PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření - MD360P53
Anglický název: Methods of data collection and analysis of sample surveys
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Je zajišťováno předmětem: MD360P53N
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
Neslučitelnost : MD360P53N
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Anotace
Cílem kurzu je přiblížit studentům demografického studia metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření. Pozornost bude zaměřena především na praktické využití v demografické praxi, tj. jak na přípravnou fázi šetření, správnou formulaci dotazů či problematiku škálování, tak i na následnou statistickou analýzu a správnou interpretaci výsledků.

Poklady ke kurzu jsou dostupné také formou Moodle: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=827.
Poslední úprava: Šídlo Luděk, doc. RNDr., Ph.D. (22.02.2013)
Literatura

Studijní literatura

ČERMÁK, V.; VRABEC, M. 1998. Teorie výběrových šetření: 2. díl. Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica. 1998. 79 s. ISBN 80-7079-609-X.

ČERMÁK, V.; VRABEC, M. 1999. Teorie výběrových šetření, část 1. Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica. 1999. 146 s. ISBN 80-7079-191-8.

ČERMÁK, V.; VRABEC, M. 1999. Teorie výběrových šetření, část 3. Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica. 1999. 100 s. ISBN 80-245-0003-5.

HENDL, J. 2006. Přehled statistických metod zpracování dat. Vyd. 2., opr. Praha : Portál. 2006. 583 s. ISBN 80-7367-123-9.

CHRÁSKA, M. 2007. Metody pedagogického výzkumu. Základy kvantitativního výzkumu. Praha : Grada Publishing. 2007. 272 s. ISBN 978-80-247-1369-4.

PECÁKOVÁ, I.; NOVÁK, I.;HERZMANN, J. 2004. Pořizování a vyhodnocování dat ve výzkumech veřejného mínění. Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica. 2004. 145 s. ISBN 80-245-0753-6.

ŘEZANKOVÁ, H. 2007. Analýza dat z dotazníkových šetření. Praha : Professional Publishing. 2007. 212 s. ISBN 978-80-86946-49-8.

Doplňková literatura

NOVOTNÁ, E. 2004. Lokální ankety. Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica. 2004. 55 s. ISBN 80-245-0829-X.

HENDL, J. 1997. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha : Karolinum. 1997. 243 s. ISBN 80-7184-549-3.

ŠUBRT, J. a kol. 1998. Kapitoly ze sociologie veřejného mínění. Teorie a výzkum. Praha : Karolinum. 1998. 241 s. ISBN 80-7184-522-1.

PELIKÁN, J. 1998. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolinum. 1998. 270 s. ISBN 80-7184-569-8.

Poslední úprava: Bartoňová Dagmar, RNDr., Ph.D. (09.04.2008)
Požadavky ke zkoušce

V rámci předmětu je udělován zápočet za účast na výuce, aktivní účast při cvičení a odprezentování skupinového úkolu, který má dvě části:

(1) na základě vylosovaného výběrového šetření vytvořit referát/prezentaci o tomto šetření

(2) následně pomocí vybraných otázek, použitých v tomto šetření, provézt vlastní šetření a porovnat výsledky; odprezentování zjištěného

Poslední úprava: Šídlo Luděk, doc. RNDr., Ph.D. (22.02.2013)
Sylabus

Sylabus

1. Úvod do problematiky výběrových šetření (základní pojmy; úplná a neúplná statistická šetření, druhy neúplných zjišťování).

2.-3. Metody sběru dat (standardizované a nestandardizované statistické postupy, dotazník jako nejčastěji používaný nástroj výzkumné techniky, škálování, problematika chybějících údajů).

4. Výběrové šetření jako projekt (plán výběrového šetření, stanovení velikosti výběrového souboru, tazatelé a tazatelské sítě, oblasti aplikace/využití výběrové metody).

5.-6. Výběrová šetření pomocí pravděpodobnostních výběrů (hlavní druhy pravděpodobnostních výběrů, základní pojmy a symboly (nejen) u pravděpodobnostních výběrů, pořizování náhodného výběru, techniky náhodného výběru)

7. Zpracování údajů zjištěných ve výběru (základní statistické a popisné charakteristiky, popisné charakteristiky nominálních proměnných, popisné charakteristiky ordinálních proměnných, popisné charakteristiky kvantitativních proměnných)

8. Statistické odhady (bodový odhad; interval spolehlivosti; odhady relativních četností).

9.-13. Testování hypotéz (obecné zákonitosti při testování hypotéz, statistické metody pro analýzu nominálních dat, statistické metody pro analýzu ordinálních dat, statistické metody pro analýzu metrických dat, zopakování použití statistických testů).

14. Výběrová šetření s demografickou tématikou (přehled institucí provádějící výběrová šetření, nejvýznamnější šetření s demografickou problematikou).

Poslední úprava: SIDLO/NATUR.CUNI.CZ (26.11.2009)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK