PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy geologie pro geografy - MG421P09Z
Anglický název: Fundamentals of geology for geographers
Český název: Základy geologie pro geografy
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 80
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2042
Garant: Mgr. Filip Tomek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tatiana Tkáčiková
Mgr. Filip Tomek, Ph.D.
Neslučitelnost : MG421P09U
Je neslučitelnost pro: MG421P09U
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Filip Tomek, Ph.D. (09.01.2023)
Cílem přednášky je seznámit se s vnitřní stavbou planety, chemickým složením a geodynamickými procesy, které probíhají v zemském tělese (složení a materiály Země, desková tektonika, magmatismus, metamorfóza, deformace). Nastíněny jsou současné představy o vzniku a vývoji naší planety. V exogenní části je podána základní charakteristika procesů působení vnějších geologických činitelů a interakcí mezi litosférou, atmosférou, hydrosférou a biosférou (zvětrávání, eroze, transport a ukládání zvětralin). Důraz je přitom kladen na výsledné morfologické útvary na zemském povrchu. Na cvičeních se studenti naučí poznat základní horninotvorné minerály a horniny. Seznámí se též se základní metodikou geologického výzkumu a základy práce s geologickou mapou a geologickým kompasem.

Přednášky poběží prezenčně po celý semestr, stejně jako cvičení, u kterých je docházka povinná. Cvičení bude celkem pět po dvou hodinách, na posledním cvičení proběhne test poznávání hornin. Detailní rozpis výuky je níže v sekci Sylabus.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Filip Tomek, Ph.D. (07.02.2022)

Kachlík V., Chlupáč I. (1996): Základy geologie. Historická geologie. - Karolinum Praha. 341 pp. 
Press F., Siever R. (1998): Understanding Earth. Second Edition. - W.H. Freeman and Co., 682 pp. 
Plummer Ch. C., McGreary D. (1993): Physical Geology. Sixth Edition. - Wm. C. Brown Publishers, 537 pp. 
Skinner, J.B., Porter S.C. (1989): The Dynamic Earth. An introduction to physical geology, sec. ed.. J. Wiley and Sons., New York. 570 p. 

Prezentace z přednášek a cvičení a protokoly budou k dispozici v systému Moodle 2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2042

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Filip Tomek, Ph.D. (08.02.2022)

Požadavky k zápočtu*

  • povinná docházka na cvičení
  • test poznávání hornin – 15 vzorků; maximálně 60 bodů; minimum 30 bodů pro udělení zápočtu (50 %), tři opravné termíny k dispozici během zkouškového
  • není nutné mít zápočet ke zkoušce

Zkouška*

  •  písemný test
  • 40 otázek - každá za bod; 40-35 výborně, 34-29 velmi dobře, 28-22 dobře, 21-0 neprospěl/a

*Změna požadavků k udělování zápočtů se může s ohledem na vyvíjející se pandemickou situaci měnit.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Filip Tomek, Ph.D. (09.01.2023)

Část 1: Geologické procesy uvnitř Země

Týden 1 

Přednáška 1 Úvod do geologických věd

·         Úvodní slovo k programu kurzu

·         Stručná historie geologie

·         Vznik a vývoj zemského tělesa

·         Charakteristika jednotlivých geosfér (zemská kůra, plášť a jádro)

 

Týden 2 

Přednáška 2 Globální desková tektonika 

·          Koncept deskové tektoniky

·          Litosférické desky a jejich globální distribuce

·          Vznik a zánik zemské kůry

·          Rozhraní litosférických desek

·         Orogeneze

 

Týden 3 

Přednáška 3 Horninotvorné minerály

·          Úvod do endogenních a exogenních horninotvorných procesů

·          Minerály, jejich vznik, vlastnosti a horninotvorný význam

Cvičení 1

·         Přehled hlavních horninotvorných minerálů

·         Určování minerálů

 

Týden 4

Přednáška 4 Magmatické horniny

·          Magma a magmatické horniny dle geologické pozice

·          Klasifikace podle minerálního a chemického složení

·          Vznik a výskyt plutonických a vulkanických hornin

·          Tělesa magmatických (vyvřelých) hornin

Cvičení 2

·         Přehled hlavních typů magmatických hornin

·         Určování magmatických hornin

 

Týden 5

Přednáška 5 Sedimentární horniny

·           Zvětrávání hornin

·           Mechanismy transportu zvětralin

·           Procesy sedimentace a diageneze

·           Klasifikace sedimentárních hornin

Cvičení 3

·         Přehled hlavních typů sedimentárních hornin

·         Určování sedimentárních  hornin

 

Týden 6

Přednáška 6 Metamorfované horniny a deformace zemské kůry

·         Geologická pozice a procesy metamorfózy

·         Hlavní skupiny metamorfovaných hornin

·         Struktury a textury hornin

·         Vztah napětí, deformace a výsledných struktur

·         Křehká a duktilní deformace

 

Cvičení 4

·         Přehled hlavních typů metamorfovaných hornin

·         Určování metamorfovaných hornin

·         Ukázka hlavních typů deformačních struktur

 

Týden 7

Přednáška 7 Stratigrafie

·         Určování relativního a absolutního stáří horninových těles

·         Principy interpretace relativního stáří hornin

·         Klíč k rozluštění geologického vývoje zemské kůry

·         Geologická časová škála

Cvičení 5

·         Praktická ukázka práce s geologickým kompasem

·         Tvorba geologické mapy a geologického řezu

·         Opakování hlavních typů hornin a minerálů před zápočtovým testem

Část 2: Geologické procesy na zemském povrchu

 

Týden 8

Přednáška 8 Interakce litosféry s atmosférou, hydrosférou a biosférou

·         Úvod do exogenních procesů

·         Principy zvětrávání hornin

·         Jak ovlivňuje gravitace geologické procesy?

·         Geologie na poušti

Cvičení 6

·         Zápočtový test poznávání hornin a horninotvorných minerálů

 

Týden 9

Přednáška 9 Geologická činnost podzemní vody

·         Hydrologický cyklus

·         Proudění podzemní vody

·         Krasové jevy

 

Týden 10

Přednáška 10 Ledovcová geologie

·         Kontinentální a horské ledovce

·         Eroze a krajinné útvary způsobené pohyby ledovců

 

Týden 11

Volno – děkanský sportovní den

 

Týden 12

Přednáška 11 Geologická činnost sladké povrchové vody

·         Řeky a říční delty

·         Erozní, transportní a akumulační činnost řek

·         Jezera

 

Týden 13

Přednáška 11 Mořská geologie

·          Vlnění, příliv-odliv a mořské proudění

·          Charakteristika mořského prostředí od pobřeží po hluboké moře

·          Procesy a sedimenty v deltách a estuáriích

·          Hlubokomořské sedimenty

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK