PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Experimenty ve výuce chemie I - MC280E04
Anglický název: Laboratory Experiments in Chemical Education I
Český název: Experimenty ve výuce chemie I
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Luděk Míka, Ph.D.
RNDr. Simona Petrželová, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
Neslučitelnost : MC280C04
Je neslučitelnost pro: MC280C04
Ve slož. prerekvizitě: MC280C15, MC280P63A
Anotace -
Během praktických seminářů studenti provedou 30 školních chemických pokusů, rozdělených do šesti tematických skupin anorganické chemie:
1) Vodík a jeho sloučeniny
2) Kyslík a jeho sloučeniny
3) Prvky skupiny VIIA a jejich sloučeniny (halogeny)
4) Prvky skupiny VIA a jejich sloučeniny (především síra)
5) Prvky skupiny VA a jejich sloučeniny (dusík, fosfor), kovy a kovové sloučeniny
Praktické semináře jsou čtyřhodinové bloky zařazeny týdně po polovinu semestru. Během každého semináře studenti provádějí experimenty z jedné základní skupiny, takže během celého semestru získají všechny nezbytné dovednosti pro provádění pokusů na středních školách.
Částí seminářů je také teoretická příprava na experimentální práci, která zahrnuje následující témata: Bezpečnost v chemické laboratoři, Techniky ve školní chemické laboratoři, Motivace žáků pro práci ve školní chemické laboratoři a Vybavení chemické laboratoře pro SŠ.
Kurz probíhá prezenčně, v případě nemožnosti navštěvovat fakultu či znemožnění prezenční výuky bude kurz probíhat v on-line prostředí ZOOM.
Do platformy ZOOM je nutné hlásit se fakultním/univerzitním e-mailem a fakultním/univerzitním loginem!
Poslední úprava: Šmejkal Petr, doc. RNDr., Ph.D. (11.10.2020)
Literatura -

Čtrnáctová, H., Halbych, J.: Didaktika a technika chemických pokusů, UK v Praze, Karolinum 1997

Čtrnáctová, H. a kol.: Chemické pokusy pro školu a zájmovou činnost, Praha, Prospektrum, 2000.

Poslední úprava: Rubešová Jana, RNDr., Ph.D. (24.02.2020)
Požadavky ke zkoušce -

Podmínkou udělení zápočtu a zkoušky je úspěšná realizace všech zadaných úloh (26, dle obtížnosti) a odevzdání věcně i formálně správně vypracovaných protokolů a pracovních listů z těchto úloh. Další součástí je úspěšné složení bodovaného testu (60 minut, na min. 60 %).

Poslední úprava: Rubešová Jana, RNDr., Ph.D. (24.02.2020)
Sylabus -

1. cvičení: Bezpečnost práce ve školní chemické laboratoři
2. cvičení: Technika práce ve školní chemické laboratoři
3. cvičení: Chemický pokus a moderní didaktické
4. cvičení: Cíl a struktura chemického pokusu ve výuce chemie
5. cvičení: Funkce chemického pokusu ve výuce chemie
6. cvičení: Chemický pokus jako součást poznávacích postupů a metod ve výuce chemie
Seznam laboratorních úloh
1. Vodík a jeho sloučeniny
2. Kyslík a jeho sloučeniny
3. Prvky skupiny VII. A a jejich sloučeniny (halogeny)
4. Prvky skupiny VI. A a jejich sloučeniny (síra)
5. Prvky skupiny V. A a jejich sloučeniny (dusík, fosfor)
6. Kovy a jejich sloučeniny

Poslední úprava: Rubešová Jana, RNDr., Ph.D. (24.02.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK