Obecná chemie - MC280P82
Anglický název: General chemistry
Český název: Obecná chemie
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
Vyučující: Mgr. David Fatka
Mgr. Tadeáš Kalvoda
RNDr. Dana Rédrová
RNDr. Eva Stratilová Urválková, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
Amálie Vanoušková
Neslučitelnost : MC260P119
Je neslučitelnost pro: MC260P54, MC260P139, MC260P119, MC260P33
Ve slož. prerekvizitě: MC260P01M, MC260P112
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Anotace -
Přednáška "Obecná chemie pro učitele chemie a biologie a pro biol. obory" poskytuje základní znalosti nezbytné pro další studium předmětů chemických oborů. Výklad je prováděn v základní (v některých kapitolách zjednodušené) podobě. Cílem přednášky je pochopení základních fyzikálně-chemických pojmů, zákonitostí, vztahů a metodik a jejich významu a praktického využití, s řadou příkladů z oblasti studia struktury a funkce biologicky významných molekul. Přednáška předpokládá základní znalosti matematiky, fyziky a chemie na úrovni průměrných středních škol. Přednáška o rozsahu 3 hod. týdně je doplněna cvičením v rozsahu 2 hod. týdně.
Přednáška probíhá prezenčně, v případě nemožnosti navštěvovat fakultu či znemožnění prezenční výuky bude kurz probíhat v on-line prostředí Microsoft Teams.
Do platformy Microsoft Teams je nutné hlásit se fakultním/univerzitním e-mailem a fakultním/univerzitním loginem!
Poslední úprava: Šmejkal Petr, doc. RNDr., Ph.D. (11.10.2020)
Literatura -

J. Vacík: Obecná chemie, SPN 1986

P.W.Atkins: General Chemistry, Oxford University Press 1996

J.Sedláček a kol.: Příklady z obecné chemie, Karolinum 2010

www.studiumchemie.cz

Poslední úprava: Šmejkal Petr, doc. RNDr., Ph.D. (30.03.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Pro získání zápočtu je nutné absolvovat testy v průběhu semestru se ziskem min. 60% bodů. Testy obsahují početní a teoretické příklady zaměřené na témata probíraná v přednášce a ve cvičeních a jsou psány v rámci cvičení.

Průběh zkoušky: Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část obsahuje teoretické znalostní a početní příklady na témata probíraná v přednášce i ve cvičení. Příklady často míří na pochopení souvislostí. Podmínkou pro složení písemné části zkoušky a k postupu k ústní části zkoušky je zisk 60% bodů. Ústní část zkoušky zahrnuje písemnou přípravu a je zaměřena na teoretické znalosti a souvislosti v rámci témat probíraných na přednášce a v rámci SŠ fyziky a chemie.

Poslední úprava: Šmejkal Petr, doc. RNDr., Ph.D. (30.03.2019)
Sylabus -

1. Úvod.

Základní pojmy pro charakterizaci látek a jejich soustav, veličiny a jednotky. Základní chemické zákony a principy. Dualistický charakter hmoty: látky a pole.

2. Struktura atomu.

Struktura atomového jádra, nuklidy a isotopy. Stálost jader a přirozená a umělá radioaktivita.

Elektronový obal atomu: kvantově mechanický model, atomové orbitaly a jejich znázorňování. Zákony výstavby elektronového obalu a periodicita vlastností prvků.

3. Struktura molekul.

Kvantově mechanický výklad chemické vazby, molekulové orbitaly, polarita vazeb, hybridní orbitaly. Vazba kovalentní, iontová, koordinačně kovalentní a slabé vazebné interakce. Vazebné interakce v biologicky významných molekulách.

4. Struktura a vlastnosti látek.

Elektrické, magnetické a optické vlastnosti látek a jejich význam pro studium struktury látek (přehledově). Přehled metod atomové a molekulové spektroskopie, jejich principy a aplikace. Příklady spektroskopických studií biologicky významných molekul.

5. Skupenské stavy látek.

Plynné skupenství: idealní a reálný plyn, stavové rovnice, zkapalňování plynů a kritický stav.

Kapalné skupenství: tenze páry nad kapalinou, povrchové napětí a viskozita kapalin (přehledově).

Pevné skupenství: krystalické a amorfní látky, typy vazeb v krystalech.

6. Chemická kinetika.

Základní pojmy chemické kinetiky. Izolované reakce 1. a 2. řádu. Simultánní reakce: zvratné, následné a bočné (přehledově). Závislost reakční rychlosti na teplotě, reakční mechanismy, katalýza.

7. Chemická energetika.

Základní pojmy, veličiny a principy termodynamiky a jejich aplikace. Tepelná bilance chemických reakcí, charakterizace uspořádanosti systému, podmínky spontánního průběhu chemických reakcí v různých typech soustav.

8. Rovnovážné stavy.

Chemický potenciál a Gibbsův zákon fází. Příklady konstrukce fázového diagramu a uplatnění Gibbsova zákona fází. Rovnováha na fázovém rozhraní a její praktické využití.

Chemická rovnováha, princip dynamické rovnováhy, Guldbergův - Waagův zákon, rovnovážná konstanta. Rovnovážné složení reakční směsi, stupeň konverze reaktantu, vliv reakčních podmínek na stupeň konverze.

9. Elektrochemie.

Rovnováhy v roztocích elektrolytů: základní pojmy - elektrolytická disociace, silné a slabé elektrolyty, ideální a reálné roztoky, iontová síla roztoků, aktivita. Rozpustnost solí. Definice pH. Disociace kyselin a zásad, disociační konstanta. Hydrolýza solí. Pufry. Výpočet pH roztoků kyselin, zásad, solí a pufrů.

Elektrolýza. Elektrodové rovnováhy, elektrodový potenciál. Typy elektrod a jejich praktické využití.

Poslední úprava: Šmejkal Petr, doc. RNDr., Ph.D. (30.03.2019)