PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Obecná a fyzikální chemie III (b) - MC280P83
Anglický název: General and Physical Chemistry III (b)
Český název: Obecná a fyzikální chemie III (b)
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
Neslučitelnost : MC280P20, MC280P21B
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. (11.10.2020)
Předmět Obecná a fyzikální chemie III (b) je určen studentům učitelství v kombinaci s chemií či jednooborové chemie. Zaměřuje se na učivo obecné chemie probírané na gymnáziu a rozšiřuje jej o základní teoretické principy a jejich experimentální i teoretické zdůvodnění. Snaží se také reagovat na možné miskoncepce existující ve výuce některých témat obecné a fyzikální chemie a navrhovat některé možné didaktické přístupy k jejich řešení (nenahrazuje tím ovšem předmět Didaktika obecné chemie).
Kurz probíhá prezenčně, v případě nemožnosti navštěvovat fakultu či znemožnění prezenční výuky bude kurz probíhat v on-line prostředí ZOOM.
Do platformy ZOOM je nutné hlásit se fakultním/univerzitním e-mailem a fakultním/univerzitním loginem!
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. (29.10.2019)

J. Vacík: Obecná chemie, SPN 1986.

P.W.Atkins: General Chemistry, Oxford University Press 1996.

J.Sedláček a kol.: Příklady z obecné chemie, Karolinum 2010.

Zumdahl, Steven S., and Susan A. Zumdahl. Chemistry. Boston: Houghton Mifflin, 2000.

Chang, Raymond., and Kenneth A. Goldsby. General Chemistry: The Essential Concepts. Seventh Edition. New York: McGraw-Hill, 2014.

Autoři Gymnázium Botičská, Školní vzdělávací program, cit. 2019, dostupné z http://www.gybot.cz/data/h/Z/X/08-Chemie.pdf

Auroři MŠMT. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia: RVP G. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, c2007. ISBN 978-80-87000-11-3.

www.studiumchemie.cz

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. (17.06.2019)

Podmínkou získání zápočtu je účast na přednáškách i cvičeních min. 85 %. Alternativně lze zápočet získat prostřednictvím zisku min. 60 % bodů ze zápočtového testu obsahujícího teoretické otázky i praktické příklady (výpočty).

Zkouška je složena z písemné a ústní části. Písemná část je složena z teoretických otázek a příkladů (výpočtů). Ke složení zkoušky je nutný zisk min. 60 % bodů testu (dobře: více než 60 %; velmi dobře: více než 70 % bodů; výborně: více než 80 % bodů).

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. (17.06.2019)

Soustavy látek a jejich složení
- Základní pojmy, základní veličiny Ar, Mr, n.
- Dělení směsí, oddělování složek směsí (metody kvantitativní analytické chemie), základní výpočty c, w.

Názvosloví anorganických sloučenin
- Druhy názvů a vzorců, názvosloví (binárních sloučenin, oxidů, hydroxidů, bezkyslíkatých kyselin, kyslíkatých kyselin, izopolykyselin, solí kyselin, hydrogensolí, hydrátů solí), výpočty z chemického vzorce.

Stavba atomu
- Představy o stavbě atomu, jádro atomu.
- Jádro, radioaktivita, typy a vlastnosti radioaktivního záření.
- Model elektronového obalu, elektronová konfigurace.

Periodická soustava prvků
- Periodický zákon, periodická soustava prvků, periody, skupiny, trendy v periodické tabulce.

Chemická vazba a vlastnosti látek
- Chemická vazba, její typy a slabé nevazebné interakce.

Struktura a vlastnosti látek
- Prostorové tvary molekul, struktura a vlastnosti krystalů.

Chemické reakce a chemické rovnice
- Druhy reakcí, chemické rovnice a jejich vyčíslování.
- Výpočty z rovnic.

Chemická termodynamika
- Stavová veličina (funkce).
- Zavedení: U, W, Q, H, G, S.
- I., II., III. věta termodynamiky – matematická formulace.
- Fázové rovnováhy – Gibbsův zákon fází, fázové diagramy.

Tepelné změny při chemických reakcích – termochemie
- Standardní stav látky; standardní reakční teplo.
- Termochemické zákony (pro SŠ; pro VŠ objasnění jejich nadbytečnosti).
- Standardní slučovací a spalná tepla látek.
- Výpočet standardního reakčního tepla.
- Závislost reakčního tepla na teplotě.

Chemická rovnováha
- Pojem chemická rovnováha.
- Stupeň konverze, rozsah reakce.
- Chemická rovnováha a Gibbsova energie.
- Rovnovážná konstanta (termodynamická, zdánlivé – vzájemná souvislost).
- Vliv faktorů na rovnovážné složení.
- Princip akce a reakce.

Acidobazické reakce
- Silný – slabý elektrolyt.
- Ideální roztok (ideální kapalná směs) – reálný roztok, zavedení aktivity.
- Brönstedova teorie kyselin a zásad.
- Definice pH, klasifikace roztoků dle pH; iontový součin vody.
- Disociace slabých kyselin a zásad, konjugovaný pár, stupeň disociace, disociační konstanta.
- Výpočet pH slabých kyselin a zásad.

Elektrochemie
- Hydrolýza solí.
- Pufry.
- Acidobazické indikátory.
- Srážecí reakce, součin rozpustnosti, rozpustnost, ovlivnění rozpustnosti.

Oxidačně-redukční reakce
- Oxidace, redukce, oxidační – redukční činidlo.
- Katoda, anoda.
- Elektrochemická řada napětí kovů – oxidačně-redukční vlastnosti kovů.
- Elektrolýza a její využití v praxi; Faradayův zákon.
- Elektrochemický článek; elektrolytický - galvanický článek, akumulátory.
- Potenciometrické stanovení pH – skleněná elektroda.
- Elektrochemická koroze kovů.

Rychlost chemických reakcí – reakční kinetika
- Definice reakční rychlosti.
- Kinetická rovnice; rychlostní konstanta; řád reakce.
- Klasifikace reakcí z hlediska reakční kinetiky.
- Reakce 1. řádu, poločas reakce.
- Faktory ovlivňující rychlost reakce.
- Závislost rychlostní konstanty na teplotě; aktivační energie.
- Katalyzátor.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK