PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Demografický proseminář - MD360P83
Anglický název: Proseminar in Demography
Český název: Demografický proseminář
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D.
Anotace -
Cílem Demografického prosemináře bude seznámit studenty s aktuálním demografickým výzkumem, který zajišťují pracovníci katedry demografie a geodemografie jak na úrovni národní, tak na úrovni mezinárodní spolupráce. Prostřednictvím prezentace výzkumných otázek, jejich řešení a hodnocení výstupů budou studenti zapojeni do průběhu demografického výzkumu a tím se lépe zorientují při vlastním budoucím studiu demografie. Seminář bude mít význam motivační, aby studenti pochopili přínos demografie pro základní i aplikovaný výzkum. Zároveň je cílem, aby se studenti hned na počátku studia seznámili s klíčovými pracovníky katedry a jejich odborným zaměřením.

Seminář bude rozdělen do 5 výukových celků, které povedou vedoucí/členové 4 výzkumných týmů: Centra pro studium plodnosti, Centra pro demografickou analýzu, modely a metody, Centra populačního prognózování a aplikované demografie, Centra pro historickou demografii. Budou představy aktuální národní a mezinárodní projekty GAČR a TAČR.

Vyučující bude prezentovat vlastní výzkum a diskutovat se studenty.

Před nebo během každé výuky bude vždy studentům zadaná otázka/úkol, na kterou/který budou moci odpovědět dle specifikace každého vyučujícího buď v rámci výuky ústně nebo písemně v Moodlu do 22.12.2023. Celkem bude zadáno 5 otázek/úkolů. Všechny prezentace budou studentům k dispozici v Moodlu.
Každý přednášející: 1. vloží prezentaci do Moodlu a 2. zadá otázku do Moodlu a vyhodnotí nejpozději do 7.1.2024
Garant předmětu (doc. Kocourková) po skončení celé výuky vyhodnotí splnění podmínek zápočtu a bude informovat studenty do 14.1.2024.
Poslední úprava: Kocourková Jiřina, doc. RNDr., Ph.D. (01.10.2023)
Literatura -

Bude specifikována dle tematických okruhů.

Poslední úprava: Kocourková Jiřina, doc. RNDr., Ph.D. (13.10.2021)
Požadavky ke zkoušce -

Zápočet bude studentům udělen za vyhovující ústní nebo písemnou odpověď na alespoň 3 otázky/úkoly zadané v Moodlu.

 

Poslední úprava: Kocourková Jiřina, doc. RNDr., Ph.D. (01.10.2023)
Sylabus -

Aktuální časový rozpis - viz také Moodle:  

Vzhledem k tomu, že 10.10. 2023 se koná Imatrikulace, bude výuka zahájena až 24.10.2023

1. 24.10. 2023  Výzkum reprodukčního chování populace ČR – využití výsledků při přípravě koncepce rodinné politiky v ČRvýzkumné projekty GAČR: Rizika odkladu rodičovství: Nová role rodinné politiky a Posun rodičovství do vyššího věku: individuální perspektivy versus společenské náklady (doc. Kocourková)

2. 7.11.2023   Aplikovaná demografie – výsledky projektů TAČR: Hodnocení a modelování dostupnosti primární zdravotní péče jako klíčového aspektu zdravotní péče v ČR a Analýza čerpání a poskytování vybraných zdravotních ambulantních služeb v Česku v závislosti na geodemografických chrakteristikách pacientů a poskytovatelů (dr. Šídlo)

3. 21.11.2023   Aktuální výzkum odkladu plodnosti v rámci projektu TAČR: Obohacení datové báze pro tvorbu a evaluaci rodinné politiky (dr. Šťastná)

4.  5.12. 2023   Vývoj úmrtnosti a zdravotního stavu populace ČR– výzkum v rámci projektu NPO-SYRI: Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik. (dr. Hulíková)

5.  19.12. 2023  Výzkum historické demografie v ČR Aplikace demografických metod v historické demografii, výzkumný projekt EXPRO GAČR (2020-2024): Sociální mobilita elit ve středoevropských regionech (1861-1926) a tranzice imperiálních zkušeností a struktur v národních státech“ (doc. Velková)

Poslední úprava: Kocourková Jiřina, doc. RNDr., Ph.D. (01.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK