PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Demografické aplikace SAS III - MD360P46
Anglický název: SAS Aplication in Demography III
Český název: Demografické aplikace SAS III
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Pro studenty 4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Je zajišťováno předmětem: MD360P46R
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Neslučitelnost : MD360P46R
Prerekvizity : MD360P38
Je neslučitelnost pro: MD360P46R
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. (11.04.2012)
Aplikované použití modulu Base SAS Statistical Procedures a vybraných procedur modulu SAS/STAT (BOXPLOT, ANOVA, FACTOR, STDIZE, CLUSTER, DISTANCE, TREE, VARCLUS).
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. (11.04.2012)

SAS Institute Inc. 2011. Base SAS® 9.3 Procedures Guide. Cary, NC: SAS Institute Inc.

SAS Institute Inc. 2011. Base SAS ® 9.3 Procedures Guide: Statistical Procedures. Cary, NC: SAS Institute Inc.

SAS Institute Inc. 2008. SAS/STAT® 9.3 User’s Guide. Cary, NC: SAS Institute Inc.

Jan Hendl: Přehled statistických metod zpracování dat, Portál s.r.o., Praha 2004, 583s.,

ISBN 80-7178-820-1

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. (11.04.2012)

Forma zkoušky ústní. Předpokladem je absolvování závěrečného písemného testu (sestavení programu)a aktivní účast na výuce.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. (21.11.2015)

The BOXPLOT Procedure (SAS/STAT). Krabicový graf s anténami (box-and-whisker plot), označovaný též boxplot znázorňuje medián, eventuálně průměr, kvartily, minimum a maximum v dané skupině, odlehlé a extrémní hodnoty. Délka krabičky se rovná kvartilovému rozpětí QR (rozdíl mezi hodnotou horního a dolního kvartilu), uvnitř je čára mediánu, horní anténa odpovídá maximu (resp. maximu v pásmu  Q3 +1,5QR) a dolní minimu (resp. minimu v pásmu Q1 - 1,5QR). BOXSTYLE=SKELETAL (antény znázorňují minimum a maximum). BOXSTYLE=SCHEMATIC (antény znázorňují maximum v pásmu Q3 +1,5QR a minimum v rámci Q1 - 1,5QR; BOXSTYLE=SCHEMATICID a BOXSTYLE=SCHEMATICIDFAR znázorňují odlehlé hodnoty, respektive extrémní hodnoty. Umístění souhrnných statistik do grafu INSET INSETGROUP.

 

The UNIVARIATE Procedure (SAS/BASE). Statistiky založené na momentech (průměr, rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient, šikmost, špičatost), kvantily, modus, odlehlé hodnoty, četnosti. Intervaly spolehlivosti pro průměr, směrodatnou odchylku a varianci. Příkazy FREQ a WEIGHT. Histogram (HISTOGRAM), proložení histogramu (parametrickými rozloženími, neparametrickým jádrovým - kernel). Umístění textu a souhrnných statistik do grafu (INSET). PROBPLOT and Q-Q diagram (QQPLOT). Skupinová data a tvorba skupinových (srovnávacích grafů), příkaz CLASS. Zaokrouhlování hodnot proměnných (ROUND). Testování statistik. The MEANS Procedure (Base).

 

The FREQ Procedure (Base SAS, SAS/STAT). Tvorba jednorozměrných a vícerozměrných tabulek četností. Testování závislostí v kontingenčních tabulkách. (TABLES  definuje typ tabulky; specificky tabulky 2x2 - poměr šancí a relativní riziko). TEST (Chi-kvadrát test, Pearsonův korelační koeficient, Spearmanův korelační koeficient pořadí). Příkaz WEIGHT.

 

The CORR Procedure (Base SAS). Pearsonův korelační koeficient (parametrická míra asociace dvou proměnných). Měří sílu a směr lineární asociace. Spearmanův koeficient pořadové korelace (neparametrická míra asociace založená na pořadí), Kendallův koeficient pořadové korelace (Kendallovo tau, míra založená na počtu konkordancí a diskordancí párových pozorování). Pearsonův, Spearmanův, Kendallův koeficient parciální korelace (PARTIAL statement). Příkazy FREQ a WEIGHT.

 

ODS Graphics (Base SAS). Tvorba "statistických" grafů s pokročilými možnostmi fomátování, barev ap.  The SGPLOT Procedure umožňuje tvorbu velkého množství ruzných druhů grafů: korelační diagramy, histogramy, liniové grafy, sloupcové grafy, výstupy z regrese a další. The SGSCATTER Procedure umožňuje pokročilou tvorbu různě uspořádaných korelačních diagramů. The SGPANEL Procedure umožňuje skupinové uspořádání grafů, které také mohou být rozdílně formátovány.

 

Transformace dat, (statistická) standardizace: Standard, Stdize. The STANDARD Procedure (Base SAS). Standardizace vzhledem k danému průměru a dané směrodatné odchylce, vytváří se nový datový soubor, který obsahuje standardizované proměnné (standardizovaná data nebo-li standardizované skóry). The STDIZE Procedure (SAS/STAT). Standardizace vzhledem k dané konstantě a měřítku.  Více možností oproti proc standard.

 

The ANOVA Procedure (SAS/STAT). Analýza variance pro vyvážená data. Efekt jednoho faktoru na závisle proměnnou. Hlavní a interakční efekty kategoriálních nezávislých proměnných na závisle proměnnou kvantitativního typu. F-testovací charakteristika rozdílnosti skupinových průměrů. Procedure GLM pro vyvážená a nevyvážená data.

 

The GENMOD Procedure (SAS/STAT). Zobecněné lineární modely. Poissonova regrese. Model hlavních efektů a interakce. Míry a relativní rizika. Individuální a agregovaná data.

 

MAKRA. Typy a použití. Makro proměnná, přiřazení hodnot a použití. Makro jako část programu definovaná uživatelem pro opakované použití. Makra v knihovně programů SAS a jejich aplikace.

 

The FACTOR Procedure (SAS/STAT). Cílem je popis chování množiny proměnných pomocí menšího počtu nových proměnných - faktorů.  Metoda hlavních komponent, faktorové zátěže, faktorová rotace, faktorové skóry. Příkazy FREQ a WEIGHT.

 

The CLUSTER Procedure (SAS/STAT). Cílem shlukové analýzy je rozdělit objekty do skupin na základě jejich podobnosti. Transformace proměnných. Výpočet matice vzdáleností (The DISTANCE Procedure). Metody seskupování. Vytvoření hierarchického stromu. Tvorba dendrogramu (TREE procedure na základě datového souboru (OUTTREE). Identifikace objektů.

 

The TREE Procedure (SAS/STAT). Tvorba dendrogramu, horizontálně, vertikálně a další formátování.

 

The VARCLUS Procedure (SAS/STAT). Seskupování proměnných. Metoda redukce proměnných.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK