PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktikum ze všeobecné geologie I - MG421C21A
Anglický název: Laboratory course in physical geology I
Český název: Praktikum ze všeobecné geologie I
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=4379
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Filip Tomek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Filip Tomek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Filip Tomek, Ph.D. (28.09.2022)
Cílem kurzu Praktikum ze všeobecné geologie 1 (dále jen PVG1) je poskytnout praktický úvod ke geologickým procesům, které formují nejběžnější typy horninotvorných minerálů a základní typy magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin. Tento praktický kurz navazuje a doplňuje přednášku Všeobecná geologie I (Vnitřní dynamika Země). Během praktik budeme pracovat s informacemi poskytnutými právě v rámci přednášky Všeobecná geologie I (Vnitřní dynamika Země), nicméně studenti nemají povinnost nejdříve získat zápočet z tohoto kurzu a až poté se zapsat na zkoušku ze Všeobecné geologie I. Těžištěm kurzu je detailně seznámit studenty s nejběžnějšími horninotvornými minerály, hlavními typy hornin a s geodynamickými procesy jejich vzniku. Náplň kurzu doplňují základy praktické práce s geologickým kompasem a vynášením strukturních orientačních dat, konstrukci geologických map a interpretaci základních geologických řezů.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Filip Tomek, Ph.D. (28.09.2022)

Protokoly

Protokoly k jednotlivým cvičením budou postupně dodávány do systému Moodle 2 na výše uvedené adrese, vždy s dostatečným předstihem. Protokoly obsahují dvě části: (1) text doplněný obrázky a tabulkami a (2) pracovní list. Před každým cvičením je třeba vytisknout pracovní list protokolu (2) a mít ho na cvičení připravený. Bez vytištěného pracovního listu není možná práce během praktických cvičení! Není ale nutné tisknout část (1), ale je doporučeno ji mít k dispozici, kupříkladu elektronickou formou.

Prezentace

Prezentace k jednotlivým cvičením jsou volně k dispozici v systému Moodle 2.

Čtení

Další informace rozšiřující probíranou látku jsou k dohledání v následujících knížkách.

Kachlík V, Chlupáč I (1996) Základy geologie. Historická geologie. Karolinum (skripta dostupná v Knihovně geologie)
Plummer CC, McGeary D (2005) Physical Geology. Tenth Edition, McGraw-Hill
Press F, Siever R (1998) Understanding Earth. Second Edition. WH Freeman

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Filip Tomek, Ph.D. (28.09.2022)
 • Zápočet bude udělen po splnění nejméně 70 % ze součtu všech dílčích požadavků.
 • Dílčí požadavky zahrnují (v hranaté závorce uvedena váha jednotlivých povinností na celkovém hodnocení): (1) povinná docházka; (2) správně vypracované a odevzdané všechny pracovní listy jednotlivých protokolů [max 50 %]; (3) průběžný test poznávání hornin [max 25 %] a (4) závěrečný zápočtový test [max 25 %].
 • Pokud nebude na cvičení sděleno jinak, pracovní listy jednotlivých protokolů budou odevzdávány vždy následující týden, na začátku cvičení, které se bude věnovat následujícímu tematickému bloku. Odevzdávány budou pouze řádně vyplněné a podepsané pracovní listy. Pozdě odevzdané pracovní listy nebudou akceptovány a hodnoceny, což znamená konec v kurzu PVG1. Protokoly z minulých let nebudou akceptovány.
 • Neomluvené absence (například formou potvrzení od lékaře) budou znamenat konec v kurzu PVG1.
 • Odevzdané protokoly, jejich hodnocení, skóre z testů a docházka budou evidovány ve sdílené přehledové tabulce (link bude posluchačům poskytnut po uzavření přihlašování na předměty).
 • Studenti, kteří nebudou mít omluvenou absenci na průběžném testu poznávání hornin, postrádají nárok na náhradní termín. Opravné termíny průběžného testu v jiných případech nebudou vypsány.
 • Budou vypsány maximálně 4 termíny zápočtových testů; přihlašování na zápočtový test výhradně přes SIS. V případě předem neomluvené neúčasti na přihlášeném termínu bude do SISu výsledek evidován jako nesplněný; pozor na včasné odhlášení.
 • Studenti, kteří se přihlásí jen na poslední termín nebo dva předposlední termíny, nemají nárok na vypsání dalších termínů.
Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Filip Tomek, Ph.D. (20.08.2022)

Program 

Horninotvorné minerály

 • týden 1 + 2
 • fyzikální vlastnosti minerálů – individuální příprava před cvičením
 • určování hlavních horninotvorných minerálů

Magmatické horniny

 • týden 3 + 4
 • minerální složení, struktury a textury magmatických hornin – individuální příprava před cvičením z materiálů v systému Moodle 2
 • určování hlavních typů magmatických hornin

 Sedimentární horniny

 • týden 5 + 6
 • struktury a textury sedimentárních hornin – individuální příprava před cvičením z materiálů v systému Moodle 2
 • určování hlavních typ sedimentárních hornin

Metamorfované horniny

 • týden 7 + 8
 • klasifikace metamorfovaných hornin podle složení protolitu a stupně metamorfózy – individuální příprava před cvičením z materiálů v systému Moodle 2
 • určování hlavních typ metamorfovaných hornin

Průběžný test poznávání hornin

 • týden 9

Měření geologických struktur a zobrazování orientačních dat

 • týden 10
 • konstrukce jednoduchých blogdiagramů přes zvrásněná a křehce porušená geologická tělesa
 • orientace geologických ploch a přímek v prostoru
 • měření geologickým kompasem
 • zobrazování geologických ploch a přímek ve stereografické projekci

Konstrukce geologických map a řezů

 • týden 11
 • principy konstrukce geologických map
 • vynášení tektonických znamének do geologické mapy

Konstrukce geologických řezů

 • týden 12
 • principy konstrukce geologických řezů
 • konstrukce jednoduchých geologických řezů

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK