolapsy, magmatický stoping, diapirismus, ballooning a laterální expanze plutonů, mechanismy vmístění žil. Vztah plutonů a regionálních zlomů. Stropy plutonů - testování modelů vmístění. Magmatické krby ? základní modely vzniku magmatických krbů (diking vs. big tank), vývoj magmatických krbů v čase a prostoru.

5. Datování a rychlost magmatických procesů. [Vojtěch Janoušek]

Radioaktivní a radiogenní izotopy. Metoda Rb-Sr, princip metody ?zochron. Sm-Nd metoda datování, Nd modelová stáří. Petrogenetický význam izotopů Sr a Nd. Lu-Hf metoda, význam Hf izotopů v zirkonu pro interpretaci geneze vyvřelých hornin. Metody K-Ar a Ar-Ar. Metoda Re-Os a datování molybdenitu. Metoda U-Th-Pb, konvenční datování zirkonů/jiných akcesorií, a jeho alternativy (SHRIMP, LA ICP-MS, evaporační metoda). Datování monazitu elektronovou mikrosondou. Metoda stop štěpení (fission track). Difúze a blokující teploty. Princip metody datování nerovnováhou v rozpadové řadě. Rychlost magmatických procesů.

6. Asociace magmatitů v různých geotektonických prostředích. [Vojtěch Janoušek]

Využití izotopů (Sr, Nd, Hf, Pb, Os, O) pro studium zdroje a petrogeneze magmatických hornin. Přehled hlavních geotektonických prostředí a jeho odraz v petrologické variabilitě a složení magmat.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK