PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Všeobecná geologie II (Dynamika procesů na zemském povrchu) - MG421P01G
Anglický název: Physical geology II
Český název: Všeobecná geologie II (Dynamika procesů na zemském povrchu)
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D.
Neslučitelnost : MG421P01U
Je neslučitelnost pro: MG421P01U
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Radek Trnka, Ph.D. (31.05.2006)
Exogenní dynamika Země pokrývá hlavní aspekty všech geologických procesů probíhajících na zemském povrchu a interakce nejvyšší části litosféry s hydrosférou, atmosférou a biosférou - zvětrávací a půdotvorné procesy. Zabývá se erozí, transportem a ukládáním horninových hmot a podává přehled o geologické aktivitě těchto činitelů: zemské gravitace, podzemní vody (včetně krasových jevů), řek, ledovců, větru (včetně geologie pouští), jezer a oceánů. Podává přehled o geologii sedimentárních pánví především s ohledem na jejich geologickou pozici, tektonický a faciální vývoj a paleogeografickou charakteristiku. Základní údaje o geologických aspektech geomorfologie a principech etapovitého vývoje zemského reliéfu ve stádiích juvenility, zralosti a senility. Geologická podstata rejuvenace a reaktivace reliéfu endogenními procesy - geomorfologické cykly.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. (25.10.2019)

Doporučená literatura:

Kachlík V., Chlupáč I. (1996): Základy geologie. Historická geologie. – Karolinum,Praha, 341 str.
Reichwalder P., Jablonský J. (2003): Všeobecná geológia 1 – 2. - Univerzita Komenského Bratislava, 507 str.
Bahlburg H., Breitkreuz Ch. (1998): Grundlagen der Geologie. – Ferdinand Enke, Verlag, 328 str.
Press F., Siever R. (1986): Earth (fourth edition). – W.H.Freeman and comp., New York. 656 str.
Caron J.M., Gauthier A., Schaaf A., Ulysse J., Wozniak J. (1989): La planete terre.- Editions Ophrys Paris, 271 str.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. (13.02.2020)

Zkouška probíhá formou testu složeného ze 40 otázek z okruhu probírané látky. Student vybírá správnou odpověď ze 4 alternativ. Správná odpověď = 1 bod. Hodnocení testu: 40-36 bodů = 1, 35-30 bodů = 2, 29-23 bodů = 3, 22-0 bodů = neprospěl. 

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. (22.02.2023)

Přednáškový cyklus zahrnuje následující okruhy:

Přednáška 1: Úvod do studia exogenních geologických procesů a procesy zvětrávání 

1.1. Exogenní geologické procesy – definice, charakteristika, význam

1.2. Energie exogenních procesů

1.3. Základní součásti: zvětrávání  - eroze – transport – sedimentace

1.4. Typy zvětrávání a jejich intenzita

1.5. Mechanické zvětrávání

1.6. Chemické zvětrávání

1.7. Produkty zvětrávání

1.8. Eroze - transport – sedimentace

 

Přednáška 2: Půdy a pedogenní procesy

2.1. Charakteristika půd

2.2. Složky půd

2.3. Fyzikální vlastnosti půd

2.4. Půdní horizonty

2.5. Chemické vlastnosti půd a hlavní půdotvorné procesy

2.6. Klasifikace půd

2.6. Fosilní půdy a jejich význam pro interpretaci paleoprostředí a paleopodnebí

 

Přednáška 3: Působení gravitace v exogenních geologických procesech

3.1. Definice a teroretický základ gravitačních procesů

3.2. Projevy účinků gravitace v geologických procesech

3.3. Příčiny svahových pohybů a jejich klasifikace

- Ploužení

- Sesouvání

- Stékání

- Řícení

3.4. Submarinní gravitační pohyby

 

Přednáška 4: Podzemní voda a její význam

4.1. Význam a vlastnosti vody

4.2. Hydrologický cyklus

4.3. Porozita a propustnost hornin

4.4. Rychlost pohybu podzemní vody

4.5. Prameny a studny

4.6. Minerální vody

4.7. Zdroje znečištění podzemních vod

 

Přednáška 5: Krasové jevy

5.1. Charakteristika, vznik a klasifikace krasových jevů

5.2. Primární krasové jevy povrchové

5.3. Primární krasové jevy podzemní

5.4. Sekundární krasové jevy povrchové

5.5. Sekundární krasové jevy podzemní

5.6. Vývoj krasových oblastí, krasový cyklus

5.7. Krasové jevy v nevápencových horninách a pseudokras

 

Přednáška 6: Řeky a jejich geologická činnost

6.1. Řeky – charakteristika a základní pojmy

6.2. Typy proudění

6.3. Transport sedimentů

6.4. Eroze

6.5. Sedimentace a sedimentární tělesa

6.6. Fluviální styly

6.7. Geomorfologický vývoj říční krajiny

 

Přednáška 7: Delty a estuárie

7.1. Definice a charakteristika delt a estuárií

7.2. Morfologie delt a faktory ovlivňující tvar a velikost delt

7.3. Typy delt - klasifikace

7.4. Estuárie – podmínky vzniku

7.5. Estuárie – základní typy a jejich morfologie

 

Přednáška 8: Jezera

8.1. Obecná charakteristika jezer

8.2. Hydrologie jezer

8.3. Původ jezer

8.4. Hloubená jezera

8.5. Hrazená jezera

8.6. Příklady jezer a jejich původ

8.7. Jezerní sedimenty ve fosilním záznamu

 

Přednáška 9: Moře a oceány – dynamika procesů a jejich v geologii

9.1. Definice moří a oceánů, reliéf oceánského dna

9.2. Chemické a fyzikální vlastnosti mořské vody

9.3. Pohyby mořské vody: vlnění, dmutí, proudy

9.4. Erozní pobřeží

9.5. Sedimentární pobřeží

9.6. Mělkomořská prostředí

9.7. Hlubokomořská prostředí a sedimenty

 

Přednáška 10: Činnost větru a aridní eolická prostředí

10.1. Vítr jako geologický činitel

10.2. Větrné proudění, model globální atmosférické cirkulace

10.3. Aridní oblasti

10.4. Pouště, jejich vznik a rozšíření

10.5. Typy pouští a charakteristika rozšíření

10.6. Erozní činnost větru

10.7. Eolický transport

10.8. Eolické sedimenty

10.9. Aridifikace, desertifikace, aridní geomorfologický cyklus

 

Přednáška 11: Geologická činnost ledovců a procesy v oblastech ovlivněných mrazem

11.1. Podmínky vzniku ledovců

11.2. Typy ledovců

11.3. Kontinentální ledovce

11.4. Horské (údolní) ledovce

11.5. Erozní činnost ledovců

11.6. Tvořivá činnost ledovců

11.7. Zalednění v geologické historii Země a jejich pravděpodobné příčiny

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK